Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Le učeňiken užarel o pharipen

1 “Kada tumenge phenďom vaš oda, hoj te na preačhen te pačal.
2 Čhivena tumen avri andral o sinagogi a avel e ora, sar peske gondoľinela sako ko tumen murdarela, hoj oleha služinel le Devleske. 3 Oda tumenge kerena vaš oda, bo na prindžarde aňi le Dades, aňi man. 4 Ale oda tumenge phenďom vaš oda, hoj sar odi ora avela, te na bisteren, hoj imar anglal tumenge oda phenďom. Kada tumenge ešebnovarestar na phenďom, bo somas tumenca. 5 Ale akana džav ke oda, so man bičhaďa a ňiko tumendar mandar na phučel: ‘Kaj džas?’ 6 Ale vaš oda, hoj tumenge vakerďom kala veci, o pharipen pherarďa tumaro jilo. 7 No me tumenge phenav o čačipen, hoj tumenge ela feder, te me džava het. Bo te me na džava het, o Sentno Duchos na avela ke tumende. Ale te džava het, bičhavava les ke tumende. 8 Sar ov avela, sikavela le svetoske pro binos, pro čačipen the pro sudos: 9 pro binos vaš oda, hoj na pačan andre ma; 10 pro čačipen, hoj džav ke miro Dad a imar man buter na dikhena; 11 a pro sudos, hoj oda ko ľidžal kada svetos, hin odsudzimen. 12 Mek man uľahas but so tumenge te phenel, ale akana našči zľidžan. 13 Ale sar avela ov, oda Duchos o čačipnaskero, ľidžala tumen andre dojekh čačipen, bo na vakerela korkoro pestar, ale vakerela savoro so šunel. A phenela tumenge the oda, so pes ačhela. 14 Ov man oslavinela, bo mirestar lela a phenela tumenge. 15 Sa so hin le Dades, hin miro - vaš oda phenďom, hoj mirestar lela a phenela tumenge.”

O pharipen le učeňikengero pes visarela pro radišagos

16 “Imar na predžala but a na dikhena man a pale na predžala but a dikhena man, bo me džav ke miro Dad.”
17 Akor peske varesave leskere učeňika maškar peste phende: “Soske amenge phenel: ‘Na predžala but a na dikhena man a pale na predžala but a dikhena man’? A soske phenel: ‘Me džav ko Dad’?” 18 Avke vakerenas: “Soske phenel: ‘Na predžala but’? Na džanas, so vakerel.” 19 Akor o Ježiš prindžarďa, hoj lestar oda kamle te phučel a phenďa lenge: “Pal oda phučen jekh avrestar, hoj phenďom: ‘Na predžala but a na dikhena man a pale na predžala but a dikhena man’? 20 Čačes, čačes tumenge phenav, hoj tumen rovena the hikinena a o svetos radisaľola. Tumen avena andro pharipen, ale tumaro pharipen pes visarela pro radišagos. 21 La khabňa džuvľa hin o dukha sar ločhol ( pašľol tele) bo avľa lakeri ora. Ale sar lake uľol o čhavoro, radišagostar bisterel pro dukha, bo o manuš uľiľa ( pes narodzinďa) pro svetos. 22 The tumen akana hin pharipen, ale pale tumen dikhava a tumaro jilo radisaľola a tumaro radišagos tumendar ňiko na lela. 23 Oda džives mandar imar na phučena ňič. Čačes, čačes tumenge phenav, hoj sa so mangena le Dadestar andre miro nav, dela tumen. 24 Dži akana mek na mangenas ňič andre miro nav. Mangen a chudena, hoj tumaro radišagos pes te pherarel. 25 Kada tumenge vakeravas andro podobenstva, ale avela e ora, hoj tumenge na vakerava buter andro podobenstva. Ale vakerava tumenge pal o Dad, avke hoj te achaľon. 26 Andre oda džives tumen mangena andre miro nav. Na phenav tumenge, hoj me vaš tumenge mangava le Dades, 27 bo korkoro o Dad tumen rado dikhel. Bo tumen man rado dikhenas a pačanďiľan, hoj me avľom le Devlestar. 28 Avľom khatar o Dad a avľom pro svetos. Pale omukav o svetos a džav ko Dad.” 29 Akor leske o učeňika phende: “Dikh, akana vakeres avke, hoj achaľuvas a na vakeres ňisavo podobenstvo. 30 Akana džanas, hoj džanes savoro a na kampel tuke, hoj tutar vareko te phučel. Vaš oda pačas, hoj avľal le Devlestar.” 31 O Ježiš lenge odphenďa: “Akana pačan? 32 Dikh, avel e ora a imar akana avľa, hoj dojekh tumendar denašela pal peskero drom a man mukena korkores, ale na som korkoro, bo o Dad hino manca. 33 Kada tumenge vakeravas vaš oda, hoj tumen te avel andre mande smirom. Andro svetos tumen ela pharipen, ale aven zorale, me ňerinďom ( zviťazinďom) upral o svetos.”