Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

O zakonos vaj o pačaben

1 Ó, tumen nagoďaver Galaťanale! Ko tumen diliňarďa andre? Se avke žužes tumenge sas oda avriphendo sar muľa o Ježiš Kristus pro kerestos - avke sar te oda dikhľanas tumare jakhenca!
2 Ča oda tumendar kamňomas te džanel: či chudňan le Devleskere Duchos, bo kerenas pal o zakonos? Abo vaš oda, hoj šunďan o evaňjelium a pačanďiľan? 3 So, našaďan e goďi? Chudňan te dživel le Duchoha a akana kamen te dokerel andre zor le manušeskeri? 4 Kajci but precerpinďan a nane oda pre ňisoste? Te kamen te dokerel andre le manušeskeri zor, ta akor čačes pre ňisoste. 5 Se džanen hoj o Del tumen del peskere Duchos a kerel maškar tumende o zazraki. Či oda kerel, bo doľikeren o zakonos, abo vaš oda, hoj šunďan o evaňjelium a pačanďiľan? 6 Avke sar o Abraham: “Pačanďiľa le Devleske a rachinelas pes leske oda vaš o spravodľišagos.” 7 Akor džanen, hoj ola so pačan hine o čhave le Abrahamoskere. 8 Ale le Devleskero Lav oda diňa te džanel imar anglal, hoj o Del pačabnaha ospravedlňinel le nažiden a avke oda diňa te džanel the le Abrahamoske: “Andre tu ena požehňimen savore narodi.” 9 O Abraham pačanďiľa a sas požehňimen, avke the savore, so pačan, hine požehňimen sar sas ov. 10 Bo savore so dživen pal o zakonos hine tel o prekošiben. Bo hin pisimen: “Prekošlo hin sako, ko na doľikerel a na kerel savoro so hin pisimen andro zakonos.” 11 Kade dikhas, hoj anglo Del na ela ospravedlňimen ňisavo manuš prekal o zakonos, bo o čačipnaskero manuš dživela le pačabnastar. 12 Ale o zakonos nane le pačabnastar. Bo hin pisimen: “Ča oda, ko doľikerela calo zakonos, dživela.” 13 O Kristus amen cinďa avri andral o prekošiben le zakonoskero oleha, hoj ov korkoro ačhiľa prekošlo vaš amenge. Bo hin pisimen: “Prekošlo hin sako, ko figinel pro kašt.” 14 Bo prekal o pačaben andro Ježiš Kristus avel le Abrahamoskero požehnaňje pro nažidi a chuden le Duchos, saves o Del phenďa, hoj len dela.

Pal e zmluva le Abrahamoha

15 Phralale, phenava tumenge avke sar phenen o manuša: te pes duj manuša pre varesoste dovakeren a keren e zmluva, ta ňiko imar oda našči čerinel, aňi našči ke oda vareso dothovel.
16 O Del diňa lav le Abraham the leskere čhas. Ale na phenďa “the leskere čhaven” - sar te vakerďahas pal o but džene, ale phenďa pal jekh: “the tire čhas.” A oda hin o Kristus. 17 Kamav oleha te phenel kada: o Del kerďa le Abrahamoha zmluva a diňa les lav, hoj la doľikerela. O zakonos, so sas dino štar šel the tranda (430) berša pal oda, našči prephagel e zmluva the oda lav so o Del diňa. 18 Bo te o ďeďictvos pes chudňahas prekal o zakonos, akor oda na uľahas pal oda lav so amen diňa o Del. Ale o Del oda diňa le Abrahamoske sar daros, pal oda lav so les diňa.

Pre soste sas o zakonos

19 Akor pre soste sas o zakonos? Sas dino pre oda, hoj te sikavel o bini medik na avela le Abrahamoskero čhavo, pal savo o Del phenďa. O zakonos sas tele dino le aňjelendar prekal o vast jekhe dženeskero, so ačhelas maškar o Del the maškar o manuša.
20 Ale na kampel, hoj vareko te ačhel maškaral te hin ča jekh dženo. A o Del hin jekh. 21 Ta akor, sar? Džal o zakonos pre ola lava so diňa o Del? Na, šoha ( ňikda) na! Bo te uľahas dino le manušen ajso zakonos, so len šaj diňahas dživipen, ta akor sako, ko les doľikerďahas, šaj uľahas ospravedlňimen. 22 Ale le Devleskero Lav phandňa andre calo svetos andro binos, hoj o manuša pačabnaha andro Ježiš Kristus te chuden oda, so lenge o Del phenďa hoj len dela. 23 Ale medik avľa o pačaben, samas phandle andro zakonos, savo pre amende delas pozora dži akor medik pes na sikaďa o pačaben. 24 O zakonos sas sar oda, ko amen bararelas avri a avke amen ľidžalas kijo Kristus, hoj te avas ospravedlňimen prekal o pačaben. 25 Ale kanastar avľa o pačaben, imar na kampel hoj o zakonos amen buter te bararel avri. 26 Bo prekal o pačaben andro Ježiš Kristus san savore o čhave le Devleskere. 27 Bo savore, so san bolde andro Kristus, urďan pre tumende le Kristus. 28 Imar akana nane aňi Židos, aňi Grekos; imar nane aňi otrokos abo slobodno; aňi murš vaj džuvľi - bo tumen savore san jekh andro Ježiš Kristus. 29 A te san le Kristoskere, akor san o čhave le Abrahamoskere the o ďeďiča oleske, so o Del diňa lav hoj amen dela.