Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Pal e Samaritanka

1 Sar pes dodžanľa o Ježiš, hoj o farizeja pes došunde pal leste, hoj kerel a bolel butere učeňiken sar o Jan
2 - the te o Ježiš korkoro na bolelas, ale leskere učeňika - 3 omukľa e Judsko phuv a odgeľa pale andre Galileja. 4 Mušinďa te džal prekal e Samarija. 5 Avke avľa andre Samarija, andro foros savo vičhinen Sichar, so sas pašes paš odi phuv so diňa o Jakob peskere čhaske le Jozefoske. 6 Ode sas e chaňig le Jakoboskeri. O Ježiš sas strapimen le dromestar, avke peske bešľa paš e chaňig a sas vaj dešuduj ori pro dilos. 7 Akor avľa jekh džuvľi andral e Samarija te cirdel o paňi. O Ježiš lake phenďa: “De man te pijel!” 8 Bo leskere učeňika odgele andro foros te cinel te chal. 9 Akor leske odi džuvľi, e Samaritanka, phenďa: “Sar oda, hoj tu Židos manges mandar, džuvľatar andral e Samarija, te pijel paňi?” Bo o Židi na vakeren le Samaritanenca. 10 O Ježiš lake odphenďa: “Na džanes so del o Del a ko hin oda, so tuke phenel: ‘De man te pijel.’ Te džanľalas, mangľalas les a ov tut diňahas o džido paňi.” 11 E džuvľi leske phenďa: “Rajeja, se nane tut aňi vedros a e chaňig hiňi bari - akor khatar tut hin o džido paňi? 12 So, sal tu bareder sar amaro dad o Jakob, savo amenge diňa e chaňig? Se ov korkoro andral pijelas, the leskere čhave, the leskere džvirini.” 13 O Ježiš lake odphenďa: “Sako, ko pijela kale paňestar, ela pale smedno, 14 ale ko pijela ole paňestar, so les me dava, oles na smedzinela šoha ( ňikda). Ale oda paňi, so les me dava, ačhela andre leste sar e chaňig, so dela večno dživipen.” 15 E džuvľi leske odphenďa: “Rajeja, de man andral oda paňi, hoj man te na smedzinel a te na phirav kade paňeske.” 16 O Ježiš lake pre oda phenďa: “Dža, vičhin tire romes a av kade!” 17 E džuvľi leske odphenďa: “Nane man rom.” O Ježiš lake odphenďa: “Mište phenďal, hoj tut nane rom, 18 bo sas tut pandž roma a oda, kaha sal akana, nane tiro rom. Ada phenďal čačo.” 19 Akor leske e džuvľi phenďa: “Rajeja, dikhav, hoj sal prorokos. 20 Amare dada pes modľinenas ko Del pre kada verchos a tumen phenen, hoj andro Jeruzalem hin oda than, kaj pes kampel te modľinel.” 21 O Ježiš lake odphenďa: “Pača mange džuvľije: avel e ora, kana tumen na modľinena ko Dad aňi pre kada verchos, aňi andro Jeruzalem. 22 Tumen pes modľinen a na džanen ke kaste. Amen pes modľinas a džanas ke kaste, bo e zachrana avel le Židendar. 23 Ale avel e ora a imar hiňi akana, hoj o čače modľitebňika pes modľinena ko Dad andro duchos the andro čačipen, bo o Dad rodel ajse modľitebňiken, so oda avke kerena. 24 O Del hino Duchos a ola, so pes ke leste modľinen, mušinen oda te kerel andro Duchos the andro čačipen.” 25 E džuvľi leske phenďa: “Džanav, hoj avela o Mesijašis, so pes vičhinel Kristus. Sar ov avela, phenela amenge savoro.” 26 O Ježiš lake phenďa: “Me som, so tuha vakerav.” 27 Andre oda avle leskere učeňika a čudaľinenas pes, hoj vakerelas la džuvľaha. Ale ňiko na phenďa: “Soske phučes?” Abo: “So laha vakeres?” 28 Andre oda mukľa e džuvľi peskero vedros, odgeľa andro foros a phenďa ode le nipenge: 29 “Aven, dikhen le manušes so mange phenďa savoro so kerďom - či nane ov o Kristus?” 30 Akor avle avri andral o foros a avle ke leste.

Le Rajeskero chaben

31 Andre oda les mangenas leskere učeňika a phenenas leske: “Rabbi, cha!”
32 Ale ov phenďa: “Man hin te chal chaben, pal savo tumen na džanen.” 33 Akor phenenas o učeňika jekh avreske: “So, anďa leske vareko te chal?” 34 Ale o Ježiš lenge odphenďa: “Miro chaben hin oda, hoj te kerav e voľa oleskeri, so man bičhaďa a te dokerav leskeri buči. 35 Či tumen na phenen, hoj mek štar čhon a avela e žatva? Dikhen, phenav tumenge, hazden tumare jakha a dikhen pro maľi, hoj imar parňon, imar ča len te skidel. 36 Oda, ko skidel upre, lel o počiňiben a sthovel oda, so bariľa andro večno dživipen. Hoj oda, ko sadzinďa, jekhetane te radisaľon oleha, ko skidňa upre. 37 Bo oda lav, so vakeren o nipi hin čačipen: ‘Aver hin oda, ko sadzinďa a aver oda, ko skidel upre.’ 38 Me tumen bičhaďom te skidel upre oda, pre soste tumen buči na kerďan, aver kerenas a tumen avľan andre lengeri buči.”

O Raj maškar o Samaritana

39 But Samaritana andral oda foros pačanďile andro Ježiš prekal odi džuvľi, bo oj vakerelas: “Phenďa mange avri savoro, so keravas.”
40 Sar ke leste avle o Samaritana, mangenas les, hoj te ačhel ke lende. Ačhiľa ode duj džives. 41 Mek buter džene pačanďile leskere laveske 42 a phenenas la džuvľake: “Amen imar pačas na ča vaš oda, so tu phenďal, bo the korkore šunďam a džanas, hoj ov hino čačes o Zachrancas le svetoskero.” 43 Pal ola duj dživesa odgeľa odarik andre Galileja. 44 O Ježiš korkoro phenďa, hoj le prorokos nane pačiv ode kaj bariľa avri. 45 Avke avľa o Ježiš andre Galileja. O manuša andral e Galileja les priile, bo the on avle ode pre Patraďi a dikhle sa so kerelas andro Jeruzalem prekal o inepos.

O Ježiš sasťarel le kraľiskere sluhaskere čhas

46 Avke avľa pale o Ježiš andre galilejsko Kana, kaj čerinďa o paňi pre mol. A sas varesavo kraľiskero sluhas, so les sas nasvalo čhavo andro Kafarnaum.
47 Sar ov šunďa, hoj o Ježiš avľa andral e Judsko andre Galileja, odgeľa ke leste a mangľa les, hoj te avel a te sasťarel leske le čhas, bo ov imar merelas. 48 O Ježiš leske phenďa: “Te na dikhľanas ďivi the zazraki na pačanďiľanas.” 49 A le kraľiskero sluhas leske phenďa: “Rajeja, av manca sigeder, hoj te na merel miro čhavo.” 50 O Ježiš leske phenďa: “Dža, tiro čhavo dživel.” A oda manuš pačanďiľa le laveske, so leske phenďa o Ježiš a geľa. 51 Sar imar džalas pale andro Kafarnaum, arakhle pes leha leskere sluhi a phende leske: “Tiro čhavo dživel.” 52 Phučľa lendar pre ora, kana leske sas feder. A phende leske: “Idž, jekh oratar les e horučka omukľa.” 53 Akor prindžarďa o dad, hoj oda sas andre odi ora, sar leske o Ježiš phenďa: “Tiro čhavo dživel.” A pačanďiľa ov, the calo leskero kher. 54 Kada sas imar dujto zazrakos so kerďa o Ježiš, sar avľa andral e Judsko phuv andre Galileja.