Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

E Maria makhel le Rajes

1 Avke šov džives angle Patraďi avľa o Ježiš andre Betanija, kaj sas o Lazar. Oda sas o Lazar, so muľa, saves o Ježiš uštaďa andral o meriben.
2 Kerde leske ode te chal. E Marta kerelas pašal lende a o Lazar sas jekh olendar, so leha bešenas pašal o skamind. 3 E Maria iľa vaj jepaš ľitra igen dragano oľejos andral o nardos a makhľa le Ježišoskere pindre a khosľa leske o pindre peskere balenca. Calo kher saginelas pal oda oľejos. 4 Jekh leskere učeňikendar, o Judaš Iškarijotsko, so les majinďa te del andre, phenďa: 5 “Soske pes oda oľejos na bikenďa vaš o trin šel (300) denara a na diňa pes le čorenge?” 6 Ale ov na phenďa vaš oda, hoj leske sas pharo vaš o čore, ale vaš oda, hoj sas živaňis a leste sas o gonoro le lovenca a lelas peske olestar, so andre thovenas. 7 Akor phenďa o Ježiš: “Muk la, bo oda kerďa pre oda džives, sar merava. 8 Bo o čore hine tumenca furt, ale me tumenca furt na avava.” 9 Sar pes dodžanle but Židi, hoj ode hin o Ježiš, avle andre Betanija, na ča pal o Ježiš, ale the hoj te dikhen le Lazar, saves uštaďa andral o meriben. 10 Ale o nekbareder rašaja pes dovakerde, hoj murdarena the le Lazar, 11 bo but le Židendar oddžanas angle leste a pačanďile andro Ježiš.

O Raj džal andro Jeruzalem

12 Pre aver džives pes došunde ola but nipi, so avle pro inepos, hoj o Ježiš džal andro Jeruzalem.
13 On skidle konara pal o palmi, gele ke leste a vičhinenas: “Hosanna! Bachtalo, ko avel andro nav le Rajeskero! Bachtalo o kraľis le Izraeloskero!” 14 O Ježiš arakhľa somaricis a bešľa pre leste, avke sar hin pisimen: 15 “Ma dara tut, čhajori le Sionoskeri! Dikh, tiro kraľis avel bešindos pro somaricis.” 16 Ešebnovar o učeňika na achaľile oleske, ale sar sas o Ježiš oslavimen, akor lenge avľa pre goďi, hoj avke sar oda sas pisimen pal leste, avke pes leske the ačhiľa. 17 Akor ola nipi so dikhle, sar vičhinďa avri le Lazar andral o hrobos a uštaďa les andral o meriben, vakerenas avri pal oda. 18 The vaš oda avle o nipi ke leste, bo šunde hoj kerďa oda zazrakos. 19 Akor peske o farizeja phende: “Dikhen, ňič našči keras. Dikh, calo svetos džal pal leste!”

O Greki kamen te dikhel le Ježiš

20 Sas ode varesave ole Grekendar, so avle upre andro Jeruzalem, hoj pes ode pro inepos te modľinen.
21 On avle ko Filip, so sas andral e galilejsko Betsaida, a mangle les: “Rajeja, kamas te dikhel le Ježiš.” 22 O Filip geľa a phenďa oda le Andrejiske, avke o Andrej the o Filip oda phende le Ježišoske. 23 Ale o Ježiš lenge odphenďa: “Avľa e ora, hoj te avel oslavimen o Čhavo le manušeskero. 24 Čačes, čačes phenav tumenge: te na merela la pšeňicakero ďiv ( zrnos), sar perela andre phuv, ačhela korkoro. Ale te merela, anela but uľipen. 25 Oda, ko rado dikhel peskero dživipen, našavela les. Ale oda, ko na kamel peskero dživipen andre kada svetos, arakhela les pro večno dživipen. 26 Te mange vareko služinel, mi phirel pal ma a ode kaj som me, ela the miro služobňikos. Te mange vareko služinela, oles dela pačiv miro Dad. 27 Akana mange hin phares a so šaj phenav? Dado, le man avri andral kadi phari ora? Se vaš oda avľom, hoj te cerpinav. 28 Dado, oslavin tiro nav!” Akor šunďiľa o hangos andral o ňebos: “Imar oslavinďom a mek oslavinava.” 29 Akor ola nipi so ode ačhenas a šunde oda, phende: “Herminďa!” Aver phende: “O aňjelos leske vareso phenďa.” 30 O Ježiš odphenďa: “Na prekal ma šunďiľa oda hangos, ale prekal tumende. 31 Akana hin o sudos upral kada svetos, akana ela avri čhido oda, so ľidžal kada svetos. 32 A me sar avava upre hazdlo la phuvatar, cirdava savoren ke mande.” 33 Ale oda phenďa vaš oda, hoj lenge te del te džanel save meribnaha merela. 34 Akor leske o nipi odphende: “Amen šunďam andro zakonos, hoj o Kristus ačhela pro furt. Sar oda tu phenes, hoj o Čhavo le manušeskero mušinel te avel upre hazdlo? Ko hin oda Čhavo le manušeskero?” 35 Pre oda lenge o Ježiš phenďa: “Mek cikno časos ( ideos) hin o svetlos tumenca. Phiren medik tumen hin o svetlos, hoj tumen te na zachudel o kaľipen. A oda, ko phirel andro kaľipen, na džanel kaj džal. 36 Medik tumen hin o svetlos, pačan andro svetlos, hoj te aven o čhave le svetloskere.” Sar oda o Ježiš phenďa, paľis odgeľa a garuďa pes angle lende.

O Židi na pačan andro Ježiš

37 A the te kerďa kajci but zazraki anglal lende, na pačanas andre leste.
38 Hoj pes te ačhel oda lav, so phenďa o prorokos Izaiaš: “Rajeja, ko pačanďiľa amare lavenge? A kaske sas sikaďi le Devleskeri zor?” 39 Vaš oda našči pačanďile, bo avrether pisinďa o Izaiaš: 40 “Korarďa lengere jakha a zakerďa lengero jilo, hoj le jakhenca te na dikhen, le jileha te na achaľon a te na visaren pes a me len sasťarďomas avri.” 41 Kada phenďa o Izaiaš, sar dikhľa leskeri slava a vakerelas pal leste. 42 No, the but anglune murša andre leste pačanďile. Ale anglo farizeja oda na phenenas avri, hoj len te na čhiven avri andral e sinagoga. 43 Bo buter kamenas, hoj len o nipi te lašaren, sar hoj len o Del te lašarel.

Ko prilel le Ježiš, prilel the le Dades

44 O Ježiš vičhinďa: “Oda, ko pačal andre ma, na pačal andre ma, ale andre oda, ko man bičhaďa.
45 A ko man dikhel, dikhel oles, so man bičhaďa. 46 Me avľom sar o svetlos pre phuv, hoj sako, ko andre ma pačal, te na ačhel andro kaľipen. 47 Te vareko šunďahas mire lava a na doľikerďahas, me les na sudzinav, bo me na avľom vaš oda, hoj te sudzinav o svetos, ale hoj les te zachraňinav. 48 Oda, ko man odčhivel a mire lava na prilel, les imar hin peskero sudcas. O lav, so vakeravas, oda les sudzinela andro posledno džives. 49 Bo me na vakeravas korkoro mandar, ale oda ko man bičhaďa, o Dad, korkoro mange prikazinďa so mušinav te phenel a sar te vakerel. 50 A džanav, hoj leskero prikazaňie hin o večno dživipen. Oda so me vakerav, vakerav avke, sar mange phenďa o Dad.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk