Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Pal o jekhetaňiben andro ťelos

1 Vaš oda tumen mangav, me o bertenošis andro Raj, hoj te dživen mište andre oda dživipen andre savo san vičhimen le Devlestar.
2 Ma dživen andre ňisavo baripen, ale aven kovlejileskere a avriľikeribnaha zľidžan jekh avres andro kamiben. 3 Keren sa prekal oda, hoj te doľikeren o jekhetaňiben le Duchoskero, so tumen sphandel jekhetane andro smirom. 4 Hin jekh ťelos, jekh Duchos, avke sar the sanas vičhimen andre jekh užaripen ( nadej) le Devlestar. 5 Hin jekh Raj, jekh pačaben, jekh boľipen, 6 jekh Del the Dad savorenge, so hino upral sakoneste, prekal sakoneste a andre sakoneste. 7 Ale sakoneske amendar sas dino o daros le Devleskere lačhipnastar, pal oda, keci amenge o Kristus merinďa avri. 8 Avke sar hin pisimen:“Geľa upre pro nekučeder thana, iľa peha le zaphandlen; diňa le manušen o dari.” 9 Ale oda, hoj geľa upre, nane ňič aver sar oda, hoj ešeb geľa the tele, andro telune thana la phuvake. 10 Oda, ko avľa tele, hin oda jekh so geľa the upre upral savore ňebi, hoj te pherarel savoro. 11 Ov ačhaďa jekhen sar apoštolen, avren sar proroken, avren sar evaňjelisten, avren sar pasťjeren a avren sar učiťeľen. 12 Ačhaďa len pre oda, hoj te pripravinen le sentnen te kerel e služba, hoj te budinen le Kristoskero ťelos 13 medik na avaha savore jekhetane avribararde andre jekh pačaben a medik na prindžaraha le Devleskere Čhas. Paľis avaha dospele manuša andro pačaben a andre savoreste, sar o Kristus. 14 Hoj te na avas buter sar čhavore, so lenca upre tele čhivkerel sar le vlnenca dojekh balvaj so avel, prekal o sikaviben so vareko sikavel le manušeskera goďaha, abo le budžaňišagoha so ľidžal andro diliňipen. 15 Ale, hoj te vakeras o čačipen andro kamiben, hoj te baruvas a te avas andre savoreste sar o Kristus, bo ov hin o šero. 16 Ov sthovel savore kotora andro ťelos a ľikerel calo ťelos jekhetane. A kerel hoj dojekh kotor te kerel e buči avke sar kampel, hoj o ťelos te barol a te zoraľol andro kamiben.

Pal o purano the nevo dživipen

17 Mangav tumen andro nav le Rajeskero: imar ma dživen avke, sar ola manuša so na pačan andro Del, bo oda so on gondoľinen nane pre ňisoste lačho,
18 a lengere goďa hin andro kaľipen. Na prindžaren le Devleskero dživipen, bo na achaľon ňisoske a lengere jile hine barune. 19 Imar tumen aňi na ladžan ňisostar, keren savoro džungipen a na džanen kana te preačhel. 20 Ale oda nane oda so tumen sikľiľan pal o Kristus! 21 Ov hin o čačipen a tumen pal leste šunďan the sikľiľan. 22 Čhiven pal tumende tele le purane manušes so dživelas varekana a korkoro pes musarelas le nalačhe žadoscenca so les klaminenas. 23 Domuken le Duchoske te čerinel tumaro gondoľišagos 24 a uren pre tumende le neve manušes, so sas kerdo le Devlestar andro spravodľišagos the andro sentno čačipen.

Sar te dživel andro nevo dživipen

25 Savore sam jekhetane andre jekh ťelos, vaš oda preačhen te klaminel a chuden te vakerel o čačipen jekh avreha.
26 Te tumen ela choľi, ma domuken hoj tumen te anel andro binos a o kham te na zadžal upral tumari choľi. 27 Ma den le benges ňisavo than! 28 Oda ko čorel, imar buter te na čorel, ale mi chudel te kerel buči peskere vastenca, hoj les te el so te del olen, kas nane. 29 Ňisavo džungalo lav te na avel avri andral tumaro muj, ale ča lačho lav, so zoraľarel akor sar kampel a požehňinel olen so šunen. 30 Ma dukhaven le Sentne Duchos, saveha sanas zapečaťimen pre oda džives sar avena zachraňimen. 31 Preačhen te ľikerel e choľi andro jilo, te el sar dzive, te vesekedinel pes a te kerel vika. Omuken o košiben the savoro so hin nalačho. 32 Ale aven jekh kije aver lačhe a kovlejileskere - a odmuken tumenge avke, sar the o Del andro Kristus odmukľa tumenge.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk