Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

O Ježiš uščel andral o meriben

1 Paľis ešebno džives andro kurko, sig tosara, mek sar sas rat, avľa e Maria Magdalena kijo hrobos a dikhľa, hoj o bar hin odcirdlo pašal o hrobos.
2 Sar oda dikhľa, denašelas a avľa ko Šimon Peter the ke oda dujto učeňikos, saves rado dikhelas o Ježiš a phenďa lenge: “Ile le Rajes andral o hrobos a na džanas, kaj les thode.” 3 Akor avľa o Peter the oka dujto učeňikos a džanas ko hrobos. 4 Sodujdžene denašenas jekhetane, ale oka dujto učeňikos denašelas sigeder anglal sar o Peter a avľa ešebno kijo hrobos. 5 Sar banďiľa, dikhľa ode o lepedi te pašľol, ale na geľa andre. 6 Paľis pal leste avľa the o Šimon Peter a geľa andro hrobos a thiš dikhľa o lepedi te pašľol 7 the o khosno, so sas le Ježišoste pro šero. Ale oda khosno na pašľolas maškar o lepedi, ale sas avrether zapačardo pre aver than. 8 Akor imar avľa andre the oda dujto učeňikos, so avľa ešebno kijo hrobos a dikhľa a pačanďiľa. 9 (Mek na achaľile le Devleskero Lav, hoj mušinďa te uščel andral o meriben.) 10 Avke odgele pale ola učeňika paš peskere. 11 Ale e Maria ačhelas avri paš o hrobos a rovelas. A sar rovelas, banďiľa andro hrobos 12 a dikhľa te bešel duje aňjelen andro parne gada ode kaj pašľolas le Ježišoskero ťelos, jekhes paš o šero a dujtones paš o pindre. 13 On lake phende: “Džuvľije, so roves?” Oj lenge phenďa: “Ile mire Rajes a na džanav, kaj les thode.” 14 Sar oda phenďa, visarďa pes palal a dikhľa le Ježiš te ačhel, ale na džanelas, hoj oda o Ježiš. 15 O Ježiš lake phenďa: “Džuvľije, so roves? Kas rodes?” Oj peske gondoľinďa hoj hino zahradňikos a phenďa leske: “Rajeja, te les tu iľal het, phen mange kaj les thoďal a me les lava.” 16 O Ježiš lake phenďa: “Maria!” Oj visaľiľa a phenďa leske hebrejski: “Rabbuni!” (So hin prethodo: “Učiťeľina!”) 17 O Ježiš lake phenďa: “Ma chude tut mandar, bo mek na somas upre ke miro Dad, ale dža ke mire phrala a phen lenge: ‘Džav upre ke miro Dad the ke tumaro Dad; ke miro Del the ke tumaro Del.’ ” 18 Avke avľa e Maria Magdalena a phenďa avri le učeňikenge, hoj dikhľa le Rajes a the oda so lake phenďa.

O Raj pes sikavel le učeňikenge

19 Mek andre oda džives rači, ešebno džives andro kurko, sas o učeňika zgele a daratar anglo Židi sas o vudar zarimen. O Ježiš avľa, ačhiľa maškar lende a phenďa lenge: “Smirom tumenge!”
20 Sar oda phenďa, sikaďa lenge peskere vasta the peskeri sera. Avke radisaľile o učeňika, sar dikhle le Rajes. 21 Akor lenge pale phenďa o Ježiš: “Smirom tumenge! Sar man bičhaďa o Dad, avke the me tumen bičhavav.” 22 Sar oda phenďa, phurdňa pre lende a phenďa lenge: “Prilen le Sentne Duchos! 23 Olenge, kaske odmukena o bini, hin lenge odmuklo a kaske na odmukena o bini, nane lenge odmuklo.”

O Ježiš pes sikavel le Tomašiske

24 Ale o Tomaš (so pes vičhinel Didimus), jekh le dešudujendar, na sas lenca sar avľa o Ježiš.
25 Avke leske phenenas okla dujte učeňika: “Dikhľam le Rajes!” No ov lenge phenďa: “Te na dikhava o cheva pal o lecegi a na thovava miro angušt pre oda than, kaj sas predemado le lecegenca a na thovava miro vast andre leskeri sera, na pačava!” 26 Pal ochto džives, sas pale leskere učeňika andro kher a the o Tomaš sas lenca. Akor pale avľa o Ježiš prekal o zarimen vudar, ačhiľa peske maškar lende a phenďa: “Smirom tumenge!” 27 Paľis phenďa le Tomašiske: “Thov tiro angušt kade a dikh pre mire vasta a an tiro vast a thov les pre miri sera a ma av napačabnaskero, ale pačabnaskero!” 28 O Tomaš leske odphenďa: “Miro Raj, the miro Del!” 29 O Ježiš leske phenďa: “Tomaš, pačanďiľal, bo man dikhľal. Bachtale hine ola, so na dikhle a pačanďile.” 30 Avke mek the but aver zazraki kerďa o Ježiš angle peskere učeňika, save nane pisimen andre kadi kňižka. 31 Ale kada hin pisimen vaš oda, hoj te pačan, hoj o Ježiš hin o Kristus, Čhavo le Devleskero a le pačabnaha tumen te el andre leskero nav o dživipen.