Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

O Kristus hino obetimen jekhvar a pro furt

1 O zakonos ča sikavel pro oda lačhipen so avela, ale oda nane calo the čačo obrazis ole vecenge. Vaš oda našči furt ole jekhe obeťenca, so pes anel berš pre beršeste, te kerel dokonalen olen so aven kijo Del.
2 Te o manuša, so lašaren le Devles, ulehas jekhvar a pro furt obžužarde peskere binendar, ta imar na šundehas andro jilo hoj hine binošne a preačhilehas imar te obetinel. 3 Ale ipen o obeti leperen berš pre beršeste le manušenge o bini. 4 Bo o rat le capengero the le bikengero šoha ( ňikda) našči odlel o bini. 5 Vaš oda, sar o Kristus avelas pro svetos, phenďa: “O obeti, aňi o sentne dari na kamehas, ale diňal man ťelos. 6 Na sas tuke pre dzeka o labarde obeti, aňi o obeti vaš o binos. 7 Akor phenďom: ‘Dikh, avav te kerel oda so tu kames, ó Devla, avke sar pal ma hin pisimen andre kňižka le zakonoskeri.’ ” 8 Ešeb phenel: “O obeti, aňi o sentne dari, aňi o labarde obeti, aňi o obeti vaš o binos na kamehas a na sas tuke pre dzeka,” (the te pes kala obeti anel avke, sar oda phenel o zakonos.) 9 Paľis phenďa: “Avav te kerel, ó Devla, oda so tu kames.” Prephagel o ešebno, hoj te ačhavel o dujto. 10 Vaš oda, hoj o Ježiš Kristus kerďa oda, so o Del kamelas hoj te kerel, sam amen savore obžužarde le binendar prekal e obeta so ov kerďa peskere ťelostar jekhvar pro furt. 11 Dojekh rašaj kerel sako džives e bohoslužba a anel buterval furt ola jekh obeti, save šoha našči odlen o bini. 12 No o Kristus anďa jekh obeta vaš o bini pro furt a bešľa peske pal e čači sera le Devleske. 13 Akorestar užarel medik leske na ena thode leskere ňeprijaťeľa tel o pindre. 14 Bo jekha obeťaha kerďa dokonalen olen, so pes obžužaren le binendar. 15 A the o Sentno Duchos amenge hino švedkos, akor sar phenel: 16 “Kada hin e zmluva so lenca kerava pal ola dživesa so avena, phenel o Raj. Thovava mire zakoni andre lengere jile a pisinava len andre lengere goďa. 17 A pre lengere bini the nalačhipena mange imar buter na leperava.” 18 Ode kaj hin kavke odmuklo, na kampel imar buter obeti vaš o bini.

Aven džas kijo Del čače jileha

19 Phralale, akana šaj džas prekal o rat le Ježišoskero bi e dar andro Neksentneder than,
20 pal o nevo the džido drom so amenge otkerďa prekal o pochtan, so hin leskero ťelos. 21 Hin amen nekbareder rašaj upral o kher le Devleskero. 22 Vaš oda, aven džas paš o Del čače jileha, savore pačabnaha, le jileha so hino obžužardo andral o nalačho svedomje, the le ťeloha so hino thodo le žuže paňeha. 23 Aven, chudas pes zoraha olestar so viznavinas the pre soste pes zmukas, bo šaj pačas le Devleske, hoj ov doľikerel peskere lava so amen diňa. 24 Das pozora jekh pre aver, hoj jekh avreske te pomožinas te sikavel o kamiben a te kerel o lačho. 25 Na omukas amaro zhromažďeňje, avke sar peske oda vareko sikľiľa te kerel, ale zoraľaren jekh avres buter a buter, se dikhen hoj oda džives le Rajeskero hino pašeder. 26 Bo te amen korkore džas a kamas te kerel o binos, pal oda sar imar prindžarďam o čačipen, ta akor imar nane prekal amende aver obeta vaš amare bini, 27 ale užarel amen imar ča o strašno sudos the e bari jag, so zňičinela olen so pes ačhaven le Devleske. 28 Te vareko na doľikerela le Mojžišoskero zakonos a ela pre leste duj abo trin švedki, merela a našči leske presikavena o lačhipen. 29 No akana, gondoľinen: te vareko uštarel pro Čhavo le Devleskero a tele dikhel o rat la zmluvakero so les obžužarďa a dophenel le Duchoske, so les diňa milosť, keci bareder trestos peske zasogaľinel? 30 Se prindžaras oles, ko phenďa: “Me dava pale, me počinava.” A pale phenďa: “O Raj sudzinela peskere manušen.” 31 Igen bari dar hin te perel andro vasta le džide Devleske! 32 Ma bisteren pre ola phare dživesa the pre ola phare veci savenca pregeľan, akor sar avľan andro svetlos. 33 Akor sar tumen tele dikhenas a namište tumenca kerenas anglal o manuša a paľis pre aver dživesa zľidžanas o pharipena avrenca, so cerpinenas avke sar tumen. 34 A sas tumenge pharo vaš o bertenoša, a sar tumenge rozčhorde o barvaľipen radišagoha oda zľidžanas, bo džanenas hoj tumen hin vareso feder so ačhela pro furt. 35 Vaš oda bi e dar džan dureder, bo te ľikerena avri, užarel tumen baro počiňiben. 36 Kampel tumenge te ľikerel avri, hoj te keren oda so kamel o Del, hoj te chuden lestar oda so tumenge phenďa, hoj dela. 37 Bo hin pisimen: “Imar ča sikra, sikrica a avela oda, kaske kampel te avel a na avela nasig. 38 Miro čačipnaskero manuš dživela le pačabnastar. Ale te džala palal, na ela mange pre dzeka.” 39 Ale amen na sam o manuša so kamas te džal palal andro meriben, ale o manuša so pačas hoj laha o dživipen.