Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

1 O mariben maškar o murša le Sauloskre the le Davidoskre ľikerelas igen but. O David furt buter zoraľolas, ale le Sauloskre manuša furt buter slabisaľonas.

Le Davidoskre čhave

2 Andro Hebron uľile le Davidoske kala čhave: Ešebno o Amnon, o čhavo la Achinoamakro andral o Jezreel;
3 dujto o Kileab, o čhavo la Abigajilakro, savi sas romňi le Nabaloskri andral o Karmel; trito o Absolon, o čhavo la Maachakro, savi sas čhaj le kraľiskri Talmajoskri andral o Gešur; 4 štarto o Adonijah, o čhavo la Chagitakro; pandžto o Šefatjah, o čhavo la Abitalakro; 5 a šovto o Jitream, o čhavo la Eglakro. Kala čhave uľile le Davidoske andro Hebron. 6 Andre oda časos, sar sas o maribena maškar o murša le Sauloskre the le Davidoskre, o Abner ačhiľa angluno le Sauloskre muršendar. 7 Le Saul sas romňi-služobňička e Ricpa, e čhaj le Ajoskri. Andre jekh džives o Išbošet, o čhavo le Sauloskro, phenďa le Abneroske: „Soske geľal te pašľol mire dadeskra avra romňaha?“ 8 O Abner pre leste igen choľisaľiľa a phučľa: „So me som varesavo rikono andral e Judsko? Dži adadžives presikavav e pačiv tire dadeske le Sauloske, leskre phralenge the leskra famelijake. Andro vasta le Davidoske tut na diňom, ale tu mange adadžives čhives pro jakha oda, hoj kerďom binos kala džuvľaha? 9 O Del man zorales mi marel, te na kerava le Davidoske oda, so leske o RAJ phenďa andre vera. 10 Bo o RAJ phenďa, hoj le Sauloskra famelijatar odlela o kraľišagos a kerela, hoj le Davidoskro tronos ačhela pro furt upral o Izrael, upral e Judsko the upral caľi phuv andral o Dan dži ke Beer-Šeba.“ 11 A o Išbošet imar daratar na phenďa le Abneroske aňi lav. 12 Paľis o Abner bičhaďa peskre muršen ko David, hoj leske te phenen: „Kaskri hiňi kadi phuv? Phand manca zmluva a me tuke pomožinava, hoj o Izraeliti te predžan pre tiri sera.“ 13 „Mištes,“ odphenďa o David. „Phandava tuha zmluva. Ale kamav tutar jekh veca: Ma sikav tut mange pro jakha, medik mange na aneha la Sauloskra čha la Mikal.“ 14 Paľis o David bičhaďa muršen ko Išbošet, ko čhavo le Sauloskro, hoj leske te phenen: „De mange pale mira romňa la Mikal, sava chudňom vaš oda, hoj murdarďom šel Filišťincen.“ 15 Avke o Išbošet bičhaďa muršen a ile la het pašal lakro rom pašal o Paltiel, le Lajišoskro čhavo. 16 O Paltiel laha džalas rovibnaha dži andro foros Bachurim. Ale o Abner leske phenďa: „Dža pale khere!“ Avke ov geľa. 17 O Abner pes zgeľa le izraelike vodcenca a phenďa lenge: „Tumen imar sigeder kamľan le David kraľiske. 18 Avke keren oda akana, bo o RAJ le Davidoske phenďa: ‚Prekal miro služobňikos David zachraňinava mire manušen, le Izrael, andral o vasta le Filišťincengre the andral o vasta savore lengre ňeprijaťeľengre.‘ “ 19 O Abner oda phenďa avke the le Benjaminčanenge. Paľis geľa pal o David andro Hebron, hoj leske te del te džanel, pre soste pes dovakerde o Izraeliti the savore Benjaminčana. 20 Sar avľa o Abner peskre biš muršenca ko David andro Hebron, o David kerďa hoscina prekal leste the prekal leskre murša. 21 Paľis o Abner phenďa le Davidoske: „Džava akana te zvičinel savore Izraeliten ke tu kraľina, rajeja miro. Phandena tuha zmluva, hoj te aves kraľis upral savorende, upral kaste tiro jilo kamel.“ Avke o David premukľa le Abner a ov geľa het andro smirom.

