Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

O Lazar hin nasvalo

1 Sas jekh nasvalo, o Lazar, andral e Betanija, andral o forocis la Mariakero the la Martakero, lakera pheňakero.
2 Oda sas odi Maria, so makhľa le Rajes le oľejoha a khosľa leske o pindre le balenca. A lakero phral, o Lazar, sas akana nasvalo. 3 Akor bičhade ola pheňa pal o Ježiš, hoj leske te phenen: “Rajeja, oda kas tu rado dikhes, hino nasvalo.” 4 Sar oda šunďa o Ježiš phenďa: “Kada nasvaľiben nane pro meriben, ale pre le Devleskeri slava, hoj o Čhavo le Devleskero te el barardo.” 5 O Ježiš rado dikhelas la Marta, the lakera pheňa, the le Lazar. 6 Sar šunďa, hoj o Lazar hino nasvalo, ačhiľa mek duj džives pre oda than kaj sas. 7 Až paľis phenďa le učeňikenge: “Aven, džas pale andre Judsko.” 8 O učeňika leske phende: “Rabbi, ča akana tut kamenas o Židi te murdarel le barenca a pale ode džas?” 9 O Ježiš odphenďa: “Či nane dešuduj ori andro džives? Te vareko phirel dživese, na perela, bo dikhel o svetlos kale svetoskero. 10 Ale te phirel vareko rači, perela, bo nane andre leste o svetlos.” 11 Pal kala lava lenge phenďa: “O Lazar, amaro kamaratos, zasuča, ale džav, hoj les te uštavav.” 12 Akor leske o učeňika phende: “Rajeja, te zasuča, sasťola avri.” 13 No o Ježiš vakerelas pal leskero meriben, ale on peske gondoľinenas, hoj vakerel pal o soviben. 14 Paľis lenge o Ježiš phenďa avke, hoj te achaľon: “O Lazar muľa. 15 Vaš tumenge som rado, hoj ode na somas, hojča tumen te pačan. Ale aven, džas pal leste!” 16 Akor phenďa o Tomaš, saves vičhinen Didimus, okle učeňikenge: “Džas the amen, hoj te meras leha!” 17 Avke sar avľa o Ježiš, arakhľa le Lazar imar štar džives te pašľol andro hrobos. 18 E Betanija sas pašes paš o Jeruzalem, vaj trin kilometri.

O Ježiš vakerel la Martaha the la Mariaha

19 A but Židi avle ke Marta the Maria te preľidžal lenca e dukh pal lengero phral.
20 Sar šunďa e Marta, hoj avel o Ježiš, geľa pal leste, ale e Maria bešelas khere. 21 Avke phenďa e Marta le Ježišoske: “Rajeja, te ade uľalas, miro phral na muľahas. 22 Ale the akana džanav, hoj savoro, so mangeha le Devlestar, dela tut o Del.” 23 O Ježiš lake phenďa: “Tiro phral uščela.” 24 E Marta leske phenďa: “Džanav, hoj uščela akor sar uščena o mule andral o meriben, andre posledno džives.” 25 O Ježiš lake phenďa: “Me som oda, ko uštavel le manušen andral o meriben a del len o dživipen. Oda, ko andre mande pačala, the te merela, dživela. 26 Sako ko dživel a pačal andre ma, šoha ( ňikda) na merela. Pačas oleske?” 27 Oj leske phenďa: “He, Rajeja, me pačanďiľom, hoj tu sal o Kristus, oda Čhavo le Devleskero so mušinďa te avel pro svetos.” 28 Sar oda phenďa, geľa het, vičhinďa la Maria peskera pheňa a počoral lake phenďa: “O Učiťeľis hino ade a vičhinel tut.” 29 Sar oda oj šunďa, uščiľa sigo a geľa pal leste. 30 O Ježiš mek na geľa andre oda forocis, ale ačhiľa mek pre oda than kaj ke leste avľa e Marta. 31 Ola Židi, so ode sas la Mariaha andro kher a ľidžanas laha o pharipen, dikhle sar sigo uščiľa a geľa avri. Gele pal late, bo peske gondoľinenas, hoj džal paš o hrobos te rovel. 32 Avke e Maria avľa ode, kaj sas o Ježiš a sar les dikhľa, peľa ke leskere pindre a phenďa leske: “Rajeja, te ade uľalas, miro phral na muľahas.”

O Ježiš uštavel le Lazar

33 Akor sar la dikhľa o Ježiš, hoj rovel a the ola Židi so laha avle rovenas, avľa leske igen pharo andro jilo
34 a phučľa: “Kaj les thoďan?” On leske phende: “Rajeja, av a dikh!” 35 O Ježiš zarunďa. 36 Akor phende o Židi: “Dikhen, sar les rado dikhelas!” 37 Varesave džene lendar phende: “Či ov, so phundraďa o jakha le koreske, našči kerďa the oda, hoj o Lazar te na merel?” 38 Avke pale sas le Ježišoske pharo a avľa ko hrobos. Oda sas jaskiňa a sas začhiďi le bareha. 39 O Ježiš phenďa: “Hazden o bar!” E Marta, e pheň le muleskeri, leske phenďa: “Rajeja, imar khandel, bo imar štar džives hino andro hrobos.” 40 Pre oda lake o Ježiš phenďa: “So, na phenďom tuke, hoj te pačaha, dikheha le Devleskeri slava?” 41 Akor hazdle oda bar, kaj pašľolas o mulo. O Ježiš hazdňa upre o jakha a phenďa: “Dado, paľikerav tuke, hoj man šunďal. 42 No me džanavas, hoj man furt šunes, ale oda phenďom anglo nipi so ačhen pašal, hoj on te pačan hoj man tu bičhaďal.” 43 Sar oda phenďa, vičhinďa zorale hangoha: “Lazar, av avri!” 44 O mulo avľa avri. O pindre the o vasta leste sas zaphandle le fašťenca a leskero muj sas zakerdo andre le khosneha. A o Ježiš lenge phenďa: “Rozphanden les a muken les te džal het!” 45 Akor but džene ole Židendar, so avle pal e Maria, dikhle so kerďa o Ježiš a pačanďile andre leste.

O bare rašaja pes dovakerde, hoj murdarena le Ježiš

46 Ale varesave džene lendar gele ko farizeja a phende lenge so kerďa o Ježiš.
47 Akor zvičhinde o nekbareder rašaja the o farizeja e Bari rada a phende: “So keraha? Bo kada manuš kerel but zazraki! 48 Te les mukaha avke, savore pačana andre leste! Avena o Rimana a lena amendar kada than a the amaro narodos!” 49 Jekh dženo lendar, o Kaifaš, so sas oda berš nekbareder rašaj, lenge phenďa: “Tumen na džanen ňič 50 a aňi na achaľon, hoj amenge hin feder te merela jekh manuš vaš o nipi, sar te muľahas calo narodos.” 51 No oda na phenďa korkoro pestar, ale prorokinďa, bo sas oda berš nekbareder rašaj - vaš oda phenďa, hoj o Ježiš merela vaš o narodos, 52 no na ča vaš o narodos, ale the hoj te sthovel le rozčhide čhaven le Devleskeren andre jekh. 53 Avke ole dživesestar pes dovakerde, hoj les murdarena.

Le Židengeri Patraďi

54 Vaš oda pes o Ježiš imar na sikavelas maškar o Židi, ale odgeľa odarik andro phuva paš e pušťa, andro foros, savo pes vičhinel Efraim. Ode dživelas peskere učeňikenca.
55 A sas pašes e Patraďi le Židengeri a but džene andral odi phuv gele angle Patraďi upre andro Jeruzalem, hoj pes te obžužaren. 56 Akor rodenas le Ježiš a sar ačhenas andro chramos, phenenas jekh avreske: “So tumenge gondoľinen? Čačes na avela pro inepos?” 57 Ale o nekbareder rašaja the o farizeja imar dine rozkazis, hoj te vareko džanela kaj o Ježiš hino, te phenel oda avri, hoj les te chuden.