Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

O Izrael omukel le Devles

1 O RAJ mange phenďa kada lav:
2 „Dža a vičin andro kana le Jeruzalemoske: ‚Kada phenel o RAJ: Leperav mange pre tiri vernosť, sar salas ternoro, pre tiro kamiben, so tut sas akor, sar manca iľal vera; sar man nasledinehas pre pušťa, pre phuv, kaj ňič na barol. 3 O Izrael sas sveto prekal o RAJ, ešebno ovocje leskre uľipnastar. Savore, so les chanas tele, kerde binos a avľa pre lende o nalačhipen,‘  phenel o RAJ.“ 4 Šunen o lav le RAJESKRO, potomkale le Jakoboskre the savore kmeňi andro Izrael! 5 Kada phenel o RAJ: „So pre ma arakhle nalačho tumare dada, hoj pes mandar visarde het? Gele pal e marnosť a ačhiľa lendar marnosť. 6 Na phučle: ‚Kaj hin o RAJ, so amen iľa avri andral o Egipt, so amen ľidžalas prekal e pušťa, prekal e omukľi phuv, kaj sas pherdo bare jami, prekal e avrišuki phuv the prekal o baro kaľipen; prekal e phuv, khatar ňiko na phirel a ňisavo manuš na bešel?‘ 7 Anďom tumen andre phuv, kaj barol but uľipen, hoj te chan lakro ovocje the lačhipen. Ale tumen avľan a meľarďan miri phuv andre, džungľarďan miro ďeďictvos. 8 O rašaja na phučle: ‚Kaj hino o RAJ?‘ Ola, ko sikavenas miro zakonos, man na prindžarenas, a o pasťjera pes mange vzburinenas. O proroka prorokinenas andro nav le Baaloskro a phirenas pal o modli, savendar len na sas ňisavi chasna. 9 Vašoda man tumenca sudzinava,“ phenel o RAJ. „The tumare čhavenca the lengre čhavenca man sudzinava. 10 Predžan o ostrovi le Kitejcengre a rozdikhen tumen, bičhaven andro Kedar a skuminen mištes, všimňinen tumenge, či pes ajso vareso varekana ačhiľa. 11 Či peske varesavo narodos čerinďa peskre devlen? Se ola devla aňi nane čačes devla. Ale mire manuša čerinde peskre slavne Devles vaš o modli, so lenge na anen chasna. 12 Čudaľin tut oleske, ňebona, a izdra bara daraha,“ phenel o RAJ. 13 „Mire manuša kerde duj bini: Omukle man, le prameňis le džide paňeskro, a kopaľinde peske avri o cisterni, o pukimen cisterni, save andre peste našťi zľikeren o paňi. 14 Či hino o Izrael otrokos? Abo či uľiľa andro otroctvos? Akor soske sas zailo sar korisť? 15 Vičinen pre leste sar ľevi a keren pre leste vika. Leskra phuvatar kerde omuklo than, leskre fori hine labarde avri a ňiko ode na bešel. 16 The o slugaďa andral o fori Memfis the Tachpanches tuke hoľinde o bala pal o šero. 17 Či pre tu na anďal kada, bo omukľal le RAJES, tire Devles, sar tut ľidžalas pal o lačho drom? 18 Soske džas andro Egipt? Te pijel o paňi andral o Nil? Soske džas andre Asirija? Te pijel o paňi andral o Eufrat? 19 Tiro nalačhipen tut marela a tire klamišagi tut pokarhinena. Prindžar a dikh, savo nalačho a kirko hin oda, hoj omukľal le RAJES, tire Devles, a na daras tut mandar,“ phenel o Adonaj, o Nekzoraleder RAJ.

O Izrael na kamel te služinel le RAJESKE

20 O RAJ phenel: „Imar čirlastar phagerehas tiro jarmos a rozčhinehas tire lanci a phenďal: ‚Na služinava tuke!‘ Pre dojekh učo brehos a tel dojekh zeleno stromos pašľohas sar lubňi, hoj te lašares le modlen.
21 Se me tut sadzinďom sar o nekfeder viňičis, o lačho the o pačivalo semenos. Akor sar tutar ačhiľa o nalačho the o dzivo viňičis? 22 Kajte lanďoha andro luhos a kereha pre tu but sapuňis, o flekos pal tiri vina ačhela furt anglal ma,“ phenel o RAJ, o Adonaj. 23 „Sar šaj phenes: ‚Na meľarďom man andre a na phiravas pal o modli Baal‘? Dikh, so kerďal andre dolina, achaľuv, so kerďal, tu loki ťavico, so denašes upre tele, 24 tu dzivo oslico, so sal sikaďi pre pušťa a so andre tiri žadosca rodes le nakheha le somaris? Ko la šaj zaačhavel andre lakri ruja? Te la vareko rodel, na mušinel pes but te trapinel, bo arakhela la andre lakro čhon. 25 De tuke pozoris, hoj te na ačhes pindrangi a te na tuke šučol avri o kirlo le smedostar. Ale tu phenes: ‚Oda hin zbitočno! Bo me kamav le cudzincen a phirava pal lende.‘ “

O Izrael peske zaslužinel o mariben

26 „Avke sar pes zaladžal o živaňis, sar hino prichudlo paš oda, sar čorel, avke pes zaladžala o kher le Izraeloskro, on, lengre kraľa, lengre vodci, lengre rašaja the proroka.
27 On, so le kašteske phenen: ‚Tu sal miro dad,‘ a la skalake: ‚Tu man anďal pro svetos.‘ Ale mange pes visaren le dumeha, a na le mujeha. Sar imar lenge hin phares, akor pre ma vičinen: ‚Av a zachraňin amen!‘ 28 A kaj hine tumare devla, saven tumenge kerďan? Mi aven a mi zachraňinen tumen, sar tumenge ela phares! Ó Judsko, keci tumen hin fori, ajci tumen hin devla! 29 Soske tumen manca vesekedinen? Savore tumen ačhaďan pre mande,“ phenel o RAJ. 30 „Maravas tumare čhaven, ale sas oda pre ňisoste, bo na priile miro dovakeriben. Tumari šabľa chalas avri tumare proroken sar o dzivo ľevos. 31 Manušale andral kada pokoleňje šunen o lav le RAJESKRO: Či ačhiľom le Izraelitenge sar pušťa? Abo sar phuv, kaj hin baro kaľipen? Manušale mire, soske phenen: ‚Amen peske šaj keras, so kamas, imar na kamas te džal pal tute‘? 32 Či šaj bisterel e pačivaľi čhaj pre peskre šukar ozdobi a e terňi pre peskre veradune gada? Ale mire manuša pre ma bisterde imar anglo but dživesa. 33 Sar tuke džanes te pripravinel o drom, hoj te arakhes oles, kas kames! Mek the o nekgoreder džuvľa sikľon tire dromendar. 34 Pre tire gada hin o rat le ňevinne čore manušengro, kajte len na prichudňal te rozmarel o kher. Ale tu the avke phenes: 35 ‚Me som ňevinno. Leskri choľi pes mandar visarďa het.‘ Dikh, marava tut, bo phenes: ‚Na kerďom binos.‘ 36 Sar avke lokes čerines tiro drom? The le Egiptoha aveha avri pre ladž, avke sar avľal avri pre ladž la Asirijaha. 37 Aveha the odarik avri le vastenca pro šero. Bo o RAJ odčhiďa olen, pre kaste tut mukes, na ela tut lendar ňič.“