Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Le RAJESKRI zmluva le Abramoha

1 Pal oda savoro, so pes ačhiľa, sas le Abram viďeňje a šunelas, sar leske o RAJ phenel: „Ma dara tut, Abram, me som tiro šťitos, tiri bari odmena.“
2 Ale o Abram phenďa: „Ó, Nekbareder RAJEJA, so man kames te del? Se čhave man nane a o ďeďičis mire khereskro ela o Eliezer andral o Damašek.“ 3 O Abram mek phenďa: „Na diňal man ňisave čhave a o sluhas andral miro kher ela miro ďeďičis.“ 4 Ale o RAJ leske phenďa: „Ov na ela tiro ďeďičis, ale o čhavo, savo avela tutar.“ 5 Iľa les avri a phenďa leske: „Dikh pro ňebos a zgen o čercheňa, te len šaj zgenes. Ajci but ena tire potomki.“ 6 O Abram pačanďiľa le RAJESKE a o RAJ leske oda rachinelas sar spravodľišagos. 7 Paľis leske o RAJ phenďa: „Me som o RAJ, savo tut iľom avri andral o chaldejiko foros Ur, hoj tuke te dav kadi phuv, hoj tuke la te zales.“ 8 Ov phenďa: „Ó, Nekbareder RAJEJA, pal soste prindžarava, hoj ela miri?“ 9 O RAJ leske phenďa: „An mange trineberšengra gurumňora, trineberšengra koza, trineberšengre bakres, jekha hrdlička the jekhe cikne holubos.“ 10 Sar o Abram oda savoro anďa, rozčhinďa le džviren pro jepaš a o jepašune kotora thoďa jekh paš aver, ale le čiriklen na rozčhinďa. 11 Akor o dziva čirikle ľecinenas tele pro mule džviri, ale o Abram len tradelas het. 12 Sar zageľa o kham, o Abram zorales zasuča a avľa pre leste e strašno dar le bare kaľipnaha. 13 O RAJ phenďa le Abramoske: „Mušines čačes te džanel, hoj tire potomki bešena sar cudzinci andre phuv, so nane lengri. Ode lendar kerena otroka a štar šel (400) berš len trapinena. 14 Ale me marava ole narodos, saveske on služinena sar otroka, a avena odarik avri bare barvaľipnaha. 15 Ale tu džaha andro smirom paš tire dada a parunena tut andro šukar berša. 16 Andro štarto pokoleňje avena tire potomki pale kade, bo mek na avľa oda časos, hoj te marav le Amorejčanen vaš lengre bini.“ 17 Sar zageľa o kham a avľa baro kaľipen, sikaďa pes baro thuv sar andral e bov the e jagaľi fakľa, savi predžalas maškar ola rozčhinde kotora le džvirengre. 18 Andre oda džives phandľa o RAJ e zmluva le Abramoha a phenďa leske: „Tire čhavenge dava kadi phuv le paňestar Egipt dži paš o baro paňi Eufrat, 19 the o phuva, kaj bešen o Keniti, o Kenizeja, o Kadmonci, 20 o Chetitana, o Perizeja the o Refaja, 21 o Amorejčana, o Kanaančana, o Girgašeja the o Jebuseja.“