Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Pal o pačaben

1 O pačaben hin te avel peske isto pal ola veci pre save pes mukas a te avel presvedčimen pal ola veci, so pes na dikhel.
2 Bo amare phure dada sas le pačabnaha pre dzeka le Devleske. 3 Le pačabnaha achaľuvas, hoj o ňebos the e phuv hino kerdo le Devleskere laveha, avke hoj olestar, so na dičhol, hino kerdo oda so dičhol. 4 Le pačabnaha anďa o Abel le Devleske feder obeta sar o Kain. Vaš oda pre leste phenďa o Del, hoj hino čačipnaskero, bo leskere dari sas le Devleske pre dzeka. A the te o Abel hino imar mulo, leskero pačaben mek furt vakerel vaš leste. 5 Le pačabnaha sas o Enoch ilo upre, hoj te na dikhel o meriben. Na arakhle les, bo o Del les iľa upre. Ale mek angle oda, sar sas upre ilo, phenďa pal leste o Del hoj leske hino pre dzeka. 6 Ale bi o pačaben našči avas pre dzeka le Devleske. Bo oda ko avel kijo Del, mušinel te pačal hoj o Del hin a hoj počinela pale olenge so les roden. 7 O Noach le pačabnaha šunďa le Devles akor sar leske o Del diňa te džanel oda so mek pes na dikhľa a ačhaďa o korabos, hoj te zachraňinel peskero kher. Le pačabnaha odsudzinďa o svetos a o Noach chudňa le Devlestar o čačipnaskeriben so avel le pačabnastar. 8 Le pačabnaha o Abraham šunďa le Devles, akor sar les vičhinďa hoj te džal avri andral peskeri phuv pre oda than so leske o Del kamňa te del. A ov geľa bi oda hoj te džanľahas kaj džal. 9 Le pačabnaha dživelas sar cudzincos andre odi phuv so o Del phenďa hoj leske dela. Dživelas andro stani, avke sar o Izak the o Jakob, so thiš chudle oda lav le Devlestar. 10 Bo užarelas o foros le zorale zakladenca, savo gondoľinďa avri the ačhaďa o Del. 11 Le pačabnaha the e Sara, so la našči uľa čhave, chudňa zor te ačhel khabňi, the te sas imar phuri. Bo pačalas hoj o Del šaj kerel oda so lake phenďa. 12 Vaš oda jekhestar, le Abrahamostar, so imar sas maj mulo, uľile ajci but čhave keci hin o čercheňa pro ňebos the e poši paš o moros, so pes aňi na del te zrachinel. 13 Kala savore mule andro pačaben bi oda hoj te chudlehas le Devlestar oda, so lenge phenďa hoj len dela, ale ča dural oda dikhenas a radisaľonas oleske. Phenenas, hoj pal e phuv ča predžan a nane ade khere. 14 Ola, so avke vakeren, sikaven hoj roden peskeri phuv. 15 Se te gondoľindehas pre odi phuv andral savi avle avri, mek šaj gelehas pale. 16 Ale on radisaľon pro feder kher, pro ňeboskero kher. Vaš oda pes aňi o Del na ladžal te vičhinel lengero Del, se pripravinďa lenge o foros. 17 Le pačabnaha obetinďa o Abraham le Izak, sar sas probaľimen le Devlestar. Sas pripravimen te obetinel peskere jekhore čhas, the te ov sas oda kas o Del diňa lav, 18 sar leske phenďa: “Andral o Izak avela tiro potomstvos.” 19 O Abraham achaľolas avke, hoj o Del hino zoralo les te uštavel andral o meriben. A oda sas avke sar te o Del diňahas pale le Abrahamoske le Izak andral o meriben. 20 Le pačabnaha požehňinďa o Izak le Jakob the le Ezau pal ola veci so avena. 21 Le pačabnaha o Jakob, sar imar merelas, požehňinďa savore Jozefoskere čhaven. Zmukľa o šero pre paca a lašarelas le Devles. 22 Le pačabnaha o Jozef phenďa angle oda sar merelas, hoj le Izraeloskere čhave džana avri andral o Egipt a phenďa lenge so te keren leskere kokalenca. 23 Le pačabnaha garuvenas le Mojžišoskeri daj the dad le Mojžiš trin čhon pal oda sar uľiľa ( pes narodzinďa), bo džanenas hoj o čhavoro hino šukar a na daranas pes le Faraonoskere rozkazistar. 24 Le pačabnaha o Mojžiš, sar bariľa avri, na kamňa hoj les te vičhinen čhavo le Faraonoskera čhakero. 25 Radeder peske kidňa avri te cerpinel le Devleskere manušenca, sar te radisaľol pro cikno časos ( ideos) le binostar. 26 Te cerpinel vaš o Kristus sas prekal leste feder sar o barvaľipen andral o Egipt, bo dikhelas anglal pre peskero počiňiben. 27 Le pačabnaha omukľa o Egipt a na daralas pes le kraľiskera choľatar. Ale ľikerďa avri avke sar te dikhľahas le Devles saves našči te dikhel. 28 Le pačabnaha kerďa hoj pes te doľikerel e Pascha a phenďa, hoj te makhen o vudara le rateha, hoj te na murdarel o meribnaskero aňjelos lengere ešebne čhavoren. 29 Le pačabnaha pregele prekal o Lolo moros, sar pal e šuki phuv a sar oda kamle te kerel the o Egipťana, takoj tasľile. 30 Le pačabnaha pele o muri andro foros Jericho, sar pašal lende efta džives phirenas. 31 Le pačabnaha na muľa e lubňi e Rachab olenca so na kamenas le Devles te šunel, bo priiľa šukares olen so avle počoral te predikhel e phuv. 32 A mek so te phenel? Se imar man nane kana te vakerel pal o Gedeon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel, the pal o proroka 33 so le pačabnaha domarenas o kraľišagi, kerenas o čačipnaskeriben a dochudenas o lava so len o Del diňa. Le ľevenge phandenas andre o piski, 34 murdarde andre o jaga a denašle le meribnastar la šabľatar; le slabendar ačhenas zorale, zoraľonas andro maribena a roztradenas o armadi andral aver fori. 35 Le pačabnaha o džuvľa chudle pale peskere mulen uštaden andral o meriben. Aver manušen igen trapinenas, no on na kamle te el premukle, bo kamenas te chudel feder uščiben andral o meriben. 36 Aver sas asade avri, marde len le bičoha a ke oda sas andro lanci andre bertena. 37 Murdarenas len le barenca the le šabľenca a prečhingerenas len. Aver phirenas upre tele urde andro bakrane the kozakere cipi. Na sas len sostar te dživel, džanas pre lende a dukhavenas len. 38 On sas ajse manuša, saven peske o svetos na zaslužinďa, so bludzinenas pro pušťi, pro verchi, andro jaskiňi the andro cheva andre phuv. 39 A on savore, the te pes presikade andro pačaben, na dochudle oda so lenge o Del phenďa, hoj len dela. 40 Na dochudle oda, bo o Del pripravinďa prekal amende vareso feder, hoj on jekhetane amenca te ačhen dokonale.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk