Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Pal e Samaritanka

1 Sar pes dodžanľa o Ježiš, hoj o farizeja pes došunde pal leste, hoj kerel a bolel butere učeňiken sar o Jan
2 - the te o Ježiš korkoro na bolelas, ale leskere učeňika - 3 omukľa e Judsko phuv a odgeľa pale andre Galileja. 4 Mušinďa te džal prekal e Samarija. 5 Avke avľa andre Samarija, andro foros savo vičhinen Sichar, so sas pašes paš odi phuv so diňa o Jakob peskere čhaske le Jozefoske. 6 Ode sas e chaňig le Jakoboskeri. O Ježiš sas strapimen le dromestar, avke peske bešľa paš e chaňig a sas vaj dešuduj ori pro dilos. 7 Akor avľa jekh džuvľi andral e Samarija te cirdel o paňi. O Ježiš lake phenďa: “De man te pijel!” 8 Bo leskere učeňika odgele andro foros te cinel te chal. 9 Akor leske odi džuvľi, e Samaritanka, phenďa: “Sar oda, hoj tu Židos manges mandar, džuvľatar andral e Samarija, te pijel paňi?” Bo o Židi na vakeren le Samaritanenca. 10 O Ježiš lake odphenďa: “Na džanes so del o Del a ko hin oda, so tuke phenel: ‘De man te pijel.’ Te džanľalas, mangľalas les a ov tut diňahas o džido paňi.” 11 E džuvľi leske phenďa: “Rajeja, se nane tut aňi vedros a e chaňig hiňi bari - akor khatar tut hin o džido paňi? 12 So, sal tu bareder sar amaro dad o Jakob, savo amenge diňa e chaňig? Se ov korkoro andral pijelas, the leskere čhave, the leskere džvirini.” 13 O Ježiš lake odphenďa: “Sako, ko pijela kale paňestar, ela pale smedno, 14 ale ko pijela ole paňestar, so les me dava, oles na smedzinela šoha ( ňikda). Ale oda paňi, so les me dava, ačhela andre leste sar e chaňig, so dela večno dživipen.” 15 E džuvľi leske odphenďa: “Rajeja, de man andral oda paňi, hoj man te na smedzinel a te na phirav kade paňeske.” 16 O Ježiš lake pre oda phenďa: “Dža, vičhin tire romes a av kade!” 17 E džuvľi leske odphenďa: “Nane man rom.” O Ježiš lake odphenďa: “Mište phenďal, hoj tut nane rom, 18 bo sas tut pandž roma a oda, kaha sal akana, nane tiro rom. Ada phenďal čačo.” 19 Akor leske e džuvľi phenďa: “Rajeja, dikhav, hoj sal prorokos. 20 Amare dada pes modľinenas ko Del pre kada verchos a tumen phenen, hoj andro Jeruzalem hin oda than, kaj pes kampel te modľinel.” 21 O Ježiš lake odphenďa: “Pača mange džuvľije: avel e ora, kana tumen na modľinena ko Dad aňi pre kada verchos, aňi andro Jeruzalem. 22 Tumen pes modľinen a na džanen ke kaste. Amen pes modľinas a džanas ke kaste, bo e zachrana avel le Židendar. 23 Ale avel e ora a imar hiňi akana, hoj o čače modľitebňika pes modľinena ko Dad andro duchos the andro čačipen, bo o Dad rodel ajse modľitebňiken, so oda avke kerena. 24 O Del hino Duchos a ola, so pes ke leste modľinen, mušinen oda te kerel andro Duchos the andro čačipen.” 25 E džuvľi leske phenďa: “Džanav, hoj avela o Mesijašis, so pes vičhinel Kristus. Sar ov avela, phenela amenge savoro.” 26 O Ježiš lake phenďa: “Me som, so tuha vakerav.” 27 Andre oda avle leskere učeňika a čudaľinenas pes, hoj vakerelas la džuvľaha. Ale ňiko na phenďa: “Soske phučes?” Abo: “So laha vakeres?” 28 Andre oda mukľa e džuvľi peskero vedros, odgeľa andro foros a phenďa ode le nipenge: 29 “Aven, dikhen le manušes so mange phenďa savoro so kerďom - či nane ov o Kristus?” 30 Akor avle avri andral o foros a avle ke leste.

