Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Zachudle le Ježiš

1 Sar pes o Ježiš imar domodľinďa, geľa peskere učeňikenca tele prekal o Kedron. Ode sas zahrada. O Ježiš geľa andre peskere učeňikenca.
2 O Judaš, so les diňa andre, džanelas ole thanestar, hoj pes ode buterval o Ježiš arakhelas peskere učeňikenca. 3 Avke iľa peha o Judaš jekh čata slugaďen the sluhen le nekbareder rašajendar the le farizejendar. A sas len lampaša the aver švetli, čhura the kopiji. 4 O Ježiš džanelas savorestar, so pre leste avela, geľa a phenďa lenge: “Kas roden?” 5 Odphende leske: “Le Ježiš andral o Nazaret.” O Ježiš phenďa: “Me som.” A ačhelas lenca the o Judaš, so les diňa andre. 6 Sar lenge phenďa: “Me som,” gele palal a pele pre phuv. 7 Avke lendar pale phučľa: “Kas roden?” On phende: “Le Ježiš Nazaretsko.” 8 O Ježiš odphenďa: “Phenďom tumenge, hoj me som. Te man roden, len muken te džal.” 9 Hoj pes te ačhel oda lav, so phenďa: “Ňikas olendar so mange diňal na našaďom.” 10 Akor o Šimon Peter cirdňa avri peskeri čhuri a odčhinďa le nekbaredere rašaskere sluhaske o čačo kan. Oda sluhas pes vičhinelas Malchos. 11 Akor phenďa o Ježiš le Peteriske: “Garuv e čhuri pale kaj sas! Či so, na pijava e kuči so mange o Dad diňa?” 12 Akor e čata le slugaďenca, o veliťeľis upral o ezeros the le Židengere sluhi, ile le Ježiš a zaphandle les. 13 A ešeb les ľigende ko Annaš, bo ov sas o sastro le Kajfašiskero. O Kajfaš sas oda berš nekbareder rašaj. 14 Oda sas ov, so phenďa le Židenge, hoj feder ela te merela jekh manuš vaš savore nipi.

O Peter pes na pridžanel ko Ježiš

15 A džalas pal o Ježiš o Šimon Peter the oka dujto učeňikos. Ole učeňikos o nekbareder rašaj prindžarelas a geľa jekhetane le Ježišoha andre le nekbareder rašaskeri dvora.
16 No o Peter ačhelas avri paš o vudar. Paľis avľa avri oda dujto učeňikos, saves o nekbareder rašaj prindžarelas, vakerďa ola čhaha, so phundravelas e kapura a iľa andre le Peter. 17 Odi čhaj, so phundravelas e kapura, phenďa le Peteriske: “Na sal the tu jekh kale manušeskere učeňikendar?” Ov odphenďa: “Na som.” 18 Ačhenas ode o sluhi the o služobňika le Židengere a kerde bari jag, bo sas šil a tačarenas pes. Ačhelas lenca ode the o Peter a tačarelas pes.

Le Ježiš šunen avri anglo nekbareder rašaj

19 O nekbareder rašaj phučelas le Ježišostar pal o učeňika the pal leskero sikaviben.
20 O Ježiš leske odphenďa: “Me vakeravas le svetoske avke, hoj oda sako šaj šunďa. Furt sikavavas andre sinagoga the andro chramos, kaj pes zdžan savore Židi a ňič na vakeravas počoral. 21 So mandar phučes? Phuč olendar, so šunde, so lenge vakeravas. On džanen, so vakerďom.” 22 Sar oda phenďa, jekh le služobňikendar so ode ačhelas, demaďa le Ježiš pal o muj a phenďa: “Avke odphenes le nekbareder rašaske?” 23 O Ježiš leske odphenďa: “Te namište phenďom, sikav so namište phenďom, ale te mište, soske man mares?” 24 Paľis bičhaďa o Annaš le Ježiš zaphandlones ke oka nekbareder rašaj, ko Kajfaš.

O Peter pes pale na pridžanel ko Ježiš

25 O Šimon Peter ačhelas a tačarelas pes. A phende leske: “Na sal the tu jekh leskere učeňikendar?” No ov pes na pridžanľa a phenďa: “Na som.”
26 Jekh le nekbareder rašaskere sluhendar, famelija oleske, kaske o Peter odčhinďa o kan, phenďa: “Na dikhľom tut leha ode andre zahrada?” 27 Akor pes o Peter pale na pridžanľa a takoj giľaďa o kohutos.

O Ježiš anglo Pilat

28 Avke ľigende le Ježiš het khatar o Kajfaš andro Pilatoskero palacis a sas tosara. Ale on na gele andre, hoj pes te na meľaren; bo kamle te chan le bakrores pre Patraďi.
29 Akor avľa o Pilat avri pal lende a phenďa: “So hin tumen pre kada manuš?” 30 Odphende leske: “Te na kerďahas kada manuš namište, na anďamas les ke tu.” 31 Akor lenge o Pilat phenďa: “Len les tumen a sudzinen les pal tumaro zakonos.” O Židi leske phende: “Amen našči ňikas murdaras.” 32 Hoj pes te ačhel o lava le Ježišoskere, savenca diňa te džanel, hoj save meribnaha merela. 33 Akor geľa o Pilat pale andro palacis, vičhinďa le Ježiš a phenďa leske: “Sal tu oda Židoviko kraľis?” 34 O Ježiš leske odphenďa: “Phenes oda tu korkoro pestar, či aver tuke pal ma phende?” 35 O Pilat phenďa: “So me som Židos? Korkoro tiro narodos the o nekbareder rašaja mange tut dine. So kerďal?” 36 O Ježiš odphenďa: “Miro kraľišagos nane andral kada svetos. Te uľahas miro kraľišagos andral kada svetos, mire služobňika pes mardehas vaš ma, hoj te na avav dino le Židenge. Ale akana miro kraľišagos nane adarik.” 37 Akor leske o Pilat phenďa: “Ta, the avke sal kraľis?” O Ježiš odphenďa: “Tu phenes, hoj som kraľis. Me pre oda uľiľom ( pes narodzinďom) a vaš oda avľom pro svetos, hoj te sikavav so hin o čačipen. Sako, ko hin andral o čačipen, šunel miro hangos.” 38 O Pilat leske phenďa: “So hin o čačipen?” Sar oda phenďa, geľa pale avri paš o Židi a phenďa lenge: “Me pre leste na arakhľom ňič nalačho. 39 Ale hin tumen tradicija, hoj tumenge jekhes te premukav pre Patraďi. So kamen? Hoj tumenge te premukav le Židovike kraľis?” 40 Akor pale savore vriskinde a vičhinenas: “Na les, ale le Barabaš!” A o Barabaš sas zbuňikos.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk