Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

O Ježiš the o Nikodem

1 Sas jekh manuš maškar o farizeja, vičhinelas pes Nikodem a sas baro manuš maškar o Židi.
2 Ov avľa rači - sar imar sas kaľipen - kijo Ježiš a phenďa leske: “Rabbi, džanas, hoj avľal le Devlestar sar učiťeľis, bo ňiko našči kerel ajse zazraki sar tu keres, te leha na uľahas o Del.” 3 O Ježiš leske odphenďa: “Čačes, čačes phenav tuke, oda, ko na uľola ( pes na narodzinela) pale, našči dikhela o kraľišagos le Devleskero.” 4 O Nikodem leske phenďa: “Sar šaj uľol o manuš, te hino imar phuro? Či šaj džal dujtovar peskera dake andro per, hoj te uľol?” 5 O Ježiš leske odphenďa: “Čačes, čačes phenav tuke, hoj te vareko na uľola andral o paňi the andral o Duchos, našči džala andre le Devleskero kraľišagos. 6 So uľiľa ( pes narodzinďa) andral o ťelos, hin o ťelos a so uľiľa andral o Duchos, hin o duchos. 7 Ma čudaľin tut, hoj tuke phenďom: ‘Mušinen te uľol pale.’ 8 E balvaj phurdel kaj kamel, šunes lakero hangos, ale na džanes khatar avel a kaj džal. Avke oda hin the sakoneha, ko uľiľa andral o Duchos.” 9 O Nikodem lestar phučľa: “Sar pes oda šaj ačhel?” 10 O Ježiš leske odphenďa: “Se tu sal učiťeľis le Izraeloske a kada na džanes? 11 Čačes, čačes phenav tuke, hoj so džanas, phenas a oda so dikhľam vakeras avri, no tumen na prilen amaro sveďectvo. 12 Te tumenge vakerav pal o veci andre kada svetos a na pačan, sar paľis pačana te tumenge vakerava o veci pal o ňebos? 13 Ňiko na geľa upre andro ňebos, ča oda, ko avľa tele andral o ňebos, o Čhavo le manušeskero. 14 Avke sar o Mojžiš pre pušťa hazdňas upre le sapes, avke mušinel te avel upre hazdlo o Čhavo le manušeskero, 15 hoj sako, ko pačal andre leste, te na merel, ale te avel les o večno dživipen. 16 Bo o Del avke kamelas o svetos, hoj peskere jekhore Čhas diňa, hoj sako, ko pačal andre leste, te na merel, ale te avel les o večno dživipen. 17 Bo na bičhaďa o Del pro svetos peskere Čhas hoj te odsudzinel o svetos, ale hoj les te zachraňinel. 18 Oda, ko pačal andre leste na ela sudzimen, ale oda ko na pačal, imar hino odsudzimen, bo na pačanďiľa andro nav le Devleskere jekhore Čhaskero. 19 Kada hin oda sudos, hoj o svetlos avľa pre phuv, ale o nipi buter kamenas o kaľipen sar o svetlos, bo oda so kerenas sas nalačho. 20 Bo sako, ko kerel nalačhe veci, našči avri ačhel o svetlos a na džal andro svetlos daratar hoj te na dičhol so kerel. 21 Ale oda, ko dživel andro čačipen, džal andro svetlos, hoj te sikavel oleha so kerel, hoj oda kerel andro Del.”

O Jan vakerel pal o Ježiš

22 Paľis avľa o Ježiš peskere učeňikenca andre Judsko phuv. Ode lenca ačhiľa a bolelas.
23 A the o Jan bolelas andro Enon, paš o Salem, bo ode sas but paňi a avenas pes ode te bolel. 24 (Bo o Jan mek na sas phandlo andre bertena.) 25 Varesave le Janoskere učeňika pes vesekedinenas jekhe Židoha pal oda, sar pes te žužarel. 26 Avle kijo Jan a phende leske: “Rabbi, oda so sas tuha paš o Jordan - pal savo tu diňal sveďectvo - ov bolel a savore džan ke leste.” 27 O Jan odphenďa: “O manuš peske našči lel ňič korkoro, te leske oda na ela dino andral o ňebos. 28 Tumen korkore san mire švedki, hoj phenďom: ‘Me na som o Kristus, ale som bičhado anglal leste.’ 29 E terňi hiňi le terneskeri. Le terneskero kamaratos, savo ačhel a šunel les, igen radisaľol le terneskere hangoske. Kada miro radišagos hin akana pherdo. 30 Ov musaj te barol a me te cikňol. 31 Oda, ko avel upral, hino upral savorende. Ko hino pal e phuv, hino pal e phuv a vakerel pal o veci, so pes kerel pre phuv; ale oda, ko avel andral o ňebos, hino upral savorende. 32 Vakerel oda so dikhľa a šunďa, ale ňiko na prilel leskero sveďectvos. 33 Oda, ko prilel leskere lava, sikavel, hoj o Del hino čačipnaskero. 34 Bo oda, kas o Del bičhaďa, vakerel o lava le Devleskere, bo ov del le Duchos bi e mira. 35 O Dad kamel le Čhas a diňa savoro andre leskere vasta. 36 Oda, ko pačal andro Čhavo, oles hin o večno dživipen, ale oda, ko na pačal andro Čhavo, na dikhela o dživipen, ale ačhel pre leste e choľi le Devleskeri.”