Le Rajeskero chaben

31 Andre oda les mangenas leskere učeňika a phenenas leske: “Rabbi, cha!”
32 Ale ov phenďa: “Man hin te chal chaben, pal savo tumen na džanen.” 33 Akor phenenas o učeňika jekh avreske: “So, anďa leske vareko te chal?” 34 Ale o Ježiš lenge odphenďa: “Miro chaben hin oda, hoj te kerav e voľa oleskeri, so man bičhaďa a te dokerav leskeri buči. 35 Či tumen na phenen, hoj mek štar čhon a avela e žatva? Dikhen, phenav tumenge, hazden tumare jakha a dikhen pro maľi, hoj imar parňon, imar ča len te skidel. 36 Oda, ko skidel upre, lel o počiňiben a sthovel oda, so bariľa andro večno dživipen. Hoj oda, ko sadzinďa, jekhetane te radisaľon oleha, ko skidňa upre. 37 Bo oda lav, so vakeren o nipi hin čačipen: ‘Aver hin oda, ko sadzinďa a aver oda, ko skidel upre.’ 38 Me tumen bičhaďom te skidel upre oda, pre soste tumen buči na kerďan, aver kerenas a tumen avľan andre lengeri buči.”

O Raj maškar o Samaritana

39 But Samaritana andral oda foros pačanďile andro Ježiš prekal odi džuvľi, bo oj vakerelas: “Phenďa mange avri savoro, so keravas.”
40 Sar ke leste avle o Samaritana, mangenas les, hoj te ačhel ke lende. Ačhiľa ode duj džives. 41 Mek buter džene pačanďile leskere laveske 42 a phenenas la džuvľake: “Amen imar pačas na ča vaš oda, so tu phenďal, bo the korkore šunďam a džanas, hoj ov hino čačes o Zachrancas le svetoskero.” 43 Pal ola duj dživesa odgeľa odarik andre Galileja. 44 O Ježiš korkoro phenďa, hoj le prorokos nane pačiv ode kaj bariľa avri. 45 Avke avľa o Ježiš andre Galileja. O manuša andral e Galileja les priile, bo the on avle ode pre Patraďi a dikhle sa so kerelas andro Jeruzalem prekal o inepos.

O Ježiš sasťarel le kraľiskere sluhaskere čhas

46 Avke avľa pale o Ježiš andre galilejsko Kana, kaj čerinďa o paňi pre mol. A sas varesavo kraľiskero sluhas, so les sas nasvalo čhavo andro Kafarnaum.
47 Sar ov šunďa, hoj o Ježiš avľa andral e Judsko andre Galileja, odgeľa ke leste a mangľa les, hoj te avel a te sasťarel leske le čhas, bo ov imar merelas. 48 O Ježiš leske phenďa: “Te na dikhľanas ďivi the zazraki na pačanďiľanas.” 49 A le kraľiskero sluhas leske phenďa: “Rajeja, av manca sigeder, hoj te na merel miro čhavo.” 50 O Ježiš leske phenďa: “Dža, tiro čhavo dživel.” A oda manuš pačanďiľa le laveske, so leske phenďa o Ježiš a geľa. 51 Sar imar džalas pale andro Kafarnaum, arakhle pes leha leskere sluhi a phende leske: “Tiro čhavo dživel.” 52 Phučľa lendar pre ora, kana leske sas feder. A phende leske: “Idž, jekh oratar les e horučka omukľa.” 53 Akor prindžarďa o dad, hoj oda sas andre odi ora, sar leske o Ježiš phenďa: “Tiro čhavo dživel.” A pačanďiľa ov, the calo leskero kher. 54 Kada sas imar dujto zazrakos so kerďa o Ježiš, sar avľa andral e Judsko phuv andre Galileja.