Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

O Kristus hino obetimen jekhvar a pro furt

1 O zakonos ča sikavel pro oda lačhipen so avela, ale oda nane calo the čačo obrazis ole vecenge. Vaš oda našči furt ole jekhe obeťenca, so pes anel berš pre beršeste, te kerel dokonalen olen so aven kijo Del.
2 Te o manuša, so lašaren le Devles, ulehas jekhvar a pro furt obžužarde peskere binendar, ta imar na šundehas andro jilo hoj hine binošne a preačhilehas imar te obetinel. 3 Ale ipen o obeti leperen berš pre beršeste le manušenge o bini. 4 Bo o rat le capengero the le bikengero šoha ( ňikda) našči odlel o bini. 5 Vaš oda, sar o Kristus avelas pro svetos, phenďa: “O obeti, aňi o sentne dari na kamehas, ale diňal man ťelos. 6 Na sas tuke pre dzeka o labarde obeti, aňi o obeti vaš o binos. 7 Akor phenďom: ‘Dikh, avav te kerel oda so tu kames, ó Devla, avke sar pal ma hin pisimen andre kňižka le zakonoskeri.’ ” 8 Ešeb phenel: “O obeti, aňi o sentne dari, aňi o labarde obeti, aňi o obeti vaš o binos na kamehas a na sas tuke pre dzeka,” (the te pes kala obeti anel avke, sar oda phenel o zakonos.) 9 Paľis phenďa: “Avav te kerel, ó Devla, oda so tu kames.” Prephagel o ešebno, hoj te ačhavel o dujto. 10 Vaš oda, hoj o Ježiš Kristus kerďa oda, so o Del kamelas hoj te kerel, sam amen savore obžužarde le binendar prekal e obeta so ov kerďa peskere ťelostar jekhvar pro furt. 11 Dojekh rašaj kerel sako džives e bohoslužba a anel buterval furt ola jekh obeti, save šoha našči odlen o bini. 12 No o Kristus anďa jekh obeta vaš o bini pro furt a bešľa peske pal e čači sera le Devleske. 13 Akorestar užarel medik leske na ena thode leskere ňeprijaťeľa tel o pindre. 14 Bo jekha obeťaha kerďa dokonalen olen, so pes obžužaren le binendar. 15 A the o Sentno Duchos amenge hino švedkos, akor sar phenel: 16 “Kada hin e zmluva so lenca kerava pal ola dživesa so avena, phenel o Raj. Thovava mire zakoni andre lengere jile a pisinava len andre lengere goďa. 17 A pre lengere bini the nalačhipena mange imar buter na leperava.” 18 Ode kaj hin kavke odmuklo, na kampel imar buter obeti vaš o bini.

Aven džas kijo Del čače jileha

19 Phralale, akana šaj džas prekal o rat le Ježišoskero bi e dar andro Neksentneder than,
20 pal o nevo the džido drom so amenge otkerďa prekal o pochtan, so hin leskero ťelos. 21 Hin amen nekbareder rašaj upral o kher le Devleskero. 22 Vaš oda, aven džas paš o Del čače jileha, savore pačabnaha, le jileha so hino obžužardo andral o nalačho svedomje, the le ťeloha so hino thodo le žuže paňeha. 23 Aven, chudas pes zoraha olestar so viznavinas the pre soste pes zmukas, bo šaj pačas le Devleske, hoj ov doľikerel peskere lava so amen diňa. 24 Das pozora jekh pre aver, hoj jekh avreske te pomožinas te sikavel o kamiben a te kerel o lačho. 25 Na omukas amaro zhromažďeňje, avke sar peske oda vareko sikľiľa te kerel, ale zoraľaren jekh avres buter a buter, se dikhen hoj oda džives le Rajeskero hino pašeder. 26 Bo te amen korkore džas a kamas te kerel o binos, pal oda sar imar prindžarďam o čačipen, ta akor imar nane prekal amende aver obeta vaš amare bini, 27 ale užarel amen imar ča o strašno sudos the e bari jag, so zňičinela olen so pes ačhaven le Devleske. 28 Te vareko na doľikerela le Mojžišoskero zakonos a ela pre leste duj abo trin švedki, merela a našči leske presikavena o lačhipen. 29 No akana, gondoľinen: te vareko uštarel pro Čhavo le Devleskero a tele dikhel o rat la zmluvakero so les obžužarďa a dophenel le Duchoske, so les diňa milosť, keci bareder trestos peske zasogaľinel? 30 Se prindžaras oles, ko phenďa: “Me dava pale, me počinava.” A pale phenďa: “O Raj sudzinela peskere manušen.” 31 Igen bari dar hin te perel andro vasta le džide Devleske! 32 Ma bisteren pre ola phare dživesa the pre ola phare veci savenca pregeľan, akor sar avľan andro svetlos. 33 Akor sar tumen tele dikhenas a namište tumenca kerenas anglal o manuša a paľis pre aver dživesa zľidžanas o pharipena avrenca, so cerpinenas avke sar tumen. 34 A sas tumenge pharo vaš o bertenoša, a sar tumenge rozčhorde o barvaľipen radišagoha oda zľidžanas, bo džanenas hoj tumen hin vareso feder so ačhela pro furt. 35 Vaš oda bi e dar džan dureder, bo te ľikerena avri, užarel tumen baro počiňiben. 36 Kampel tumenge te ľikerel avri, hoj te keren oda so kamel o Del, hoj te chuden lestar oda so tumenge phenďa, hoj dela. 37 Bo hin pisimen: “Imar ča sikra, sikrica a avela oda, kaske kampel te avel a na avela nasig. 38 Miro čačipnaskero manuš dživela le pačabnastar. Ale te džala palal, na ela mange pre dzeka.” 39 Ale amen na sam o manuša so kamas te džal palal andro meriben, ale o manuša so pačas hoj laha o dživipen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk