Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

O Raj pes sikavel le učeňikenge sar chuden o ribi

1 Paľis pes pale sikaďa o Ježiš le učeňikenge paš o Tiberijadsko moros. A sikaďa pes kavke:
2 Sas jekhetane o Šimon Peter, o Tomaš (so les vičhinen Didimus), o Natanael andral e Kana galilejsko, ola duj čhave le Zebedeoskere (o Jakob the o Jan) the mek aver duj džene leskere učeňikendar. 3 O Šimon Peter lenge phenďa: “Džav te chudel ribi.” On leske phende: “Džas the amen tuha.” Takoj bešle andre loďa a odgele, ale odi rat na chudle ňič. 4 Sar sas imar tosara, ačhelas o Ježiš paš o paňi, ale o učeňika na džanenas, hoj oda o Ježiš. 5 Akor lenge phenďa o Ježiš: “Čhavale, chudňan varesave ribi?” On odphende, hoj na. 6 Ov lenge phenďa: “Čhiven e sita pre čači sera la loďake a chudena.” Avke čhide a chudle ajci but ribi, hoj la aňi na birinenas te cirdel avri. 7 Akor phenďa oda učeňikos, saves kamelas o Ježiš, le Peteriske: “Oda hin o Raj!” Sar šunďa o Šimon Peter, hoj oda o Raj, urďa pre peste uprune gada, ola so čhiďa pal peste tele sar chudelas o ribi a chučiľa andro moros. 8 A ola dujte učeňika avle pre loďkica a cirdenas pal peste e sita le ribenca, bo na sas dur la phuvatar, vaj šel (100) metri. 9 Sar doavle pre phuv, dikhle, hoj labolas e jag a upral sas thoďi e riba the o maro. 10 O Ježiš lenge phenďa: “Anen ole ribendar so akana chudňan.” 11 O Šimon Peter geľa a cirdňa e sita pre phuv a andre sas pherdo bare ribi, šel penda the trin (153). A the te sas kajci but, na čhinďiľa e sita. 12 Paľis lenge phenďa o Ježiš: “Aven, chan!” Ňiko le učeňikendar pes na tromanďile lestar te phučel: “Ko tu sal?” Bo džanenas, hoj oda hin o Raj. 13 O Ježiš avľa pašeder a diňa lenge o maro the e riba. 14 Kada sas imar tritovar, so pes sikaďa o Ježiš peskere učeňikenge, kanastar uščiľa andral o meriben.

O Raj the o Peter

15 Paľis, sar dochale, phenďa o Ježiš le Šimonoske Peteriske: “Šimon le Jonašiskero, kames man buter sar kala?” Ov leske phenďa: “He, Rajeja, tu džanes, hoj tut rado dikhav.” O Ježiš leske phenďa: “Čaľar mire bakroren!”
16 Dujtovar leske pale phenďa: “Šimon le Jonašiskero, kames man?” Ov leske phenďa: “He, Rajeja, tu džanes, hoj tut rado dikhav.” Pre oda leske phenďa o Ježiš: “Starin tut pal mire bakrore!” 17 Tritovar leske phenďa: “Šimon le Jonašiskero, rado man dikhes?” Akor ačhiľa smutno o Peter, hoj lestar oda tritovar phučel: “Rado man dikhes?” A phenďa leske: “Rajeja, tu džanes savoro, tu džanes, hoj tut rado dikhav.” O Ježiš leske phenďa: “Čaľar mire bakroren! 18 Čačes, čačes phenav tuke, hoj sar salas terneder, phandehas tut korkoro a džahas kaj kamehas; ale sar phuroha, deha tire vasta a aver tut phandela a ľidžala tut ode, kaj tu na kameha.” 19 Oda phenďa o Ježiš, hoj te del le Peteriske te džanel, save meribnaha oslavinela le Devles. Sar oda o Ježiš dovakerďa, phenďa leske: “Av pal ma!” 20 O Peter visaľiľa a dikhľa le učeňikos, saves kamelas o Ježiš, hoj džal pal leste. (Ov sas oda, so paš o chaben geľa pašeder ko Ježiš a phučľa lestar: “Rajeja, ko hin oda, so tut dela andre?”) 21 Sar les o Peter dikhľa, phenďa le Ježišoske: “Rajeja, a kaleha so ela?” 22 O Ježiš leske phenďa: “Te kamav, hoj te ačhel medik na avava, so tut andre oda? Tu av pal ma!” 23 Vaš oda lav, pes maškar o phrala vakerelas, hoj oda učeňikos na merela. No o Ježiš leske na phenďa, hoj na merela, ale: “Te kamav, hoj te ačhel medik na avava, so tut andre oda?” 24 Oda hin oda učeňikos, so vakerel avri kala veci a kada pisinelas. Džanas, hoj leskero sveďectvo hino čačipnaskero. 25 No, hin mek the but aver, so kerďa o Ježiš. Te pes oda jekh pal aver savoro pisinďahas andre, gondoľinav mange, hoj aňi le svetos na uľahas dos than pre ola kňižki, so pes diňahas te pisinel.Amen.