Predchádzajúca kapitola

32. kapitola

Le Mojžišoskri giľi

1 „Šun, ňebona, so vakerava; šun, phuvije, o lava andral miro muj.
2 Mi perel miro sikaviben sar o brišind, miro vakeriben mi čuľal sar e rosa, sar o cicho brišind pre nevi čar, sar o kapki pro terne rastlini. 3 Me vakerav pal o nav le RAJESKRO; bararen amare Devles! 4 Ov hino e Skala, leskri buči hiňi dokonalo. Savore leskre droma hine čače. O Del hino pačivalo, na kerel ňič namištes, hino čačipnaskro the lačho. 5 Ale leskre čhave nane verna, visarde pes lestar, o pokoleňje binošno the previsardo. 6 Kada den pale le RAJESKE, manušale diline the nagoďaver? Nane ov tumaro Dad, tumaro Stvoriťeľis, savo tumendar kerďa zoralo narodos? 7 Leperen tumenge pre ola čirlatune dživesa, gondoľinen pre ola berša, so sas varekana. Phučen tumare dadendar a on tumenge phenena, phučen tumare phurendar a on tumenge dena te džanel, 8 kana o Nekbareder RAJ rozďelinelas le narodenge e phuv andro ďeďictvos a diňa savore manušen than, kaj te bešen, pal oda, keci hin manuša32,8 E hebrejiko čhib: o čhave le Devleskre. 9 Ale le Jakoboskre potomken peske kidňa avri sar peskre manušen. 10 Arakhľa len pre omukľi phuv, pre pušťa, kaj nane ňič. Starinelas pes pal lende, chraňinelas len sar e zreňica andre peskri jakh. 11 Sar o orlos chraňinel peskro hňizdos a sikavel peskre ciknen te ľecinel, a sar rozcirdel o kridli, hoj len te zachudel pro dumo, hoj te na peren, 12 avke the o RAJ korkoro ľidžalas peskre manušen, na pomožinďa leske ňisavo aver del. 13 Anďa len pre brehengri phuv, delas len te chal oda, so barol pre maľa, o medos andral o skali, the olejos andral o olivova stromi, so baronas pre baruňi phuv. 14 Lengre gurumňa the kozi denas but thud; sas len nekfeder bakre the kozi, gurumňa andral o Bašan; chanas o nekfeder zrnos a pijenas e mol le hroznoskri. 15 O Ješurun32,15 Oda hin o Izrael. barvaľiľa, ale ačhiľa zoralejileskro, thuľiľa a čaľarďa pes avri. Omukľa le Devles, peskre Stvoriťeľis, tele dikhľa e Skala, peskre zorale Spasiťeľis. 16 Le avre devlenca kerenas, hoj te žjarlinel; peskre nalačhipnaha les choľarenas. 17 Na obetinenas le Devleske, ale le demonenge – le devlenge, saven angloda na prindžarenas, le neve devlenge, savendar lengre dada na daranas. 18 Bisterde pre peskri Skala, savi len anďa pro svetos; omukle peskre Devles, savo len diňa o dživipen. 19 Sar oda o RAJ dikhľa, choľisaľiľa a odčhiďa pestar peskre čhaven the čhajen. 20 Phenďa: ‚Imar lenge na pomožinava; dikhava, so pes lenca ačhela, bo hine o previsardo pokoleňje, o čhave, save nane verna. 21 Peskre modlenca man choľarde, provokinenas man peskre devlenca, so na mon ňič, vašoda the me len choľarava avre narodoha, provokinava len le manušenca, so na mon ňič. 22 Miri choľi rozlabola sar jag a džala tele dži pro than le mulengro; chala e phuv the lakro uľipen, zlabarela the o zakladi le verchengre. 23 Mukava pre lende e pohroma pal e pohroma a ľivinava pre lende savore mire šipi. 24 Merena bokhatar a murdaľona la horučkatar the le meribnaskre nasvaľibnastar. Mukava pre lende le dzive džviren the le jedovate sapen, so len danderena. 25 Avri lenge e šabľa lela le čhaven; andro khera len ela bari dar; o terne murša the o terne džuvľa merena, aňi o cikne čhavore aňi o phure na predživena. 26 Phenďom, hoj len rozčhivava a ňiko peske pre lende na leperela, 27 ale daravas man olestar, so phendehas tire ňeprijaťeľa: „Oda amen zviťazinďam upral o Izrael, o RAJ oda na kerďa.“ ‘ 28 O Izrael hino narodos bi e goďi, nane les ňisavo goďaveripen. 29 Te uľahas goďaver, achaľiľahas a sprindžarďahas, kaj džal lengro drom. 30 Sar šaj džal jekh ňeprijaťelsko slugaďis pro ezeros le Izraeloskre? Abo sar šaj zatraden duj džene lendar amare deš ezeren? Ča te len omukľahas lengri Skala a o RAJ len diňahas andre lengre vasta. 31 Lengri skala hiňi slabo, nane sar amari Skala, the o ňeprijaťeľa oda šaj dikhen. 32 Lengre ňeprijaťeľa hine sar e Sodoma the sar e Gomora, sar e viňica, so anel o kirko the jedovato hroznos. 33 Lengri mol hiňi jedos le sapestar. 34 O RAJ na bisterela, so o ňeprijaťeľa kerde; ov užarel pre peskro časos, hoj len te marel. 35 Miri pomsta the miro trestos pes sikavela; poddžala lenge o pindro. Lengro džives la pohromakro hino pašes; sig pre lende avel oda, so kamel te avel. 36 O RAJ zachraňinela peskre manušen, peskre služobňikenge presikavela o jileskeriben, sar dikhela, hoj na birinen, a na ačhiľa ňiko, aňi otrokos aňi slobodno. 37 Phenela: ‚Kaj hine lengre devla? Kaj hiňi e skala, pre savi pes mukenas? 38 Kaj hine o devla, so chanas le obetengro žiros a pijenas o moľakre obeti? Akana mi aven a mi pomožinen tumenge, mi en tumaro šťitos! 39 Dikhen akana, hoj ča me korkoro som Del a aver nane. Me dav o dživipen the o meriben, me dukhavav the sasťarav. Ňiko našťi lel ňikas avri andral mire vasta. 40 Avke sar me som o džido Del, hazdav ko ňebos miro vast a lav vera: 41 Ostrarava miri bľišťaco šabľa a sudzinava laha; pomsťinava man mire ňeprijaťeľenge a potrestinava olen, ko man našťi avri ačhen. 42 Mire šipi mačona le ratestar, ole dženengre ratestar, ko sas murdarde the zaile; miri šabľa chala o mas a odčhinela o šere lengre vodcenge.‘ 43 Tumen narodale, radisaľon leskre manušenca, se o RAJ pomsťinela o rat peskre služobňikengro, počinela pale le ňeprijaťeľenge a peskri phuv the manušen obžužarela le binostar.“ 44 Paľis o Mojžiš le Jozuaha, le Nunoskre čhaha, avľa anglo manuša a phenďa lenge o lava kala giľakre.

