Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Pal o Ježiš the pal o Melchisedek

1 Oda Melchisedek sas kraľis andro foros Salem the rašaj le Nekbaredere Devleske. Sar o Abraham avelas pale andral o mariben, kaj domarďa štare (4) kraľen, o Melchisedek geľa paš leste a požehňinďa les.
2 O Abraham les diňa ďesiatka savorestar so peske anďa andral o mariben. Leskero nav pes ešeb prethovel “o čačipnaskero kraľis” a paľis the “o Salemoskero kraľis,” so hin “o smiromoskero kraľis.” 3 Ov hino bi o dad, bi e daj, bi o rodokmeňis; na džanel pes aňi kana uľiľa ( pes narodzinďa) aňi kana muľa. Vaš oda hino sar o Čhavo le Devleskero a ačhel rašaske pro furt. 4 Dikhen savo baro hino: o Abraham, o dad amare narodoske, les diňa ďesiatka savorestar so peske anďa andral o mariben. 5 Le Leviskere čhavenge so prilen e rašajiko služba, sas phendo hoj pal o zakonos te len o ďesiatki le manušendar andral o Izrael, oda hin peskere manušendar, save hine thiš o čhave le Abrahamostar. 6 The te o Melchisedek nane andral le Leviskero potomstvos, priiľa e ďesiatka le Abrahamostar a požehňinďa les, oles kas o Del diňa lav. 7 A džanas mište, hoj o bareder požehňinel le ciknederes. 8 O manuša anen o ďesiatki le rašajenge, ale o rašaja meren. No pal o Melchisedek amenge phenel o lav, hoj dživel. 9 Šaj te phenel, hoj sar diňa o Abraham o ďesiatki, sar te diňahas the o Levis, savo lel o ďesiatki. 10 Se mek na sas pro svetos, mek sas le dadeske andro ťelos, sar avľa o Melchisedek kija leste. 11 The te o zakonos le Mojžišoskero phenel, hoj o rašaja mušinen te avel le Leviskere čhavendar, kala rašaja našči keren ňikastar dokonales. Vaš oda kampel rašas sar o Melchisedek sigeder sar jekhes andral e rašajiko famelija le Aronoskeri. 12 Bo te pes čerinel o rašajipen, mušinel pes te čerinel the o zakonos. 13 Bo amaro Raj, pal kaste pes akana vakerel, hino andral aver pokoleňie, andral savo ňiko na služinelas paš o oltaris. 14 Se mište džanas, hoj amaro Raj avel le Judastar, no o Mojžiš šoha ( ňikda) na phenďa hoj o rašaj avela andral kada kmeňos. 15 A akana oda dikhas meksa feder, bo avľa aver rašaj so hin sar o Melchisedek. 16 Ov na ačhiľa nekbareder rašaske prekal o manušeskero prikazaňie, ale prekal e zor le večne dživipnaskero. 17 Se pal leste hin pisimen: “Tu sal rašaj pro furt, avke sar o Melchisedek.” 18 Oleha pes zrušinel o purano prikazaňie, bo hino slabo a nane pre hasna. 19 Se o zakonos našči kerďa ňikas dokonales. No akana amen hin vareso feder pre soste užaras, so amen anel pašeder kijo Del. 20 A oda pes na ačhiľa bi e vera. Ale sar sas aver džene thode rašajenge, na sas paš oda e vera. 21 Ale sar o Ježiš ačhiľa rašaske, o Del diňa paše the e vera a phenďa leske: “O Raj iľa vera a na lela oda pale: ‘Tu sal rašaj pro furt.’ ” 22 A vaš oda amenge o Ježiš zaručinel feder zmluva. 23 Angle oda sas but aver rašaja, bo o meriben lenge na domukelas te ačhel rašajenge pro furt, 24 ale vaš oda, hoj o Ježiš ačhel pro furt, hin les o rašajipen so na predžal pre aver. 25 Vaš oda šaj pro furt zachraňinel olen, so aven kijo Del prekal leste, bo dživel furt a šaj pes vaš lenge privakerel paš o Dad. 26 Se oda the kampelas, hoj amen te el ajso nekbareder rašaj - sentno, bi o binos, bi e mel, ilo het le binošnendar, upre hazdlo a ačhado upral o ňebi. 27 Leske na kampel sako džives te obetinel ešeb vaš peskere bini a paľis vaš le manušengere bini, avke sar oda keren o nekbareder rašaja. Se ov oda kerďa jekhvar a pro furt akor sar obetinďa pes korkores. 28 Bo o zakonos ačhavel nekbareder rašajenge le manušen save nane dokonale. Ale o lav le Devleskero, savo avel až pal o zakonos, savo diňa peskera veraha, ačhavel le Čhas so hino dokonalo pro furt.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk