Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Le Mojžišoskri giľi

1 Akor o Mojžiš the o Izraeliti giľade kadi giľi le RAJESKE: „Giľavava le RAJESKE, bo igen pes oslavinďa; čhiďa le muršes leskre grajeha andro moros.
2 Miri zor the miri giľi hin o RAJ, bo ov man zachraňinďa. Ov hino miro Del, lašarav les; o Del mire dadeskro, kamav les te bararel. 3 O RAJ hino zoralo andro mariben; leskro nav hin RAJ. 4 Ov le Faraonoskre maribnaskre verdana the le slugaďen čhiďa andro moros; leskre nekfeder veľiťeľa mule andro Lolo moros. 5 O baro paňi len učharďa andre; pele dži tele andro moros sar bar. 6 Tiro čačo vast, ó, RAJEJA, hino la bara zoraha slavno; tiro čačo vast, ó, RAJEJA, zňičinela le ňeprijaťeľis. 7 Tu tira slavaha čhives tele olen, ko pre tute džan. Bičhaves pre lende tiri choľi, so len zlabarel sar phus. 8 Tu phurdehas pro moros a o paňi ačhelas sar hradza; ačhelas sar muros, sar te fadžinďahas e hlbina le moroskri. 9 O ňeprijaťeľis phenďa: ‚Denašav pal lende a chudava len. Rozďelinava lengro barvaľipen a lava mange, so kamava. Cirdava avri e šabľa a zňičinava len.‘ 10 Tu pre lende phurdľal a začhiďa len o moros. Tašľile sar olovos andro bare paňa. 11 Ko maškar o devla hino ajso sar tu, RAJEJA? Ko hino ajso slavno the sveto? Ko šaj kerel ajse zazraki the znameňja sar tu? 12 Tu pre lende nacirdňal tiro vast a chaľa len e phuv. 13 Tire verne kamibnaha ľidžahas kada narodos, savo tuke cinďal avri. Tira zoraha len ľidžahas andre tiri sveto phuv. 14 O narodi oda šunde a daranas; o Filišťinci izdranas andre bari dar. 15 Akor o vodci andro Edom predaranďile, e dar zaiľa le vodcen andral o Moab; o Kanaančana daratar našade peskri zor. 16 Avľa pre lende igen bari dar; sar dikhle tiri zor, ačhile čhit sar bar, medik na pregele o moros tire manuša, ó, RAJEJA, tire manuša, saven cinďal avri. 17 Tu len doaneha a thoveha te bešel pre tiro verchos; ode, RAJEJA, kaj tuke pripravinďal o than te bešel; o Svetostankos, ó, Adonaj, so zathoďal tire vastenca. 18 O RAJ kraľinel večňe a pro furt.“ 19 Sar le Faraonoskre graja, o maribnaskre verdana the o murša pro graja gele andro moros, o RAJ len začhiďa le paňeha, ale o Izraeliti pregele maškar o moros pal e šuki phuv. 20 E prorokiňa Mirijam, le Aronoskri pheň, iľa andro vast e čerkutka a pal late džanas savore džuvľija. Bašavenas pro čerkutki the khelenas. 21 E Mirijam chudňa te giľavel: „Giľaven le RAJESKE, bo igen pes oslavinďa! Le grajes the le jazdcos čhiďa andro moros.“

O paňi paš e Mara the paš o Elim

22 Paľis o Mojžiš le Izraelitenca odgele pašal o Lolo moros a doavle pre pušťa Šur. Trin džives phirenas pal e pušťa, ale na arakhle ode paňi.
23 Doavle pre oda than, so pes vičinel Mara, ale o paňi odarik našťi pile, bo sas kirko. Vašoda oda than vičinenas Mara15,23 kirko. 24 Avke o manuša reptinenas pro Mojžiš: „So pijaha?“ 25 Akor o Mojžiš igen mangelas le RAJES a ov leske sikaďa o kašt. Sar les o Mojžiš čhiďa andro paňi, oda paňi ačhiľa lačho a delas pes te pijel. Ode lenge o RAJ diňa o zakoni the o prikazaňja a skušinelas len. 26 A phenďa: „Me som o RAJ tiro Del, te man šunena a kerena oda, so hin angle mire jakha lačho, a te doľikerena mire zakoni the prikazaňja, na domukava pre tumende ňisavo nasvaľiben, sar domukľom pro Egipťana, bo me, o RAJ, som oda, ko tut sasťarel.“ 27 Paľis o Izraeliti avle andro Elim, kaj sas dešuduj (12) prameňa the eftavardeš (70) palmi. Ode paš o paňi peske kerde taboris.