O Joab murdarel le Abner

22 Ipen akor pes visarenas pale andral o mariben o Joab the le Davidoskre služobňika a ande peha bari korisť, so peske zaile. Ale o Abner imar na sas ko David andro Hebron, bo les premukľa, hoj te džal andro smirom khere.
23 Sar avľa o Joab peskre slugaďenca, phende leske, hoj o Abner, le Neroskro čhavo, avľa ko kraľis a ov les mukľa te džal andro smirom. 24 O Joab geľa ko David a phučľa lestar: „So kerďal? Dikh, o Abner avľa ke tu. Soske les mukľal ča avke te džal het? 25 Se tu prindžares le Abner, le Neroskre čhas! Avľa vašoda, hoj tut te klaminel a te predikhel o thana, khatar džas avri a khatar aves andre. Kamľa pes te dodžanel pal savoreste, so keres.“ 26 Sar o Joab odgeľa khatar o David, bičhaďa le muršen pal o Abner. On les ande pale pašal e chaňig Sira, ale o David olestar na džanelas. 27 Sar o Abner avľa pale andro Hebron, o Joab leske phenďa: „Kamav tuha ča korkoro te vakerel.“ Paľis les ľigenďa paš e brana le foroskri, ode leske predemaďa o per la šabľaha a ov muľa. O Joab leske kamľa te visarel pale vaš oda, hoj murdarďa leskre phrales le Asahel. 28 Sar pes o David pal oda došunďa, phenďa: „Man the mire kraľišagos nane binos vaš o rat le Abneroskro. 29 Leskro rat mi perel pro šero le Joaboske the leskra caľa famelijake! Andre famelija le Joaboskri mi avel furt ajso manuš, kastar čuľal o hňisos, abo kas hin malomocenstvo, abo ko phirel pro bakuľi, abo merel andro mariben, abo cerpinel bokh!“ 30 Avke o Joab the leskro phral o Abišaj murdarde le Abner vaš oda, hoj murdarďa lengre phrales le Asahel andro mariben andro Gibeon. 31 O David phenďa le Joaboske the savore manušenge, save sas leha: „Čhingeren pre tumende o gada! Uren pre tumende o gada le gonestar a chuden te rovel pal o Abner.“ Sar les parunenas, o David džalas pal o murša, save ľigenenas leskro ťelos. 32 Le Abner parunde andro Hebron. O David zorales rovelas paš le Abneroskro hrobos a rovenas leha savore manuša. 33 Paľis o David giľaďa žaľakri giľi: „Mušinďa o Abner te merel sar varesavo dilino manuš? 34 Tire vasta na sas zaphandle; tire pindre na sas andro lanci; tu peľal sar oda, kas murdarde o živaňa.“ Androda savore manuša pale chudle te rovel. 35 Paľis avle savore ko David a ispidenas pre leste, hoj te chal varesavo chaben, medik sas džives. Ale o David iľa vera: „O Del man zorales mi marel, te chava maro abo varesavo chaben sigeder, sar zaračola.“ 36 Sar oda šunde savore manuša, sas lenge oda pre dzeka avke sar savoro, so o David kerelas. 37 Andre oda džives savore manuša the calo Izrael achaľile, hoj o David na kamľa o meriben le Abneroskro. 38 O David phenďa peskre služobňikenge: „Či na džanen, hoj adadžives muľa o baro vodcas, o angluno murš andral o Izrael? 39 Kajte som pomazimen kraľis, adadžives som slabo a kala duj čhave la Cerujakre – o Joab the o Abišaj – hine zoraleder sar me. O RAJ mi visarel pale le nalačhe manušeske vaš leskro nalačhipen.“