Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

O Raj sasťarel jekhe nasvales andre Bethesda

1 Paľis sas o Židoviko inepos a o Ježiš odgeľa upre andro Jeruzalem.
2 Andro Jeruzalem hin paňi paš e Bakraňi kapura, savo o Židi vičhinen Bethesda a andre savo hin pandž andre učarde thana. 3 Andre ola thana pašľonas igen but nasvale - kore, bange the šuke. [Užarenas, hoj pes čhalavela o paňi. 4 Bo o Židi pačanas, hoj le Rajeskero aňjelos avelas pal varesavo časos (ideos) andro paňi a čhalavelas le paňeha a ko pes akor ešebno chudelas le paňestar, sasťolas avri andral savore nasvaľibena, so les sas.] 5 A sas ode varesavo manuš, savo sas tranda the ochto (38) berš nasvalo. 6 Sar les dikhľa o Ježiš te pašľol a prindžarďa hoj imar hino but nasvalo, phenďa leske: “Kames te sasťol avri?” 7 O nasvalo manuš leske odphenďa: “Rajeja, nane man ajso manuš, savo man ľigenďahas andro paňi akor, sar pes čhalavel. A medik me dodžav, imar aver džal anglal ma.” 8 Akor leske o Ježiš phenďa: “Ušči, le tiro haďos a dža!” 9 Oda manuš takoj sasťiľa avri, iľa peskero haďos a phirelas. Oda pes ačhiľa sombatone. 10 Vaš oda phende o Židi oleske, so sas avri sasťardo: “Sombat hin, našči ľidžas o haďos!” 11 Ov lenge odphenďa: “Oda, ko man sasťarďa phenďa mange: ‘Le tiro haďos a dža!’ ” 12 Avke lestar phučle: “Ko hin oda manuš, so tuke phenďa: ‘Le tiro haďos a dža?’ ” 13 Ale oda manuš so sasťiľa avri na džanelas ko hin, bo o Ježiš odgeľas dureder pašal ola nipi so pes ode zgele. 14 Paľis les arakhľa o Ježiš andro chramos a phenďa leske: “Dikh, sasťiľal avri, imar šoha ( ňikda) buter ma ker o bini, hoj pes tuke te na ačhel vareso goreder!” 15 Oda manuš geľa het a phenďa le Židenge: “O Ježiš man sasťarďa.” 16 Vaš oda džanas o Židi pro Ježiš a kamenas les te murdarel, bo kerďa oda sombatone.

O Ježiš hin o Čhavo le Dadeskero

17 O Ježiš lenge odphenďa: “Miro Dad furt kerel kala veci, vaš oda the me kerav.”
18 Vaš oda lav les o Židi mek buter kamenas te murdarel, hoj na ča o sombat prephagel, ale mek the le Devles vičhinel Dado a kerel pestar jekh le Dadeha. 19 Avke lenge o Ježiš odphenďa: “Čačes, čačes tumenge phenav, o Čhavo našči kerel ňič korkoro pestar, ča oda, so dikhel te kerel peskere Dades. Bo so kerel o Dad, oda kerel pal leste the o Čhavo. 20 Bo o Dad rado dikhel le Čhas a sikavel leske savoro, so ov kerel. A sikavela leske mek bareder veci sar kala, hoj pes tumen te čudaľinen. 21 Bo sar o Dad uštavel le mulen a obdžiďarel len, avke the o Čhavo kas kamel, obdžiďarel. 22 Bo o Dad na sudzinel ňikas, ale savoro sudos diňa le Čhaske, 23 hoj savore te den pačiv le Čhas, avke sar den pačiv le Dades. Ko na del pačiv le Čhas, na del pačiv le Dades, so les bičhaďa. 24 Čačes, čačes phenav tumenge, hoj oda ko šunel miro lav a pačal oleske, ko man bičhaďa, hin les večno dživipen a na džala pro sudos, ale pregeľa andral o meriben andro dživipen. 25 Čačes, čačes phenav tumenge, hoj avela e ora a imar hiňi ade, sar o mule šunena o hangos le Devleskere Čhaskero a ola so les šunena, dživena. 26 Bo avke sar hin le Dades o dživipen korkores andre peste, avke diňa the le Čhaske, hoj les te avel o dživipen korkores andre peste. 27 Diňa les pravos the zor te kerel the o sudos, vaš oda, bo hino o Čhavo le manušeskero. 28 Ma čudaľinen pes oleske, bo avel e ora, andre savi savore so hine andro hrobi šunena leskero hangos 29 a ola so mište kerenas uščena andral o meriben pro dživipen, ale ola, so namište kerenas, uščena andral o meriben pro sudos. 30 Me našči kerav ňič korkoro mandar; sar šunav le Dadestar, avke sudzinav a miro sudos hino čačipnaskero, bo na rodav miri voľa, ale e voľa oleskeri, so man bičhaďa, le Dadeskeri.”

O sveďectva pal o Ježiš

31 “Te me vakerav korkoro pal mande, miro sveďectvo nane čačipnaskero.
32 Aver hin ko svedčinel pal ma a džanav, hoj oda hin čačipnaskero sveďectvo, so pal mande svedčinel. 33 Tumen bičhaďan ko Jan a ov diňa o sveďectvo le čačipnaske. 34 No me na prilav o sveďectva le manušestar, ale kada phenav vaš oda, hoj tumen te aven zachraňimen. 35 Ov sas e momeľi so labolas the švicinelas a tumen kamňan sikra te radisaľol andre leskero svetlos. 36 No man hin bareder sveďectvo sar le Jan. Bo korkore ola veci, so mange diňa o Dad hoj te kerav a save me kerav, svedčinen pal ma, hoj man o Dad bičhaďa. 37 A the o Dad korkoro, so man bičhaďa, diňa pal ma sveďectvo. Tumen šoha na šunďan leskero hangos, aňi na dikhľan leskero muj. 38 A leskero lav na ačhel andre tumende, bo oleske kas ov bičhaďa, tumen na pačan. 39 Roden andro le Devleskero lav, bo gondoľinen tumenge, hoj andre leste tumen hin o večno dživipen a ipen ode sikavel pre mande. 40 Ale na kamen te avel paš ma, hoj tumen te el o večno dživipen. 41 Na džal mange pal oda, hoj man o nipi te lašaren, 42 ale prindžarďom tumen, hoj le Devleskero kamiben andre tumende nane. 43 Me avľom andro nav mire Dadeskero a na prilen man; te avľahas vareko aver andre peskero nav, oles priiľanas. 44 Sar šaj tumen pačan, te jekh avres tumen rado lašaren a o lašariben jekhore Devlestar na roden? 45 Ma gondoľinen tumenge, hoj me pre tumende vakerava le Dadeske. O Mojžiš, pre savo pes tumen muken, ov pre tumende vakerela avri. 46 Bo te pačanďiľanas le Mojžišoske, pačanďiľanas the mange, bo ov pisinelas pal mande. 47 Ale te na pačan oleske, so ov pisinďa, sar pačana oleske, so me vakerav?”