Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

O Ježiš hino o Vudar the o Pasťjeris

1 “Čačes, čačes phenav tumenge, hoj oda ko na džal andre prekal o vudar andre bakraňi maštalňa, ale džal avres, hino živaňis the zbuňikos.
2 Ale oda, ko avel andre prekal o vudar, hin o pasťjeris le bakrengero. 3 Leske o vratňikos phundravel a o bakrore šunen leskero hangos a peskere bakroren vičhinel pal o nava a ľidžal len avri. 4 Sar ľidžal avri savore peskere bakroren, džal anglal lende a o bakrore džan pal leste, bo prindžaren leskero hangos. 5 Ale pal aver dženo šoha ( ňikda) na džana a denašena lestar, bo na prindžaren leskero hangos.” 6 Kada podobenstvo lenge phenďa o Ježiš, ale on na achaľile pal soste lenge vakerelas. 7 Akor lenge o Ježiš pale phenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, me som o vudar le bakrorenge. 8 Savore, so avle angle mande, hine zbuňika the živaňa, ale o bakrore len na šunde. 9 Me som o vudar. Te avela vareko andre prekal ma, ela zachraňimen. Oda avela andre a the džala avri a arakhela o chaben. 10 O živaňis avel ča vaš oda, hoj te čhorel, te murdarel a te merarel. Me avľom vaš oda, hoj len te avel dživipen a te avel len savorestar pherdo.”

O lačho Pasťjeris

11 “Me som oda lačho Pasťjeris. O lačho Pasťjeris del peskero dživipen vaš o bakrore.
12 Ale o najomňikos, so nane pasťjeris a o bakrore nane leskere, sar dikhel te avel le vlkos, omukel le bakroren a denašel. O vlkos len chudel a roztradel len. 13 Oda manuš denašel het, bo ov hino ča najomňikos a na bajinel pal o bakrore. 14 Me som oda lačho Pasťjeris a me prindžarav miren a the mire man prindžaren. 15 Avke sar man prindžarel o Dad, avke the me prindžarav le Dades a dav miro dživipen vaš o bakrore. 16 Hin man the aver bakrore, so nane andral kadi maštalňa a the len mušinav te ľidžal. Šunena miro hangos a ela jekh stados the jekh Pasťjeris. 17 Vaš oda man kamel miro Dad, bo me dav miro dživipen, hoj mange les te lav pale. 18 Ňiko mandar na lel o dživipen, ale me korkoro les dav. Hin man zor les te del a hin man zor les te lel pale. Kada prikazaňie chudňom le Dadestar.” 19 Vaš ola lava pes chudle o Židi maškar peste pale te vesekedinel. 20 A but džene lendar phenenas: “O demonos andre leste hin a diliňaľol. Soske les šunen?” 21 Pale aver phenenas: “Kala lava nane manušestar andre savo hin demonos. Či šaj phundravel o demonos o jakha le korenge?”

O napačaben le Židengero

22 Andro Jeruzalem sas o inepos Hanukkah a sas jevend.
23 A o Ježiš pes predžalas pal o chramos andre dvora le Šalamunoskeri. 24 Akor o Židi ačhile pašal leste a phende leske: “Dži kana amen mukeha avke, hoj te na džanas? Te sal tu o Kristus, phen amenge oda avke, hoj te achaľuvas!” 25 O Ježiš lenge odphenďa: “Phenďom tumenge a na pačan. Ola veci, save me kerav andro nav mire Dadeskero, ola pre mande sikaven. 26 Ale tumen na pačan, bo na san mire bakrorendar. 27 Mire bakrore šunen miro hangos a me len prindžarav a on aven pal mande. 28 Me len dav večno dživipen. Šoha na merena a ňiko len na cirdela avri andral miro vast. 29 Miro Dad, so mange len diňa, hino nekbareder savorendar. Ňiko len našči cirdel avri andral o vast mire Dadeske. 30 Me the o Dad sam jekh.” 31 Akor hazdle o Židi o bara, hoj les te murdaren. 32 Ale o Ježiš lenge odphenďa: “But lačhe veci tumenge sikaďom so hine mire Dadestar. Vaš savi veca man kamen te murdarel le barenca?” 33 O Židi leske odphende: “Na vaš o lačhe veci tut kamas te murdarel le barenca, ale vaš oda, hoj namište vakeres pro Del a keres tutar Del - tu, so sal ča manuš.” 34 O Ježiš lenge odphenďa: “Či nane pisimen andre tumaro zakonos: ‘Me phenďom, devla san?’ 35 Olen vičhinel devla, kaske sas dino o Lav le Devleskero - a le Devleskero Lav hin čačipen pro furt. 36 Sar oda, hoj tumen phenen oleske, kas peske o Dad avrikidňa hoj les te bičhavel pro svetos: ‘Namište vakeres pro Del!’ Vaš oda, bo phenďom: ‘Me som o Čhavo le Devleskero’? 37 Te me na kerav o veci mire Dadeskere, akor mange ma pačan. 38 Ale te kerav ola veci - the te mange na pačana - pačan ole vecenge so kerav, hoj te prindžaren a te pačan, hoj o Dad hino andre mande a me som andro Dad.” 39 Akor les pale kamenas te chudel, no ov geľa avri andral lengere vasta. 40 A pale odgeľa pal o Jordan, pre oda than, kaj o Jan ešebnovar bolelas a ačhiľa ode. 41 But džene avle pal leste a phenenas, hoj the te o Jan na kerďa ňisavo zazrakos, savoro, so o Jan pal leste phenďa, sas čačo. 42 A but džene andre leste ode pačanďile.