Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Jekh avreske te pomožinas

1 Phralale, te varesave manušes arakhľanas paš oda sar kerel varesavo binos, akor tumen so san duchovne leske pomožinen te avel andral oda avri, ale keren oda šukares. No, de pozora the pre peste, te na the tu peres andro pokušeňje.
2 Ľidžan o pharipena jekh avreskere a oleha doľikerena o zakonos le Kristoskero. 3 Bo te peske vareko gondoľinel hoj hino vareko a ov nane ňiko, korkoro pes klaminel. 4 Sako mi dikhel pre peste so kerel a až paľis pes šaj lašarela korkoro andre peste, ale na anglal aver, hoj ko hin bareder. 5 Bo sako ľidžala peskero pharipen. 6 Oda manuš so sikľol o lav mi del oles, ko les sikavel, savore lačhipnastar so les hin. 7 Ma klaminen pes korkoren! Le Devlestar ňiko na asala. Bo savoro so o manuš sadzinel, oda the kidela upre. 8 Bo oda, ko sadzinel andre peskero ťelos, andral o ťelos kidela upre o kirňipen. Ale oda, ko sadzinel andro Duchos, andral o Duchos kidela upre o večno dživipen. 9 Te na našavas e zor avke, hoj zaačhaha te kerel o lačhipen, bo avela jekhvar o časos ( ideos), hoj kidaha upre o uľipen. 10 Vaš oda, medik amen hin časos, keras o lačhipen savorenge a mek buter le phralenge the le pheňenge andro pačaben.

Te lašaras pes ča le Ježišoskere kerestoha

11 Dikhen save bare pismenenca tumenge me mire vasteha pisinav!
12 Savore džene, so kamen te el pre dzeka le manušenge, tumen ispiden hoj tumen te den te občhinel ( obrezinel), ča vaš oda, hoj pre lende te na džan vaš o kerestos le Kristoskero. 13 Bo aňi on korkore, so pes občhinen ( obrezinen), na doľikeren o zakonos. Ale kamen hoj pes tumen te den te občhinel vaš oda, hoj pes paľis on te lašaren oleha, hoj kerde občhinďipen ( e obriezka) pre tumaro ťelos. 14 Ňisoha man na kamav te lašarel, ča le kerestoha pre savo muľa amaro Raj o Ježiš Kristus. O svetos mange hin ole kerestoha ukrižimen a me som ukrižimen le svetoske. 15 Bo andro Ježiš Kristus na džal pal oda, či hin o manuš občhindo ( obrezimen) abo nane, ale či hino nevo manuš. 16 A pre savorende so pes kamen pal oda te ľikerel, mi avel o smirom the o lačhipen - a the pro Izrael le Devleskero. 17 A imar man dureder ňiko te na trapinel, bo me ľidžav pre miro ťelos o jazvi le Kristoskere. 18 O lačhipen amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero mi el tumare duchoha, phralale. Amen.