Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Le Ježiš odsudzinde pro meriben

1 Akor iľa o Pilat le Ježiš a diňa les te marel le bičoha.
2 O slugaďa kerde le kandrendar ( le trňendar) koruna a thode leske la pro šero. Urde les andro purpurovo plašťos 3 a avenas paš leste a phenenas: “Mi dživel o Židoviko kraľis!” A marenas les pal o šero. 4 Akor avľa o Pilat pale avri a phenďa lenge: “Dikh, anav tumenge les avri, hoj te prindžaren, hoj na arakhav pre leste ňič nalačho.” 5 Avke avľa o Ježiš avri. Pro šero les sas e koruna le kandrendar a sas urdo andro purpurovo plašťos. O Pilat lenge phenďa: “Dikhen, o manuš!” 6 Sar les dikhle o nekbareder rašaja the o služobňika, vriskinde: “Ukrižin les! Ukrižin les!” O Pilat lenge phenďa: “Len les a tumen les ukrižinen, bo me pre leste na arakhav ňič nalačho.” 7 O Židi leske odphende: “Amen hin zakonos a pal amaro zakonos mušinel te merel, bo kerelas pestar Čhavo le Devleskero.” 8 Sar šunďa o Pilat oda lav, mek buter pes daralas 9 a geľa pale andre peskero palacis a phučľa le Ježišostar: “Khatar sal?” Ale o Ježiš leske na odphenďa. 10 Akor leske o Pilat phenďa: “Manca na vakeres? So, na džanes, hoj man hin zor tut te premukel a hin man zor tut te ukrižinel?” 11 Pre oda leske o Ježiš phenďa: “Na uľahas tut upral mande ňisavi zor, te tuke oda na uľahas dino upral. Vaš oda oles, so man diňa andre, hin bareder binos.” 12 Akorestar les kamelas o Pilat te premukel. Ale o Židi ča vriskinenas: “Te kales premukeha, na sal le Cisariskero prijaťeľis. Bo sako, ko pestar kerel kraľis, džal pro Cisaris.” 13 Akor sar o Pilat šunďa kala lava, iľa le Ježiš avri a bešľa peske pro sudno stolkos, pro than so pes vičhinel Litostrotos (a Židovika pes vičhinel Gabata). 14 A sas paraščuvin vaj pro dilos, o džives andre savo pes o Židi pripravinen pre Patraďi. O Pilat phenďa le Židenge: “Dikhen! Tumaro kraľis!” 15 No on vriskinde: “De les het! Murdar les! Ukrižin les!” A o Pilat lenge phenďa: “So, te ukrižinel tumare kraľis?” Ale o nekbareder rašaja odphende: “Nane amen kraľis, ča o Cisaris.”

Le Ježiš ukrižinen

16 Akor lenge les diňa, hoj les te ukrižinen. Avke ile le Ježiš het.
17 Ľidžalas peskero kerestos a džalas pro than so pes vičhinel Lebka (a Židovika pes vičhinel Golgota). 18 Ode les ukrižinde a leha mek the duje avren, jekhes pal jekh a dujtones pal dujto sera a le Ježiš maškaral. 19 O Pilat diňa te pisinel pre tabuľka: “O Ježiš Nazaretsko, le Židengero kraľis,” a thode la pro kerestos. 20 A genenas la but Židi, bo oda than kaj sas o Ježiš ukrižimen, sas pašes paš o foros. A sas pisimen hebrejski, grecki the laťinski. 21 Akor phende le Židengere nekbareder rašaja le Pilatoske: “Ma pisin: ‘O kraľis le Židengero.’ Ale pisin: ‘Ov phenďa, som kraľis le Židengero.’ ” 22 Ale o Pilat odphenďa: “Oda so pisinďom, pisinďom.” 23 Akor sar imar o slugaďa ukrižinde le Ježiš, ile leskere gada a kerde štar kotora, dojekhe slugaďiske jekh kotor. Ile the o teluno gad, savo na sas sido a sas jekhe pochtanestar upral dži tele. 24 A phende peske: “Na čhingeras les, ale losinas vaše kaskero ela.” Hoj pes te ačhel le Devleskero Lav, savo pisinel:“Rozulade peske maškar peste mire gada a vaš mire veci peske čhide losos.”Oda kerde o slugaďa. 25 Paš le Ježišoskero kerestos ačhelas leskeri daj, lakeri pheň, e Maria romňi le Kleofašiskeri, the e Maria Magdalena. 26 Sar dikhľa o Ježiš peskera da the le učeňikos, saves kamelas, hoj ode ačhen, phenďa peskera dake: “Džuvľije, dikh, tiro čhavo!” 27 Paľis phenďa le učeňikoske: “Dikh, tiri daj!” Akorestar la iľa oda učeňikos ke peste.

Sar muľa o Ježiš

28 Paľis sar imar dikhľa o Ježiš, hoj hin savoro dokerdo a hoj pes te ačhel oda, so hin pisimen, phenďa: “Smedno som!”
29 Sas ode čharo, andre savo sas pherdo šut a on cinďarde e špongija andro šut a phandle la pre izoposkeri paca a thode leske paš o vušta. 30 Pal oda sar o Ježiš koštoľinďa o šut, phenďa: “Dokerdo hin!” Peľa leske tele o šero a mukľa avri peskere duchos. 31 Vaš oda, hoj sas o džives anglo sombat, mangle o Židi le Pilat, hoj te del olenge, so sas ukrižimen, te phagel o kokala pro pindre. Bo kamenas len pal o keresti te lel tele, hoj ode te na ačhen lengere ťela sombatone. 32 Avke avle o slugaďa a phagle o kokala ešebnoneske the dujtoneske, so leha sas ukrižimen. 33 Ale sar avle paš o Ježiš a dikhle, hoj imar hino mulo, na phagerde leske o kokala, 34 ale jekh le slugaďendar predemaďa la kopijaha leskeri sera a takoj geľa avri o rat the o paňi. 35 A oda, so oda dikhľa, diňa sveďectvo a leskero sveďectvo hin čačipnaskero. Ov džanel, hoj vakerel čačipen, hoj the tumen te pačan. 36 Bo oda pes ačhiľa vaš oda, hoj pes te ačhel oda so hin pisimen:“Aňi jekh leskero kokalos na ela phagerdo!” 37 A pale avrether pisinel:“Dikhena oles, kas predemade!” Parunen le Ježiš 38 Paľis mangľa le Pilat o Jozef andral e Arimatija, či šaj lel tele le Ježišoskero ťelos. Ov sas le Ježišoskero učeňikos, ale geľa počoral daratar anglo Židi. O Pilat domukľa. Avke avľa a iľa tele le Ježišoskero ťelos. 39 Avľa the o Nikodem, so sas rači angle oda paš o Ježiš a iľa peha vaj tranda (30) kili mišimen aloe the mirra. 40 Avke ile le Ježišoskero ťelos a fašťinde les andro lepedi le sagošne oľejenca, avke sar hine o Židi sikade te parunel. 41 Pre oda than, kaj les ukrižinde, sas zahrada a andre zahrada nevo hrobos, andre savo mek šoha ( ňikda) ňiko na sas thodo. 42 A vaš oda, hoj sas o džives anglo sombat a hoj o hrobos sas pašes, thode ode le Ježiš.