Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

E manna the o prepelici

1 Savore Izraeliti odgele andral o Elim a dešupandžto (15.) džives andro dujto čhon pal oda, sar gele avri andral o Egipt, doavle pre pušťa Sin, so hiňi maškar o Elim the Sinaj.
2 Ode savore Izraeliti reptinenas pro Mojžiš the pro Aron. 3 Phenenas: „Voľinďam te merel le RAJESKRE vastestar andro Egipt! Ode bešahas paš o pira, čaľuvahas le masestar a chahas o maro, keci kamahas. Ale tumen amen iľan avri pre pušťa, hoj kade savore te meras bokhatar.“ 4 O RAJ phenďa le Mojžišoske: „Me tumenge bičhavava o maro, so perela andral o ňebos, a o manuša džana avri a kidena peske ajci, keci lenge kampela pre sako džives. Aleha len skušinava, či pes ľikerena pal miro zakonos, abo na. 5 A pro šovto džives peske kidena a pripravinena duvar ajci sar okla dživesa.“ 6 Avke o Mojžiš the o Aron phende savore Izraelitenge: „Rači sprindžarena, hoj oda sas o RAJ, ko tumen iľa avri andral o Egipt, 7 a tosara dikhena le RAJESKRI slava, bo šunďa sar pre leste reptinen. Ko sam amen, hoj pre amende avke reptinen?“ 8 A mek o Mojžiš phenďa: „Pal oda sprindžarena, hoj oda sas o RAJ, sar tumen dela rači te chal o mas a tosara o maro, hoj te čaľon, kajte šunďa keci pre leste reptinen. Ko sam amen? Tumen na pre amende reptinen, ale pro RAJ.“ 9 Paľis o Mojžiš phenďa le Aronoske: „Phen savore Izraelitenge, hoj te aven anglo RAJ, bo šunďa tumaro reptišagos.“ 10 Sar o Aron oda phenďa savore Izraelitenge, dikhle pre pušťa a akor pes sikaďa andre chmara le RAJESKRI slava. 11 O RAJ phenďa le Mojžišoske: 12 „Šunďom, sar pre ma o Izraeliti reptinenas. Phen lenge, hoj ke račate chana o mas a tosara čaľona le marestar. Avke džanena, hoj me som o RAJ, tumaro Del.“ 13 A ke račate avľa andro izraeliko taboris but prepelici a tosara sas rosa všadzik pašal o taboris. 14 Sar e rosa rozgeľa, pre pušťa dičholas vareso cikno sar te sanore vločkici. 15 Sar oda o Izraeliti dikhle, jekh avrestar phučenas: „Oda so hin?“ Bo na džanenas, so oda hin. O Mojžiš lenge odphenďa: „Kada hin o maro, so tumen del o RAJ sar chaben. 16 Kada hin, so o RAJ prikazinďa: ‚Dojekh peske mi kidel ajci, keci leske kampela te chal. Dojekh peske mi kidel, keci hine džene andro stanos, jekh omeris16,16 Jekh omeris sas vaj duj ľitri, akor pes važinelas o chaben pro ľitri. pre jekh dženo.‘ “ 17 Avke o Izraeliti oda the kerde. Varesave kidenas buter, aver frimeder. 18 Paľis oda merinenas le omeriha. Oleske, ko kidňa but, na ačhiľa a oleske, ko kidňa frima, na chibaľinelas. Sako kidelas ajci, keci leske kampelas. 19 Paľis lenge o Mojžiš phenďa: „Ňiko tumendar peske olestar te na odthovel pre tosaraste.“ 20 Ale varesave džene le Mojžiš na šunde a mukle peske the pre aver džives. Avke pes kerďa andre manna o kirme a chudňa te khandel. Akor o Mojžiš pre lende choľisaľiľa. 21 Avke o manuša sako tosara kidenas ajci, keci lenge kampelas. Sar imar labarelas o kham, rozdžalas oda. 22 Šovto džives kidenas duvar ajci, duj omeri prekal jekh dženo. Akor avenas savore vodci a phenenas oda le Mojžišoske. 23 Ov lenge odphenelas: „Kada phenel o RAJ: ‚Tajsa hin o sveto džives o šabat le RAJESKRO. Vašoda, so kampel te pekel, peken, so te tavel, taven, a so olestar ačhela, odthoven pre tosaraste.‘ “ 24 Avke peske o manuša odthovenas pre tosaraste, sar lenge prikazinďa o Mojžiš, a na khandisaľiľa lenge, aňi pes andre na kerde o kirme. 25 Paľis lenge o Mojžiš phenďa: „Chan oda adadžives, bo kada džives, o šabat, hino sveto le RAJESKRO. Adadžives na arakhena ňič pre phuv. 26 Šov džives e manna kidena, ale eftato džives hin o šabat, akor ňič na arakhena pre phuv.“ 27 Ale varesave manuša the pro šabat džanas avri te kidel e manna, ale ňič na arakhenas. 28 Akor o RAJ phenďa le Mojžišoske: „Dži kana man o manuša na šunena a na doľikerena mire prikazaňja the zakoni? 29 Ma bisteren, hoj me, o RAJ, tumenge diňom o šabat. Vašoda pro šovto džives tumen dava dos chaben, hoj tumenge te ľikerel pro duj dživesa. Pro eftato džives sako tumendar mi ačhel pre peskro than; ňiko tumendar te na džal avri.“ 30 Avke peske o manuša pro eftato džives odpočovinde la bučatar. 31 Ole chabeneske o Izraeliti dine nav manna. Sas parno sar o korijandroskro semjačkos a chuťinelas sar e medoskri bokeľi. 32 O Mojžiš phenďa: „Kada hin, so o RAJ prikazinďa: ‚Odthoven jekh omeris manna, hoj pes te doľikerel prekal aver pokoleňje, hoj te dikhen o maro, savo tumen davas te chal pre pušťa akor, sar tumen iľom avri andral o Egipt.‘ “ 33 Paľis o Mojžiš phenďa le Aronoske: „Le o džbanos a thov andre jekh omeris manna a thov oda anglo RAJ, hoj pes te doľikerel prekal tumare potomki.“ 34 O Aron oda thoďa angle archa la zmluvakri, hoj pes te doľikerel, sar o RAJ prikazinďa le Mojžišoske. 35 Avke o Izraeliti chanas e manna saranda (40) berš, medik na dogele andre phuv, kaj imar dživenas aver manuša. Chanas e manna, medik na doavle pre hraňica andre phuv Kanaan. 36 (O omeris hin jekh ďesaťina la efatar16,36 E efa hiňi vaj biš ľitri..)