Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

O Ježiš uščel andral o meriben

1 Paľis ešebno džives andro kurko, sig tosara, mek sar sas rat, avľa e Maria Magdalena kijo hrobos a dikhľa, hoj o bar hin odcirdlo pašal o hrobos.
2 Sar oda dikhľa, denašelas a avľa ko Šimon Peter the ke oda dujto učeňikos, saves rado dikhelas o Ježiš a phenďa lenge: “Ile le Rajes andral o hrobos a na džanas, kaj les thode.” 3 Akor avľa o Peter the oka dujto učeňikos a džanas ko hrobos. 4 Sodujdžene denašenas jekhetane, ale oka dujto učeňikos denašelas sigeder anglal sar o Peter a avľa ešebno kijo hrobos. 5 Sar banďiľa, dikhľa ode o lepedi te pašľol, ale na geľa andre. 6 Paľis pal leste avľa the o Šimon Peter a geľa andro hrobos a thiš dikhľa o lepedi te pašľol 7 the o khosno, so sas le Ježišoste pro šero. Ale oda khosno na pašľolas maškar o lepedi, ale sas avrether zapačardo pre aver than. 8 Akor imar avľa andre the oda dujto učeňikos, so avľa ešebno kijo hrobos a dikhľa a pačanďiľa. 9 (Mek na achaľile le Devleskero Lav, hoj mušinďa te uščel andral o meriben.) 10 Avke odgele pale ola učeňika paš peskere. 11 Ale e Maria ačhelas avri paš o hrobos a rovelas. A sar rovelas, banďiľa andro hrobos 12 a dikhľa te bešel duje aňjelen andro parne gada ode kaj pašľolas le Ježišoskero ťelos, jekhes paš o šero a dujtones paš o pindre. 13 On lake phende: “Džuvľije, so roves?” Oj lenge phenďa: “Ile mire Rajes a na džanav, kaj les thode.” 14 Sar oda phenďa, visarďa pes palal a dikhľa le Ježiš te ačhel, ale na džanelas, hoj oda o Ježiš. 15 O Ježiš lake phenďa: “Džuvľije, so roves? Kas rodes?” Oj peske gondoľinďa hoj hino zahradňikos a phenďa leske: “Rajeja, te les tu iľal het, phen mange kaj les thoďal a me les lava.” 16 O Ježiš lake phenďa: “Maria!” Oj visaľiľa a phenďa leske hebrejski: “Rabbuni!” (So hin prethodo: “Učiťeľina!”) 17 O Ježiš lake phenďa: “Ma chude tut mandar, bo mek na somas upre ke miro Dad, ale dža ke mire phrala a phen lenge: ‘Džav upre ke miro Dad the ke tumaro Dad; ke miro Del the ke tumaro Del.’ ” 18 Avke avľa e Maria Magdalena a phenďa avri le učeňikenge, hoj dikhľa le Rajes a the oda so lake phenďa.

O Raj pes sikavel le učeňikenge

19 Mek andre oda džives rači, ešebno džives andro kurko, sas o učeňika zgele a daratar anglo Židi sas o vudar zarimen. O Ježiš avľa, ačhiľa maškar lende a phenďa lenge: “Smirom tumenge!”
20 Sar oda phenďa, sikaďa lenge peskere vasta the peskeri sera. Avke radisaľile o učeňika, sar dikhle le Rajes. 21 Akor lenge pale phenďa o Ježiš: “Smirom tumenge! Sar man bičhaďa o Dad, avke the me tumen bičhavav.” 22 Sar oda phenďa, phurdňa pre lende a phenďa lenge: “Prilen le Sentne Duchos! 23 Olenge, kaske odmukena o bini, hin lenge odmuklo a kaske na odmukena o bini, nane lenge odmuklo.”

O Ježiš pes sikavel le Tomašiske

24 Ale o Tomaš (so pes vičhinel Didimus), jekh le dešudujendar, na sas lenca sar avľa o Ježiš.
25 Avke leske phenenas okla dujte učeňika: “Dikhľam le Rajes!” No ov lenge phenďa: “Te na dikhava o cheva pal o lecegi a na thovava miro angušt pre oda than, kaj sas predemado le lecegenca a na thovava miro vast andre leskeri sera, na pačava!” 26 Pal ochto džives, sas pale leskere učeňika andro kher a the o Tomaš sas lenca. Akor pale avľa o Ježiš prekal o zarimen vudar, ačhiľa peske maškar lende a phenďa: “Smirom tumenge!” 27 Paľis phenďa le Tomašiske: “Thov tiro angušt kade a dikh pre mire vasta a an tiro vast a thov les pre miri sera a ma av napačabnaskero, ale pačabnaskero!” 28 O Tomaš leske odphenďa: “Miro Raj, the miro Del!” 29 O Ježiš leske phenďa: “Tomaš, pačanďiľal, bo man dikhľal. Bachtale hine ola, so na dikhle a pačanďile.” 30 Avke mek the but aver zazraki kerďa o Ježiš angle peskere učeňika, save nane pisimen andre kadi kňižka. 31 Ale kada hin pisimen vaš oda, hoj te pačan, hoj o Ježiš hin o Kristus, Čhavo le Devleskero a le pačabnaha tumen te el andre leskero nav o dživipen.