Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

O David ačhel kraľiske upral e Judsko

1 Paľis o David phučľa le RAJESTAR: „Kames, hoj te džav andre varesavo judsko foros?“ „Dža!“ odphenďa leske o RAJ. „Kaj kames, hoj te džav?“ phučľa pale o David. „Andro Hebron,“ odphenďa o RAJ.
2 Avke o David ode geľa a leha the leskre duj romňija, e Achinoama andral o Jezreel the e Abigajil andral o Karmel, leskri romňi pal o Nabal. 3 O David iľa peha the peskre muršen lengre famelijenca a bešenas andro Hebron the andro hebroňika fori. 4 Paľis avle o murša andral e Judsko a pomazinde ode le David kraľiske upral o kmeňos le Judaskro. Sar o David šunďa, hoj o manuša andral o Jabeš-Gilead parunde le Saul, 5 bičhaďa peskre muršen, hoj te džan ko Jabeš-Gilead te phenen le manušenge: „Mi požehňinel tumen o RAJ, bo presikaďan o jileskeriben tumare rajeske le Sauloske oleha, hoj les parunďan. 6 Akana o RAJ mi presikavel tumenge o jileskeriben the e pačiv. Kamav tumenge te visarel pale oda lačhipen, so kerďan. 7 Ale akana aven zorale, ma podden tumen! O Saul tumaro raj muľa, ale o Judaskro kmeňos man pomazinďa peskre kraľiske.“

O Išbošet ačhel kraľiske upral o Izrael

8 Ale o Abner, o čhavo le Neroskro, savo sas o veľiťeľis upral le Sauloskre slugaďa, iľa le Sauloskre čhas le Išbošet a preľigenďa les prekal o paňi Jordan andro foros Machanajim.
9 Ode les o Abner ačhaďa kraľiske upral o phuva Gilead, Ašer, Jezreel, Efrajim, Benjamin the upral calo Izrael. 10 Le Sauloskre čhaske le Išbošetoske sas saranda (40) berš, sar ačhiľa kraľiske upral o Izrael, a kraľinelas duj berš. Ale o kmeňos Juda pes ľikerelas le Davidostar. 11 O David kraľinelas upral o kmeňos Juda andro Hebron efta berš the šov čhon.

O maribena maškar o Izraeliti the maškar o Judejci

12 Andre jekh džives o Abner, o čhavo le Neroskro, geľa le Išbošetoskre služobňikenca andral o Machanajim andro Gibeon.
13 Andre oda časos gele pro drom the o Joab, o čhavo la Cerujakro, le Davidoskre služobňikenca a arakhle pes lenca paš o paňi Gibeon. Jekh partija pes rozthode pre jekh sera le paňeskri a dujto pre aver. 14 Avke o Abner phenďa le Joaboske: „Mi ušťen varesave terne murša a mi maren pes jekh avreha anglal amende.“ „Mištes, mi džan,“ phenďa o Joab. 15 Avke pre peste gele dešuduj (12) Benjaminčana vaš o Išbošet a dešuduj murša vaš o David. 16 Chudle jekh avres le šerestar a demade jekh avreske la šabľaha tel o pašvare a savore pele tele mule jekhetane. Ole thaneske andro Gibeon dine nav Chelkat-Hacurim, so hin prethodo: e Maľa le šabľengri. 17 Oda džives chudňa maškar lende zoralo mariben, andre savo o murša le Davidoskre zviťazinde upral o Abner the upral o Izraeliti. 18 Sas ode o trin čhave la Cerujakre: O Joab, o Abišaj the o Asahel. O Asahel džanelas te denašel sig sar srnka. 19 Ov denašelas pal o Abner a na visarelas pes aňi pre čači, aňi pre baľogňi sera. 20 Androda o Abner pes obdikhľa a phučľa le Asahelostar: „Sal oda tu, Asahel?“ „He! Me som,“ ov odphenďa. 21 Avke o Abner leske phenďa: „Dža pre čači abo baľogňi sera! Chude varesave terne muršes a le lestar leskri zbraň.“ Ale o Asahel na kamelas te preačhel te denašel pal o Abner. 22 O Abner leske pale phenďa: „Preačh pal ma te denašel! Kames, hoj tut te murdarav? Sar paľis šaj dikhava andro jakha tire phraleske le Joaboske?“ 23 Ale o Asahel peske na diňa te phenel, avke les o Abner demaďa la kopijakre palune agoreha andro per. E kopija leske pregeľa avri prekal o dumo. O Asahel peľa a muľa pre oda than. Pre oda than, kaj o Asahel peľa a muľa, zaačhiľa sako, ko odarik predžalas. 24 Ale o Joab the o Abišaj džanas dureder pal o Abner. Sar zaračiľa, avle pro brehos Ama anglo Gijach pro drom paš e pušťa Gibeon. 25 Avke o Benjaminčana pes zgele le Abneroha sar jekh partija a ačhenas upre pre jekh brehos. 26 O Abner zvičinďa pro Joab: „Dži kana kames, hoj pes te murdaras avri? Tu na achaľos, hoj oda amenge anela ča baro pharipen? Kana imar pheneha le muršenge, hoj te preačhen te džal pre peskre phrala?“ 27 „Avke sar dživel o Del,“ phenďa leske o Joab, „te na prevakerďalas tu, mire murša na preačhilehas, ale gelehas pal peskre phrala dži tosara.“ 28 Avke o Joab zatrubinďa pro rohos, savore murša zaačhile a preačhile te džal pro Izraeliti. Avke pes imar preačhile te marel. 29 O Abner peskre muršenca džanas caľi rat prekal e Araba, pregele prekal o paňi Jordan a džanas dži o dilos andro Machanajim. 30 Sar o Joab preačhiľa te džal pal o Abner, diňa te zvičinel savore muršen a avľa pre oda, hoj ode na sas dešueňa (19) le Davidoskre muršendar the o Asahel. 31 Ale o murša le Davidoskre murdarde trin šel the šovardeš (360) le Abneroskre muršendar andral o Benjamin. 32 Avke le Asahel preľigende andro Betlehem a parunde les andre le dadeskro hrobos. Paľis o Joab peskre muršenca džanas caľi rat a doavle andro Hebron, sar vidňisaľolas.