Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

O Abram zachraňinel le Lot

1 Andre oda časos o štar kraľa – o šinariko kraľis Amrafel, o elasariko kraľis Arjoch, o elamiko kraľis Kedorlaomer the o gojimiko kraľis Tidal –
2 gele pro mariben pro pandž kraľa: pro kraľis Beras andral e Sodoma, pro Biršah andral e Gomora, pro Šinab andral e Adma, pro Šemeber andral o Cebojim the pro kraľis andral e Bela, so hin o foros Coar. 3 Kala pandž kraľa pes zgele peskre armadenca jekhetane andre dolina Sidim, kaj hin akana o Londo moros14,3 Oda hin o Mulo moros.. 4 Dešuduj (12) berš sas o kraľis Kedorlaomer upral lende, ale andro dešutrito (13.) berš pes vzburinde. 5 Andro dešuštarto (14.) berš geľa o Kedorlaomer the o kraľa, save sas leha, a domarde le Refajen andro foros Aštarot-Karnajim, the le Zuzimčanen andro Ham the le Emimčanen andro Šave-Kirjatajim. 6 Domarde the le Choričanen paš o seirika brehi a tradle len dži ko El-Paran paš e pušťa. 7 Paľis pes visarde a doavle ko En-Mišpat – oda hin ko Kadeš – a zviťazinde upral caľi phuv le Amalekengri the upral o Amorejčana, save dživenas andro Chacecon-Tamar. 8 Akor avle o kraľa andral e Sodoma, andral e Gomora, andral e Adma, andral o Cebojim the andral e Bela – so hin o Coar – a zgele pes jekhetane pro mariben andre dolina Sidim. 9 Zgele pes pro mariben pro elamiko kraľis Kedorlaomer, pro gojimiko kraľis Tidal, pro šinariko kraľis Amrafel the pro elasariko kraľis Arjoch – pandž kraľa džanas pro štar. 10 Andre odi dolina Sidim sas pherdo bare cheva la smolaha. Sar denašenas o kraľis la Sodomakro the o kraľis la Gomorakro, pele andre ola cheva a the varesave džene lendar, ale okla džene denašle pro brehi. 11 A ola štar kraľa, save zviťazinde, ile savoro barvaľipen la Sodomakro the la Gomorakro a mek the savoro lengro chaben a džanas het. 12 Ile the le Abramoskre phraleskre čhas le Lot the leskro barvaľipen, bo bešelas andre Sodoma. 13 Jekh olendar, savo denašľa, avľa oda te phenel le Hebrejiske le Abramoske, savo bešelas paš o bare stromi le Mamroskre. O Mamre sas Amorejcos a sas phral le Eškoliske the le Aneriske. Kalen sas zmluva le Abramoha, hoj te chuden jekhetane paš peste. 14 Sar o Abram šunďa, hoj leskre phraleskre čhas odľigende peha, akor vičinďa peskre trin šel the dešuochto (318) muršen, save uľile andre leskro kher a save sas avrisikade pro mariben, a džalas pal lende dži ko Dan. 15 Rači rozačhaďa pre lende peskre muršen a zviťazinďa upral lende. Denašelas pal lende dži ke Choba, so hin pro severos le forostar Damašek. 16 Akor o Abram anďa pale savoro barvaľipen a the peskre phraleskre čhas, le Lot, leskre barvaľipnaha, le džuvľen the okle manušen.

O Abram the o Melchisedek

17 Sar avelas pale o Abram, paloda, sar zviťazinďa upral o kraľis Kedorlaomer the upral okla kraľa, so sas leha, avľa ke leste o sodomiko kraľis andre dolina Šave – oda hin le Kraľiskri dolina.
18 Akor leske o Melchisedek o kraľis le Salemoskro anďa maro the mol. Ov sas rašaj le Nekbareder Devleskro 19 a požehňinďa le Abram. Phenďa: „Av požehňimen le Nekbaredere Devlestar, Olestar, ko kerďa o ňebos the e phuv. 20 Mi el barardo o Nekbareder Del, savo tuke diňa te zviťazinel upral tire ňeprijaťeľa.“ Akor o Abram diňa le Melchisedekoske e ďesjatka savorestar. 21 O sodomiko kraľis phenďa le Abramoske: „Muk tuke savoro, so iľal, ale de mange pale mire manušen!“ 22 Ale o Abram leske odphenďa: „Lav bari vera angle miro RAJ, anglo Nekbareder Del, savo kerďa o ňebos the e phuv, 23 hoj na lava mek aňi thav aňi sirimocis pal e sandalka a ňič olestar, so hin tiro, hoj te na phenes: ‚Me som jekh olendar, ko barvaľarďa le Abram.‘ 24 Na mukav mange ňič olestar, ča oda, so imar chale mire manuša. Ale ola, ko avle manca – o Aner, o Eškol the o Mamre – peske mi len peskro kotor.“