Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

1 Igen tut mangav anglo Del the anglo Ježiš Kristus, so sudzinela le džiden the le mulen sar avela leskero kraľišagos: 2 Av pripravimen te vakerel o Lav le manušenge, andro lačho the andro nalačho časos ( ideos), dovaker lenge, karhin, podhazde le manušen, sikav len savore avriľikeribnaha. 3 Bo avela ajso časos, hoj o manuša na zľidžana o čačo sikaviben, ale rodena peske le učiťeľen so len sikavena oda so on kamena te šunel. 4 A visarena peskere kana le čačipnastar kijo paramisa. 5 Ale tu av strižbo andre savoreste, zľiker savoro pharipen, ker e buči sar o evaňjelistas a doker mište tiri buči. 6 Bo me som imar obetimen a imar avľa miro časos hoj te džav pal kada svetos. 7 Maravas man mište vaš o čačipen, o denašiben dodenašľom, o pačaben doľikerďom. 8 Imar mange hin pripravimen o čačipnaskero počiňiben, e koruna, savi man dela andre oda džives o Raj, o čačipnaskero Sudcas. No, na ča man dela, ale the savoren so užaren kamibnaha pre leste, sar ov avela. 9 Ker sa prekal oda, hoj te aves sig pal ma. 10 O Demas man omukľa, bo zakamňa pes andre kada svetos a geľa andre Tesalonika. O Kreskens geľa andre Galacija a o Titus andre Dalmacija. 11 Ča o Lukaš hino manca. An tuha le Marek, bo the ov mange but pomožinel andre buči. 12 Le Tychikos bičhaďom andro Efezus. 13 Sar aveha, an tuha o plašťos, so mukľom andre Troada ko Karpos. An tuha the o ľila, ale mek buter o zvitki so sas pisimen pre cipa. 14 O Alexander, o kovačis, mange kerďa but nalačho. O Del leske dela pale vaš oda, so kerďa. 15 The tu peske de pre leste pozora, bo igen džalas pre amare lava. 16 Sar ešebnovar ačhavas pro sudos vaš mange, na sas ňiko manca, ale savore man omukle. Te na pes lenge oda rachinel. 17 Ale o Raj ačhelas paš ma a zoraľarďa man, hoj te el prekal mande vakerdo o evaňjelium a hoj les te šunen savore narodi. Somas cirdlo avri andral o piskos le ľevoske. 18 O Raj man the cirdela avri andral savoro nalačhipen a zachraňinela man a lela andre peskero ňeboskero kraľišagos. Leske mi džal e slava pro furt! Amen. 19 Pozdravin la Priska the le Akvilas the le Oneziforoskero kher. 20 O Erastos ačhiľa andro Korint. Le Trofimus mukľom nasvales andro foros Miletus. 21 Ker sa hoj te aves mek anglo jevend. Pozdravinel tut o Eubulos, o Pudens, o Linos, e Klaudija the savore phrala. 22 O Raj mi el tire duchoha. Le Devleskero lačhipen mi el tumenca!Amen.