Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

12. kapitola

O Del amaro Dad

1 Vaš oda the amen, te hin amen ajci but švedki so hine pašal amende sar ajsi bari chmara, čhivas pal peste tele savoro so amen cirdel tele. The o binos, so amen phandel andre, čhivas tele a ľikeras avri andro denašiben so hin angle amende.
2 Dikhas pro Ježiš, pre oda so zachudňa amaro pačaben a the les dokerela. Ov precerpinďa o meriben pro kerestos a pregeľa bara ladžaha, bo džanelas hoj pre leste užarel baro radišagos. Paľis peske bešľa pal e čači sera le Devleskere tronoske. 3 Gondoľinen pro Ježiš, so zľigenďa kajci nalačhe lava le binošnendar so džanas pre leste, hoj tumen te na podden a te na slabisaľon pro duchos. 4 Bo mek tumen na ačhaďan le binoske andre tumaro mariben dži andro rat. 5 Bisterďan pro lava so tumen zoraľaren a vakeren kije tumende sar kijo čhave? Čhavo miro, sar tut o Raj bararel avri, ma le tuke lokes oda, aňi ma slabisaľuv, akor sar tut marel. 6 Bo kas o Raj kamel, oles bararel zoraha avri a marel sakones, kas prilel peskere čhaske. 7 Ľikeren avri andre oda pharipen so pre tumende avel ča vaš oda, hoj tumen te bararel avri, bo o Del tumenca avke kerel, sar peskere čhavenca. Bo savo dad na bararel zoraha avri peskere čhas? 8 Ale te na san bararde avri avke sar hine savore leskere čhave, akor san o kopirdana a na san leskere čhave. 9 The amare ťelesne dada amen zoraha bararenas avri a ľikerahas peske len, či pes na poddaha buter le duchovne Dadeske, hoj te dživas? 10 Amare dada amen zoraha bararenas avri andre ola berša medik samas čhavore, avke sar peske on gondoľinenas, hoj hin mište. No o Del amen bararel avri pre amari hasna, hoj amen te el leskere sentňipnastar. 11 Hin čačo, hoj te amen vareko zoraha bararel avri, ipen akor pes amenge oda na dičhol sar vareso so del o radišagos, ale o pharipen. Ale paľis anel o smirom the o čačipnaskeriben, so hin pre hasna olenge kas avrisikaďa. 12 Vaš oda rovňaren avri o vasta so hine zmukle tele, the o khoča so tel tumende izdran 13 a tumare pindre mi phiren pal o rovne droma, hoj oda pindro so hino bango te na chučel avri pal peskero than, ale te sasťol avri.

Te na odčhivas le Devleskero lačhipen

14 Keren sa prekal oda, hoj tumen te el o smirom sakoneha a hoj te dživen o sentno dživipen, bijal savo ňiko na dikhela le Devles.
15 Dikhen mište pre oda, hoj ňiko te na visaľol palal le Devleskere lačhipnastar, hoj te na barol ňisavo kirko koreňis so anďahas pharipen the dukh a musarďahas but dženen. 16 Ňiko te na el lubaris the nažužo avke sar o Ezau, so vaš jekh chaben bikenďa peskero pravos, so les sas sar le ešebne čhas. 17 Se džanen, hoj paľis the te kamelas te chudel le dadestar o požehnaňje, sas odčhido a imar pes oda na delas te prikerel, the te rovibnaha oda kamelas. 18 Se tumen na avľan kijo verchos savestar pes o manuš šaj chudel, abo savo labolas la jagatar, abo kijo kaľipen, kije rat abo kije burka, 19 aňi kijo hangos la trubakero, aňi kijo hangos le lavengero. Ola, so šunde oda hangos, pes mangenas hoj imar te na vakerel dureder. 20 Bo našči zľidžanas oda so pes lenge prikazinelas: “Te ča o džviros pes chudňahas le verchostar, mušinel pes les te murdarel le barenca.” 21 Oda so dikhle sas ajso strašno, hoj o Mojžiš phenďa: “Izdrav a darav man.” 22 No tumen avľan kijo verchos Sion the kijo foros le džide Devleskero, kijo ňeboskero Jeruzalem, kijo ezera-ezerenge aňjela. 23 Avľan kijo radišagoskero zhromažďeňje, kijo ešebne čhave le Devleskere, so hine andre pisimen andro ňebos. Avľan kijo Del, so hin savorengero Sudcas, kijo duchi le čačipnaskere manušengere, so imar sas zdokonalimen. 24 Avľan kijo Ježiš, so anďa e nevi zmluva the kije leskero rat, so čhorďiľa avri a vakerel feder sar o rat le Abeloskero. 25 Den tumenge pozora pre oda, hoj te šunen a te na odčhiven oles, ko vakerel! On, so na kamenas te šunel oles ko lenge pre phuv phenelas le Devleskeri voľa, na denašle. Aňi amen našči denašaha, te pes visaraha olestar, ko vakerel andral o ňebos. 26 Leskero hangos akor čhalaďa la phuvaha, no akana mek diňa lav:“Me mek jekhvar čhalavava, na ča la phuvaha, ale the le ňeboha.” 27 Oda, hoj phenel “mek jekhvar” igen mište sikavel pre oda, hoj ola kerde veci so pes čhalaven ena prethode, hoj te ačhen ča ola veci so pes na čhalaven. 28 Vaš oda, te amen prilas oda kraľišagos so pes na čhalavel, kampel amenge te paľikerel a te bararel le Devles andre bari pačiv the andre sentňi dar, avke sar leske oda hin pre dzeka. 29 Bo amaro Del hin e jag so zlabarel.