Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

O Del amaro Dad

1 Vaš oda the amen, te hin amen ajci but švedki so hine pašal amende sar ajsi bari chmara, čhivas pal peste tele savoro so amen cirdel tele. The o binos, so amen phandel andre, čhivas tele a ľikeras avri andro denašiben so hin angle amende.
2 Dikhas pro Ježiš, pre oda so zachudňa amaro pačaben a the les dokerela. Ov precerpinďa o meriben pro kerestos a pregeľa bara ladžaha, bo džanelas hoj pre leste užarel baro radišagos. Paľis peske bešľa pal e čači sera le Devleskere tronoske. 3 Gondoľinen pro Ježiš, so zľigenďa kajci nalačhe lava le binošnendar so džanas pre leste, hoj tumen te na podden a te na slabisaľon pro duchos. 4 Bo mek tumen na ačhaďan le binoske andre tumaro mariben dži andro rat. 5 Bisterďan pro lava so tumen zoraľaren a vakeren kije tumende sar kijo čhave? Čhavo miro, sar tut o Raj bararel avri, ma le tuke lokes oda, aňi ma slabisaľuv, akor sar tut marel. 6 Bo kas o Raj kamel, oles bararel zoraha avri a marel sakones, kas prilel peskere čhaske. 7 Ľikeren avri andre oda pharipen so pre tumende avel ča vaš oda, hoj tumen te bararel avri, bo o Del tumenca avke kerel, sar peskere čhavenca. Bo savo dad na bararel zoraha avri peskere čhas? 8 Ale te na san bararde avri avke sar hine savore leskere čhave, akor san o kopirdana a na san leskere čhave. 9 The amare ťelesne dada amen zoraha bararenas avri a ľikerahas peske len, či pes na poddaha buter le duchovne Dadeske, hoj te dživas? 10 Amare dada amen zoraha bararenas avri andre ola berša medik samas čhavore, avke sar peske on gondoľinenas, hoj hin mište. No o Del amen bararel avri pre amari hasna, hoj amen te el leskere sentňipnastar. 11 Hin čačo, hoj te amen vareko zoraha bararel avri, ipen akor pes amenge oda na dičhol sar vareso so del o radišagos, ale o pharipen. Ale paľis anel o smirom the o čačipnaskeriben, so hin pre hasna olenge kas avrisikaďa. 12 Vaš oda rovňaren avri o vasta so hine zmukle tele, the o khoča so tel tumende izdran 13 a tumare pindre mi phiren pal o rovne droma, hoj oda pindro so hino bango te na chučel avri pal peskero than, ale te sasťol avri.

Te na odčhivas le Devleskero lačhipen

14 Keren sa prekal oda, hoj tumen te el o smirom sakoneha a hoj te dživen o sentno dživipen, bijal savo ňiko na dikhela le Devles.
15 Dikhen mište pre oda, hoj ňiko te na visaľol palal le Devleskere lačhipnastar, hoj te na barol ňisavo kirko koreňis so anďahas pharipen the dukh a musarďahas but dženen. 16 Ňiko te na el lubaris the nažužo avke sar o Ezau, so vaš jekh chaben bikenďa peskero pravos, so les sas sar le ešebne čhas. 17 Se džanen, hoj paľis the te kamelas te chudel le dadestar o požehnaňje, sas odčhido a imar pes oda na delas te prikerel, the te rovibnaha oda kamelas. 18 Se tumen na avľan kijo verchos savestar pes o manuš šaj chudel, abo savo labolas la jagatar, abo kijo kaľipen, kije rat abo kije burka, 19 aňi kijo hangos la trubakero, aňi kijo hangos le lavengero. Ola, so šunde oda hangos, pes mangenas hoj imar te na vakerel dureder. 20 Bo našči zľidžanas oda so pes lenge prikazinelas: “Te ča o džviros pes chudňahas le verchostar, mušinel pes les te murdarel le barenca.” 21 Oda so dikhle sas ajso strašno, hoj o Mojžiš phenďa: “Izdrav a darav man.” 22 No tumen avľan kijo verchos Sion the kijo foros le džide Devleskero, kijo ňeboskero Jeruzalem, kijo ezera-ezerenge aňjela. 23 Avľan kijo radišagoskero zhromažďeňje, kijo ešebne čhave le Devleskere, so hine andre pisimen andro ňebos. Avľan kijo Del, so hin savorengero Sudcas, kijo duchi le čačipnaskere manušengere, so imar sas zdokonalimen. 24 Avľan kijo Ježiš, so anďa e nevi zmluva the kije leskero rat, so čhorďiľa avri a vakerel feder sar o rat le Abeloskero. 25 Den tumenge pozora pre oda, hoj te šunen a te na odčhiven oles, ko vakerel! On, so na kamenas te šunel oles ko lenge pre phuv phenelas le Devleskeri voľa, na denašle. Aňi amen našči denašaha, te pes visaraha olestar, ko vakerel andral o ňebos. 26 Leskero hangos akor čhalaďa la phuvaha, no akana mek diňa lav:“Me mek jekhvar čhalavava, na ča la phuvaha, ale the le ňeboha.” 27 Oda, hoj phenel “mek jekhvar” igen mište sikavel pre oda, hoj ola kerde veci so pes čhalaven ena prethode, hoj te ačhen ča ola veci so pes na čhalaven. 28 Vaš oda, te amen prilas oda kraľišagos so pes na čhalavel, kampel amenge te paľikerel a te bararel le Devles andre bari pačiv the andre sentňi dar, avke sar leske oda hin pre dzeka. 29 Bo amaro Del hin e jag so zlabarel.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk