Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

O RAJ del le Mojžiš znameňja

1 O Mojžiš odphenďa le RAJESKE: „So te mange na pačana a na šunena man, a phenena: ‚O RAJ pes tuke na sikaďa‘?“
2 Avke o RAJ le Mojžišostar phučľa: „So tut hin andro vast?“ Odphenďa: „Paca.“ 3 Paľis leske o RAJ phenďa: „Čhiv la pre phuv!“ Sar o Mojžiš čhiďa e paca pre phuv, čerinďa pes pro sap a o Mojžiš chudňa lestar te denašel. 4 Avke leske o RAJ phenďa: „Nacirde o vast a chude les le chvostostar!“ O Mojžiš nacirdňa o vast, chudňa les a andro vast pes leske čerinďa pale pre paca. 5 Paľis o RAJ phenďa: „Ker kada, hoj o Izraeliti tuke te pačan, hoj pes tuke sikaďa o Del lengre dadengro – o Del le Abrahamoskro, le Izakoskro the le Jakoboskro.“ 6 Paľis leske o RAJ phenďa: „Thov o vast tel o plašťos!“ Ov thoďa, a sar les iľa avri, leskro vast sas malomocno, parno sar jiv. 7 A o RAJ leske phenďa: „Thov o vast pale tel o plašťos!“ Ov thoďa, a sar les iľa avri, sas pale sasto, avke sar calo leskro ťelos. 8 A mek o RAJ phenďa: „Te tut na šunena a na pačana pro ešebno znameňje, pačana pro dujto. 9 Ale te na pačana aňi kale duje znameňjenge a na šunena tut, akor le sikra paňi andral o Nil a čhiv les avri pre šuki phuv. Oda paňi pes čerinela pro rat.“ 10 Akor o Mojžiš phenďa: „Na, RAJEJA, ma bičhav man. Me na džanav igen mištes te vakerel. Na vakeravas šoha mištes angloda, aňi akana, sar vakeres tire služobňikoha, bo polokes vakerav a koktinav.“ 11 O RAJ leske odphenďa: „Ko kerel le manušestar ňemo abo kašuko? Ko kerel, hoj o manuš te dikhel abo te avel koro? Či oda na som me, o RAJ? 12 Akana dža, me tuke pomožinava andro vakeriben a phenava tuke, so te vakeres.“ 13 Ale o Mojžiš leske pale phenďa: „Mangav tut, RAJEJA, bičhav varekas avres.“ 14 Akor o RAJ pre leste choľisaľiľa a phenďa: „A so o Aron, tiro phral, o Levitas? Džanav, hoj ov džanel mištes te vakerel; se ov imar avel, hoj pes tuha te arakhel, a igen radisaľola, sar tut dikhela. 15 Vakereha leha a pheneha leske so te vakerel. Me tumenge sodujdženenge pomožinava andro vakeriben a sikavava tumenge, so te keren. 16 Ov ela tiro muj, a vakerela vaš tuke ko manuša. Tu leske aveha sar Del a pheneha leske so te vakerel. 17 Le andro vast kadi paca, bo laha kereha o znameňja.“

O Mojžiš džal pale andro Egipt

18 Akor o Mojžiš geľa pale ke peskro sastro ko Jetro a phenďa leske: „Mangav tut, muk man te džal pale ke mire manuša andro Egipt, hoj te dikhav, či mek dživen.“ O Jetro leske odphenďa: „Dža andro smirom!“
19 O RAJ mek andro Midijan phenďa le Mojžišoske: „Dža pale andro Egipt, bo imar mule savore, save tut kamle te murdarel.“ 20 O Mojžiš iľa peskra romňa the le čhaven, thoďa len pro somaris a džalas lenca pale andro Egipt. Iľa peha andro vast e paca, so leske o Del phenďa. 21 O RAJ mek le Mojžišoske phenďa: „Sar džaha pale andro Egipt a sar aveha anglo Faraonos, de pozoris pre oda, hoj te keres savore kala zazraki, pre save tut diňom zor. Me kerava, hoj leskro jilo te zoraľol sar bar avke, hoj na premukela mire manušen.“ 22 Paľis le Faraonoske pheneha: „Kada phenel o RAJ: ‚O Izrael hino miro ešebno čhavo, 23 a phenďom tuke, hoj te premukes mire čhas, hoj man te lašarel. Ale tu les na kamľal te premukel, vašoda murdarava tire ešebne čhas.‘ “ 24 Jekhvar pro drom andro Egipt, sar rači zaačhile te presovel, o RAJ pes arakhľa le Mojžišoha a kamľa leske te lel o dživipen. 25 Akor e Cipora iľa e baruňi čhuri a odčhinďa peskre čhaske e cipa le garude muršeskre kotorestar. Paľis pes ola cipaha chudňa le Mojžišoskre čangendar a phenďa: „Tu sal miro rom le rateskro!“ 26 Avke les o RAJ mukľa te dživel. Vašoda pes paš e obriezka phenelas: „O rom le rateskro.“ 27 O RAJ phenďa le Aronoske: „Dža pre pušťa, hoj tut te arakhes le Mojžišoha.“ O Aron geľa a arakhľa pes leha paš o verchos le Devleskro a čumidľa les. 28 Paľis o Mojžiš phenďa le Aronoske savore lava le RAJESKRE, savenca les bičhaďa, the pal savore znameňja, save leske o RAJ prikazinďa te kerel. 29 Avke o Mojžiš the o Aron gele andro Egipt a zvičinde savore izraelike vodcen. 30 O Aron lenge phenďa savoro, so o RAJ phenďa le Mojžišoske. A o Mojžiš anglo jakha le manušengre kerelas o znameňja. 31 Sar oda o manuša dikhle, pačanďile. A sar šunde, hoj o RAJ avľa ke lende, a hoj dikhľa lengro pharipen, pele pro khoča a chudle les te lašarel.