O Del vakerel pal o meriben le Mojžišoskro

45 Sar o Mojžiš dovakerďa savore kala lava le Izraelitenge,
46 phenďa: „Len tumenge andro jilo savore kala lava, savenca tumenge adadžives dovakerav, a prikazinen len tumare čhavenge, hoj len te doľikeren a te dživen pal lende. 47 Kala lava nane ča ajse chocsave lava – hine tumaro dživipen! Te len šunena, dživena but andre odi phuv, so džan te zalel, sar predžana prekal o paňi Jordan.“ 48 Mek andre oda džives phenďa o RAJ le Mojžišoske: 49 „Dža andro verchi Abarim a dža upre pro verchos Nebo andre phuv Moab, khatar dičhol o Jericho, a dikh e phuv Kanaan, so dav le Izraelitenge, hoj te el lengri. 50 Pre oda verchos mereha a džaha paš tire phure dada, avke sar muľa tiro phral o Aron pro verchos Hor a geľa paš peskre phure dada, 51 bo mange na sanas pačivale anglal o Izraeliti paš o paňi Meriba paš o Kadeš pre pušťa Sin. Vašoda, hoj man na diňan pačiv anglal o Izraeliti sar Svetes, 52 na džaha andre odi phuv, so dav le Izraeliten, ale dikheha la ča dural.“