Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Pal e Samaritanka

1 Sar pes dodžanľa o Ježiš, hoj o farizeja pes došunde pal leste, hoj kerel a bolel butere učeňiken sar o Jan
2 - the te o Ježiš korkoro na bolelas, ale leskere učeňika - 3 omukľa e Judsko phuv a odgeľa pale andre Galileja. 4 Mušinďa te džal prekal e Samarija. 5 Avke avľa andre Samarija, andro foros savo vičhinen Sichar, so sas pašes paš odi phuv so diňa o Jakob peskere čhaske le Jozefoske. 6 Ode sas e chaňig le Jakoboskeri. O Ježiš sas strapimen le dromestar, avke peske bešľa paš e chaňig a sas vaj dešuduj ori pro dilos. 7 Akor avľa jekh džuvľi andral e Samarija te cirdel o paňi. O Ježiš lake phenďa: “De man te pijel!” 8 Bo leskere učeňika odgele andro foros te cinel te chal. 9 Akor leske odi džuvľi, e Samaritanka, phenďa: “Sar oda, hoj tu Židos manges mandar, džuvľatar andral e Samarija, te pijel paňi?” Bo o Židi na vakeren le Samaritanenca. 10 O Ježiš lake odphenďa: “Na džanes so del o Del a ko hin oda, so tuke phenel: ‘De man te pijel.’ Te džanľalas, mangľalas les a ov tut diňahas o džido paňi.” 11 E džuvľi leske phenďa: “Rajeja, se nane tut aňi vedros a e chaňig hiňi bari - akor khatar tut hin o džido paňi? 12 So, sal tu bareder sar amaro dad o Jakob, savo amenge diňa e chaňig? Se ov korkoro andral pijelas, the leskere čhave, the leskere džvirini.” 13 O Ježiš lake odphenďa: “Sako, ko pijela kale paňestar, ela pale smedno, 14 ale ko pijela ole paňestar, so les me dava, oles na smedzinela šoha ( ňikda). Ale oda paňi, so les me dava, ačhela andre leste sar e chaňig, so dela večno dživipen.” 15 E džuvľi leske odphenďa: “Rajeja, de man andral oda paňi, hoj man te na smedzinel a te na phirav kade paňeske.” 16 O Ježiš lake pre oda phenďa: “Dža, vičhin tire romes a av kade!” 17 E džuvľi leske odphenďa: “Nane man rom.” O Ježiš lake odphenďa: “Mište phenďal, hoj tut nane rom, 18 bo sas tut pandž roma a oda, kaha sal akana, nane tiro rom. Ada phenďal čačo.” 19 Akor leske e džuvľi phenďa: “Rajeja, dikhav, hoj sal prorokos. 20 Amare dada pes modľinenas ko Del pre kada verchos a tumen phenen, hoj andro Jeruzalem hin oda than, kaj pes kampel te modľinel.” 21 O Ježiš lake odphenďa: “Pača mange džuvľije: avel e ora, kana tumen na modľinena ko Dad aňi pre kada verchos, aňi andro Jeruzalem. 22 Tumen pes modľinen a na džanen ke kaste. Amen pes modľinas a džanas ke kaste, bo e zachrana avel le Židendar. 23 Ale avel e ora a imar hiňi akana, hoj o čače modľitebňika pes modľinena ko Dad andro duchos the andro čačipen, bo o Dad rodel ajse modľitebňiken, so oda avke kerena. 24 O Del hino Duchos a ola, so pes ke leste modľinen, mušinen oda te kerel andro Duchos the andro čačipen.” 25 E džuvľi leske phenďa: “Džanav, hoj avela o Mesijašis, so pes vičhinel Kristus. Sar ov avela, phenela amenge savoro.” 26 O Ježiš lake phenďa: “Me som, so tuha vakerav.” 27 Andre oda avle leskere učeňika a čudaľinenas pes, hoj vakerelas la džuvľaha. Ale ňiko na phenďa: “Soske phučes?” Abo: “So laha vakeres?” 28 Andre oda mukľa e džuvľi peskero vedros, odgeľa andro foros a phenďa ode le nipenge: 29 “Aven, dikhen le manušes so mange phenďa savoro so kerďom - či nane ov o Kristus?” 30 Akor avle avri andral o foros a avle ke leste.

Le Rajeskero chaben

31 Andre oda les mangenas leskere učeňika a phenenas leske: “Rabbi, cha!”
32 Ale ov phenďa: “Man hin te chal chaben, pal savo tumen na džanen.” 33 Akor phenenas o učeňika jekh avreske: “So, anďa leske vareko te chal?” 34 Ale o Ježiš lenge odphenďa: “Miro chaben hin oda, hoj te kerav e voľa oleskeri, so man bičhaďa a te dokerav leskeri buči. 35 Či tumen na phenen, hoj mek štar čhon a avela e žatva? Dikhen, phenav tumenge, hazden tumare jakha a dikhen pro maľi, hoj imar parňon, imar ča len te skidel. 36 Oda, ko skidel upre, lel o počiňiben a sthovel oda, so bariľa andro večno dživipen. Hoj oda, ko sadzinďa, jekhetane te radisaľon oleha, ko skidňa upre. 37 Bo oda lav, so vakeren o nipi hin čačipen: ‘Aver hin oda, ko sadzinďa a aver oda, ko skidel upre.’ 38 Me tumen bičhaďom te skidel upre oda, pre soste tumen buči na kerďan, aver kerenas a tumen avľan andre lengeri buči.”

O Raj maškar o Samaritana

39 But Samaritana andral oda foros pačanďile andro Ježiš prekal odi džuvľi, bo oj vakerelas: “Phenďa mange avri savoro, so keravas.”
40 Sar ke leste avle o Samaritana, mangenas les, hoj te ačhel ke lende. Ačhiľa ode duj džives. 41 Mek buter džene pačanďile leskere laveske 42 a phenenas la džuvľake: “Amen imar pačas na ča vaš oda, so tu phenďal, bo the korkore šunďam a džanas, hoj ov hino čačes o Zachrancas le svetoskero.” 43 Pal ola duj dživesa odgeľa odarik andre Galileja. 44 O Ježiš korkoro phenďa, hoj le prorokos nane pačiv ode kaj bariľa avri. 45 Avke avľa o Ježiš andre Galileja. O manuša andral e Galileja les priile, bo the on avle ode pre Patraďi a dikhle sa so kerelas andro Jeruzalem prekal o inepos.

O Ježiš sasťarel le kraľiskere sluhaskere čhas

46 Avke avľa pale o Ježiš andre galilejsko Kana, kaj čerinďa o paňi pre mol. A sas varesavo kraľiskero sluhas, so les sas nasvalo čhavo andro Kafarnaum.
47 Sar ov šunďa, hoj o Ježiš avľa andral e Judsko andre Galileja, odgeľa ke leste a mangľa les, hoj te avel a te sasťarel leske le čhas, bo ov imar merelas. 48 O Ježiš leske phenďa: “Te na dikhľanas ďivi the zazraki na pačanďiľanas.” 49 A le kraľiskero sluhas leske phenďa: “Rajeja, av manca sigeder, hoj te na merel miro čhavo.” 50 O Ježiš leske phenďa: “Dža, tiro čhavo dživel.” A oda manuš pačanďiľa le laveske, so leske phenďa o Ježiš a geľa. 51 Sar imar džalas pale andro Kafarnaum, arakhle pes leha leskere sluhi a phende leske: “Tiro čhavo dživel.” 52 Phučľa lendar pre ora, kana leske sas feder. A phende leske: “Idž, jekh oratar les e horučka omukľa.” 53 Akor prindžarďa o dad, hoj oda sas andre odi ora, sar leske o Ježiš phenďa: “Tiro čhavo dživel.” A pačanďiľa ov, the calo leskero kher. 54 Kada sas imar dujto zazrakos so kerďa o Ježiš, sar avľa andral e Judsko phuv andre Galileja.