3. kapitola

O Ježiš the o Nikodem

1 Sas jekh manuš maškar o farizeja, vičhinelas pes Nikodem a sas baro manuš maškar o Židi.
2 Ov avľa rači - sar imar sas kaľipen - kijo Ježiš a phenďa leske: “Rabbi, džanas, hoj avľal le Devlestar sar učiťeľis, bo ňiko našči kerel ajse zazraki sar tu keres, te leha na uľahas o Del.” 3 O Ježiš leske odphenďa: “Čačes, čačes phenav tuke, oda, ko na uľola ( pes na narodzinela) pale, našči dikhela o kraľišagos le Devleskero.” 4 O Nikodem leske phenďa: “Sar šaj uľol o manuš, te hino imar phuro? Či šaj džal dujtovar peskera dake andro per, hoj te uľol?” 5 O Ježiš leske odphenďa: “Čačes, čačes phenav tuke, hoj te vareko na uľola andral o paňi the andral o Duchos, našči džala andre le Devleskero kraľišagos. 6 So uľiľa ( pes narodzinďa) andral o ťelos, hin o ťelos a so uľiľa andral o Duchos, hin o duchos. 7 Ma čudaľin tut, hoj tuke phenďom: ‘Mušinen te uľol pale.’ 8 E balvaj phurdel kaj kamel, šunes lakero hangos, ale na džanes khatar avel a kaj džal. Avke oda hin the sakoneha, ko uľiľa andral o Duchos.” 9 O Nikodem lestar phučľa: “Sar pes oda šaj ačhel?” 10 O Ježiš leske odphenďa: “Se tu sal učiťeľis le Izraeloske a kada na džanes? 11 Čačes, čačes phenav tuke, hoj so džanas, phenas a oda so dikhľam vakeras avri, no tumen na prilen amaro sveďectvo. 12 Te tumenge vakerav pal o veci andre kada svetos a na pačan, sar paľis pačana te tumenge vakerava o veci pal o ňebos? 13 Ňiko na geľa upre andro ňebos, ča oda, ko avľa tele andral o ňebos, o Čhavo le manušeskero. 14 Avke sar o Mojžiš pre pušťa hazdňas upre le sapes, avke mušinel te avel upre hazdlo o Čhavo le manušeskero, 15 hoj sako, ko pačal andre leste, te na merel, ale te avel les o večno dživipen. 16 Bo o Del avke kamelas o svetos, hoj peskere jekhore Čhas diňa, hoj sako, ko pačal andre leste, te na merel, ale te avel les o večno dživipen. 17 Bo na bičhaďa o Del pro svetos peskere Čhas hoj te odsudzinel o svetos, ale hoj les te zachraňinel. 18 Oda, ko pačal andre leste na ela sudzimen, ale oda ko na pačal, imar hino odsudzimen, bo na pačanďiľa andro nav le Devleskere jekhore Čhaskero. 19 Kada hin oda sudos, hoj o svetlos avľa pre phuv, ale o nipi buter kamenas o kaľipen sar o svetlos, bo oda so kerenas sas nalačho. 20 Bo sako, ko kerel nalačhe veci, našči avri ačhel o svetlos a na džal andro svetlos daratar hoj te na dičhol so kerel. 21 Ale oda, ko dživel andro čačipen, džal andro svetlos, hoj te sikavel oleha so kerel, hoj oda kerel andro Del.”

O Jan vakerel pal o Ježiš

22 Paľis avľa o Ježiš peskere učeňikenca andre Judsko phuv. Ode lenca ačhiľa a bolelas.
23 A the o Jan bolelas andro Enon, paš o Salem, bo ode sas but paňi a avenas pes ode te bolel. 24 (Bo o Jan mek na sas phandlo andre bertena.) 25 Varesave le Janoskere učeňika pes vesekedinenas jekhe Židoha pal oda, sar pes te žužarel. 26 Avle kijo Jan a phende leske: “Rabbi, oda so sas tuha paš o Jordan - pal savo tu diňal sveďectvo - ov bolel a savore džan ke leste.” 27 O Jan odphenďa: “O manuš peske našči lel ňič korkoro, te leske oda na ela dino andral o ňebos. 28 Tumen korkore san mire švedki, hoj phenďom: ‘Me na som o Kristus, ale som bičhado anglal leste.’ 29 E terňi hiňi le terneskeri. Le terneskero kamaratos, savo ačhel a šunel les, igen radisaľol le terneskere hangoske. Kada miro radišagos hin akana pherdo. 30 Ov musaj te barol a me te cikňol. 31 Oda, ko avel upral, hino upral savorende. Ko hino pal e phuv, hino pal e phuv a vakerel pal o veci, so pes kerel pre phuv; ale oda, ko avel andral o ňebos, hino upral savorende. 32 Vakerel oda so dikhľa a šunďa, ale ňiko na prilel leskero sveďectvos. 33 Oda, ko prilel leskere lava, sikavel, hoj o Del hino čačipnaskero. 34 Bo oda, kas o Del bičhaďa, vakerel o lava le Devleskere, bo ov del le Duchos bi e mira. 35 O Dad kamel le Čhas a diňa savoro andre leskere vasta. 36 Oda, ko pačal andro Čhavo, oles hin o večno dživipen, ale oda, ko na pačal andro Čhavo, na dikhela o dživipen, ale ačhel pre leste e choľi le Devleskeri.”