Dve percentá (2 %)

11. kapitola

Pal o pačaben

1 O pačaben hin te avel peske isto pal ola veci pre save pes mukas a te avel presvedčimen pal ola veci, so pes na dikhel.
2 Bo amare phure dada sas le pačabnaha pre dzeka le Devleske. 3 Le pačabnaha achaľuvas, hoj o ňebos the e phuv hino kerdo le Devleskere laveha, avke hoj olestar, so na dičhol, hino kerdo oda so dičhol. 4 Le pačabnaha anďa o Abel le Devleske feder obeta sar o Kain. Vaš oda pre leste phenďa o Del, hoj hino čačipnaskero, bo leskere dari sas le Devleske pre dzeka. A the te o Abel hino imar mulo, leskero pačaben mek furt vakerel vaš leste. 5 Le pačabnaha sas o Enoch ilo upre, hoj te na dikhel o meriben. Na arakhle les, bo o Del les iľa upre. Ale mek angle oda, sar sas upre ilo, phenďa pal leste o Del hoj leske hino pre dzeka. 6 Ale bi o pačaben našči avas pre dzeka le Devleske. Bo oda ko avel kijo Del, mušinel te pačal hoj o Del hin a hoj počinela pale olenge so les roden. 7 O Noach le pačabnaha šunďa le Devles akor sar leske o Del diňa te džanel oda so mek pes na dikhľa a ačhaďa o korabos, hoj te zachraňinel peskero kher. Le pačabnaha odsudzinďa o svetos a o Noach chudňa le Devlestar o čačipnaskeriben so avel le pačabnastar. 8 Le pačabnaha o Abraham šunďa le Devles, akor sar les vičhinďa hoj te džal avri andral peskeri phuv pre oda than so leske o Del kamňa te del. A ov geľa bi oda hoj te džanľahas kaj džal. 9 Le pačabnaha dživelas sar cudzincos andre odi phuv so o Del phenďa hoj leske dela. Dživelas andro stani, avke sar o Izak the o Jakob, so thiš chudle oda lav le Devlestar. 10 Bo užarelas o foros le zorale zakladenca, savo gondoľinďa avri the ačhaďa o Del. 11 Le pačabnaha the e Sara, so la našči uľa čhave, chudňa zor te ačhel khabňi, the te sas imar phuri. Bo pačalas hoj o Del šaj kerel oda so lake phenďa. 12 Vaš oda jekhestar, le Abrahamostar, so imar sas maj mulo, uľile ajci but čhave keci hin o čercheňa pro ňebos the e poši paš o moros, so pes aňi na del te zrachinel. 13 Kala savore mule andro pačaben bi oda hoj te chudlehas le Devlestar oda, so lenge phenďa hoj len dela, ale ča dural oda dikhenas a radisaľonas oleske. Phenenas, hoj pal e phuv ča predžan a nane ade khere. 14 Ola, so avke vakeren, sikaven hoj roden peskeri phuv. 15 Se te gondoľindehas pre odi phuv andral savi avle avri, mek šaj gelehas pale. 16 Ale on radisaľon pro feder kher, pro ňeboskero kher. Vaš oda pes aňi o Del na ladžal te vičhinel lengero Del, se pripravinďa lenge o foros. 17 Le pačabnaha obetinďa o Abraham le Izak, sar sas probaľimen le Devlestar. Sas pripravimen te obetinel peskere jekhore čhas, the te ov sas oda kas o Del diňa lav, 18 sar leske phenďa: “Andral o Izak avela tiro potomstvos.” 19 O Abraham achaľolas avke, hoj o Del hino zoralo les te uštavel andral o meriben. A oda sas avke sar te o Del diňahas pale le Abrahamoske le Izak andral o meriben. 20 Le pačabnaha požehňinďa o Izak le Jakob the le Ezau pal ola veci so avena. 21 Le pačabnaha o Jakob, sar imar merelas, požehňinďa savore Jozefoskere čhaven. Zmukľa o šero pre paca a lašarelas le Devles. 22 Le pačabnaha o Jozef phenďa angle oda sar merelas, hoj le Izraeloskere čhave džana avri andral o Egipt a phenďa lenge so te keren leskere kokalenca. 23 Le pačabnaha garuvenas le Mojžišoskeri daj the dad le Mojžiš trin čhon pal oda sar uľiľa ( pes narodzinďa), bo džanenas hoj o čhavoro hino šukar a na daranas pes le Faraonoskere rozkazistar. 24 Le pačabnaha o Mojžiš, sar bariľa avri, na kamňa hoj les te vičhinen čhavo le Faraonoskera čhakero. 25 Radeder peske kidňa avri te cerpinel le Devleskere manušenca, sar te radisaľol pro cikno časos ( ideos) le binostar. 26 Te cerpinel vaš o Kristus sas prekal leste feder sar o barvaľipen andral o Egipt, bo dikhelas anglal pre peskero počiňiben. 27 Le pačabnaha omukľa o Egipt a na daralas pes le kraľiskera choľatar. Ale ľikerďa avri avke sar te dikhľahas le Devles saves našči te dikhel. 28 Le pačabnaha kerďa hoj pes te doľikerel e Pascha a phenďa, hoj te makhen o vudara le rateha, hoj te na murdarel o meribnaskero aňjelos lengere ešebne čhavoren. 29 Le pačabnaha pregele prekal o Lolo moros, sar pal e šuki phuv a sar oda kamle te kerel the o Egipťana, takoj tasľile. 30 Le pačabnaha pele o muri andro foros Jericho, sar pašal lende efta džives phirenas. 31 Le pačabnaha na muľa e lubňi e Rachab olenca so na kamenas le Devles te šunel, bo priiľa šukares olen so avle počoral te predikhel e phuv. 32 A mek so te phenel? Se imar man nane kana te vakerel pal o Gedeon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel, the pal o proroka 33 so le pačabnaha domarenas o kraľišagi, kerenas o čačipnaskeriben a dochudenas o lava so len o Del diňa. Le ľevenge phandenas andre o piski, 34 murdarde andre o jaga a denašle le meribnastar la šabľatar; le slabendar ačhenas zorale, zoraľonas andro maribena a roztradenas o armadi andral aver fori. 35 Le pačabnaha o džuvľa chudle pale peskere mulen uštaden andral o meriben. Aver manušen igen trapinenas, no on na kamle te el premukle, bo kamenas te chudel feder uščiben andral o meriben. 36 Aver sas asade avri, marde len le bičoha a ke oda sas andro lanci andre bertena. 37 Murdarenas len le barenca the le šabľenca a prečhingerenas len. Aver phirenas upre tele urde andro bakrane the kozakere cipi. Na sas len sostar te dživel, džanas pre lende a dukhavenas len. 38 On sas ajse manuša, saven peske o svetos na zaslužinďa, so bludzinenas pro pušťi, pro verchi, andro jaskiňi the andro cheva andre phuv. 39 A on savore, the te pes presikade andro pačaben, na dochudle oda so lenge o Del phenďa, hoj len dela. 40 Na dochudle oda, bo o Del pripravinďa prekal amende vareso feder, hoj on jekhetane amenca te ačhen dokonale.