Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

O napačivalo Izrael

1 „Te o murš premukela peskra romňa a oj lestar džala het a lela peske avre romes, či džala oda murš pale pal late? Či na uľahas avke kadi phuv calkom meľarďi? Ale tu kerehas tire but piranenca o lubipen a akana tut kames pale te visarel ke ma?“ phučel o RAJ.
2 „Dikh upre pro verchi, či hin ode varesavo than, kaj na kerďal o lubipen? Bešehas paš o droma a užarehas pro pirane, avke sar o zbujňikos užarel, kas chudela pre pušťa. Meľarďal andre e phuv tire lubipnaha the tire nalačhipnaha. 3 Vašoda preačhile o brišinda a na delas o brišind aňi jarone. No tu pes presikaves, hoj sal lubňi, a na ladžas tut vaš oda, so kerďal. 4 A akana pre ma vičines: ‚Dado, tu sal miro prijaťeľis imar terňipnastar. 5 Či ľikerela furt tiri choľi? Či rušeha večňe?‘ Kavke vakeres, ale keres savoro nalačho, so ča pes del.“

O Izrael the o Juda mušinen te kerel pokaňje

6 Akor, sar sas o Jozijaš kraľis andre Judsko, mange o RAJ phenďa: „Dikhľal, so kerelas e napačivaľi izraeliko čhaj? Džalas upre pre dojekh baro verchos a tel dojekh zeleno stromos a ode kerelas o lubipen.
7 Me mange gondoľinavas, hoj pal kada savoro, so kerďa, avela ke ma pale, ale oj na avľa. A dikhľa oda lakri pheň, e napačivaľi Judsko. 8 Dikhľa, hoj tradňom het la napačivaľa Izraelska čha a diňom la o rozvodno ľil, bo kerelas mange o lubipen. Ale lakri pheň, e napačivaľi Judsko na daranďiľa, geľa a the oj kerelas o lubipen. 9 A vašoda, hoj peske lelas o lubipen avke lokes, meľarďa andre e phuv a kerelas o lubipen oleha, hoj lašarelas o bara the o kašta. 10 Aňi pal kada savoro lakri napačivaľi pheň e Judsko na avľa ke ma pale čače jileha, ale falošňe,“ phenel o RAJ. 11 O RAJ mange phenďa: „E napačivaľi izraeliko čhaj hiňi spravodľiveder sar e napačivaľi judsko čhaj. 12 Dža a vičin kala lava pro severos a phen: ‚Av pale, tu napačivaľi izraeliko čhaje!‘, phenel o RAJ. ‚Miro muj pre tumende imar na ela chmuravo, bo me som lačhejileskro. Na rušava pro furt,‘ phenel o RAJ. 13 ‚Ča viznavin tiri vina, hoj tut ačhaďal le RAJESKE, tire Devleske. Viznavin, hoj džahas avre devlenca tel dojekh zeleno stromos a na šunehas mire lava,‘ “ phenel o RAJ. 14 „Aven pale, tumen napačivale manušale,“ phenel o RAJ, „bo me som tumaro rom. Lava mange po jekhes tumendar andral dojekh foros a po dujen andral dojekh famelija a anava tumen pro Sion. 15 Avke tumen me dava pasťjeren pal miro jilo a pašinena tumen goďaha the achaľuvipnaha. 16 Andre ola dživesa, sar tumenge uľona but čhave a avena but džene andre phuv,“ phenel o RAJ, „o manuša imar na phenena: ‚E archa le RAJESKRA zmluvakri!‘ Ňiko pre late na gondoľinela aňi peske pre late na leperela, aňi lenge na chibaľinela aňi la imar ňiko pale na kerela. 17 Andre oda časos vičinena o Jeruzalem o tronos le RAJESKRO a savore narodi pes skidena andro Jeruzalem, hoj te lašaren le RAJESKRO nav. Imar na džana pal peskre zacata the nalačhe jile. 18 Andre ola dživesa avena o manuša andral e Judsko ko manuša andral o Izrael a avena jekhetane pale andral e severno phuv andre odi phuv, savi diňom tumare dadenge sar o ďeďictvos.“

E modloslužba le Izraeloskri

19 „Ale me mange phenďom: ‚Savo rado uľomas, te tuha šaj kerďomas sar mire čhaha a šaj tuke diňomas e šukar phuv, kadi nekšukareder phuv pre calo svetos.‘ Gondoľinavas mange, hoj man vičinena ‚Dado‘ a šoha mandar na oddžana.
20 Ale avke sar e napačivaľi džuvľi omukel peskre romes, avke sanas tumen napačivale mange a omukľan man, manušale andral o Izrael,“ phenel o RAJ. 21 E vika šunďol upre pro verchi, oda le Izraeloskre manušen šunďol te rovel, bo previsarde peskre droma a bisterde pro RAJ, pre peskro Del. 22 „Aven pale, tumen, so mandar odgeľan, a sasťarava tumaro napačivaľiben!“ A tumen phenen: „He, džas pale ke tute, bo tu sal o RAJ, amaro Del. 23 Čačo hin, hoj o modlarstvo pro brehi the pro verchi amen klaminde a ča andro RAJ, amaro Del, hin e zachrana prekal o Izrael. 24 Amare terňipnastar o ladžakre modli chanas savori buči amare dadengri – lengre bakren, le dobitkos, le čhaven the le čhajen. 25 Aven pašľuvas tele andre ladž a mi učharel amen amari ladž andre. Bo kerďam o bini anglal o RAJ, amaro Del, amen a the amare dada, amare terňipnastar dži adadžives, a na šunahas le RAJES, amare Devles.“