Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Le Pavloskeri buči maškar o nažidi

1 Vaš oda som me, o Pavol, andre bertena, bo služinav le Ježišoske Kristoske vaš tumenge so na san Židi.
2 Se šunďan pal oda, hoj o Del andre peskero lačhipen mange diňa kadi služba, hoj la te kerav prekal tumende. 3 O Del mange sikaďa a diňa mange te džanel peskero garuďipen, avke sar pal oda imar sikra pisinďom. 4 Sar oda pregenena, šaj sprindžarena sar me achaľuvav le Devleskero garudo planos andro Kristus. 5 Varekana oda na sas le manušenge dino te džanel, ale akana oda diňa o Del te džanel prekal o Duchos peskere sentne apoštolenge the le prorokenge, 6 hoj the o nažidi hine prekal o evaňjelium ďeďiča. Hine thiš andre oda jekh ťelos a the len hin o kotor pre ola lava le Devleskere, so diňa andro Kristus. 7 Me ačhiľom o služobňikos ole evaňjelioske a služinav ole daroha, so mange diňa o Del andre peskero lačhipen, leskera zoraha so andre ma kerel. 8 Mange, so som nekcikneder maškar o phrala andro pačaben, sas dino kada lačhipen hoj le nažidenge te vakerav o evaňjelium pal oda barvaľipen le Kristoskero, so pes na del te achaľol, 9 a savorenge te otkerav oda planos so sas garudo čirlastar paš o Del so kerďa savoro. 10 Hoj pes akana prekal e khangeri te dodžanel dojekh ňeboskeri zor the rajipen, savi bari hin le Devleskeri goďi andre savoreste. 11 O Del oda imar anglal naplaňinďa, hoj pes oda te ačhel prekal amaro Raj Ježiš Kristus. 12 Pačabnaha andro Kristus šaj avas bi e dar paš o Del, bo džanas, hoj pre leste pes šaj zmukas. 13 Vaš oda tumen mangav, hoj tumen te na zaačhavel miro pharipen vaš tumenge, bo oda hin prekal tumaro lašariben.

Le Pavloskeri modľitba

14 Vaš oda, mangav pro khoča le Dades,
15 savestar hin savore famelijen andro ňebos the pre phuv peskere nava, 16 hoj tumenge prekal o Duchos te del igen te zoraľol pro andruno manuš andral peskeri barvaľi slava. 17 Mangav les, hoj o Kristus prekal o pačaben te dživel andre tumare jile a te aven zakoreňimen the zorales zathode andro kamiben, 18 hoj te šaj achaľon tumen - the savore sentne manuša - savo hin buchlo, džinďardo, učo the igen baro o kamiben le Kristoskero. 19 A mangav, hoj te prindžaren oda kamiben le Kristoskero so hin upral dojekh goďi, a hoj te aven pherarde andre savoro pherďipen le Devleskero. 20 Akana oleske, so peskera zoraha kerel andre amende - leske, so šaj kerel savoro mek buter upral oda, sar lestar mangas the gondoľinas - 21 mi džal e slava andre khangeri the andro Kristus Ježiš pal savore pokoleňia pro furt the furt! Amen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk