Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

O posledna lava le Davidoskre

1 Kala hine o posledne lava, so phenďa o David o čhavo le Izajoskro; o lava le muršeskre, saves o Del upre hazdňa, savo sas pomazimen le Jakoboskre Devlestar a obľubimen lavutaris andro Izrael, savo sthovelas o giľa:
2 „O Duchos le RAJESKRO vakerel prekal ma a leskre lava hine mange pre čhib. 3 O Del le Izraeloskro, e skala le Izraeloskri, mange phenďa: ‚Oda, ko spravodľivones vladňinel upral o manuša a oda, ko vladňinel andre sveto dar anglo Del, 4 hino sar o švetlos tosara, sar avel avri o kham bi o chmari; sar o švetlos pal o brišind, savestar barol e čar.‘ 5 Či nane miri famelija ajsi anglo Del? Phandľa manca e večno zmluva, savi pes šoha na prephagela aňi na čerinela. Ov hino andre savoreste miro zachrancas, dela man savoro, so lestar kamava. 6 Savore bijedevleskre hine sar o trňi, so hine čhide pre sera, so ňiko na chudel andro vast, 7 ale ko kamľahas pes lendar te chudel, mušinel te lel o trast, abo la kopijakro kašt. Ena zlabarde pre oda than, kaj hine.“

Le Davidoskre zorale murša

8 Kala hine o nava le Davidoskre zorale muršengre: Ešebno sas o Jošeb-Bašebet23,8 Abo: Išbošet andral o Tachemon, savo sas vodcas le Trine muršengro. Ov la kopijaha murdarďa 800 muršen.
9 Dujto murš ole Trinendar sas o Eleazar, o čhavo le Dodoskro, o potomkos le Achoachoskro. Ov sas le Davidoha akor, sar le Filišťincen, save pes ode zgele, vičinenas pro mariben. Sar o Izraeliti denašenas lendar, 10 ov geľa ode a marelas le Filišťincen. Ajci pes lenca marelas, hoj imar aňi našťi phundravelas o vast, hoj te mukel e šabľa. Andre oda džives len o RAJ diňa baro viťazstvo. Paľis pes o manuša visarde pale ko Eleazar ča vašoda, hoj peske te skiden upre o veci pal o mule. 11 Trito murš ole Trinendar sas o Šamah, o čhavo le Ageoskro andral o Harar. Sar pes o Filišťinci zgele paš o Lechi pre maľa, kaj sas e šošovica, o manuša lendar denašle het, 12 ale ov ačhelas maškar e maľa, chraňinelas la a murdarďa le Filišťincen. Avke o RAJ diňa le Izrael baro viťazstvo. 13 Jekhvar, sar pes skidelas o uľipen, trin džene le Tranda (30) zorale muršendar gele ko David andre jaskiňa Adulam. A e filišťiňiko armada peske kerďa taboris andre le Refajengri dolina. 14 Akor o David sas andre pevnosť pro verchi a o filišťiňika slugaďa sas andro Betlehem. 15 O David sas igen smedno a phenďa: „Ko man dela te pijel paňi andral e chaňig, so hiňi paš e brana andro Betlehem?“ 16 Avke pes ola trin džene premarde prekal o taboris le Filišťincengro a cirdle o paňi andral e chaňig, so sas paš e brana andro Betlehem, a ande le Davidoske. Ale ov na kamelas oda paňi te pijel a čhorďa les avri pre pačiv le RAJESKE 17 a phenďa: „O RAJ man mi chraňinel, hoj te kerav kajso vareso! Bo oda hin o rat le muršengro, save gele te anel oda paňi, kajte lenge džalas pal o dživipen.“ Avke o David na kamelas oda paňi te pijel. Kada hin, so kerde ola trin zorale murša. 18 Le Joaboskro phral o Abišaj, saveske sas daj e Ceruja, sas vodcas le Tranda muršenge. Andre jekh mariben murdarďa trin šel (300) muršen la kopijaha a avke leskro nav sas baro maškar ola Tranda. 19 Paš ola Tranda les sas pačiv a ačhiľa lengro vodcas, ale the avke na sas ajso sar okla Trin. 20 O Benajah, o čhavo le Jehojadoskro andral o Kabceel, sas zoralo murš, savo kerelas but bare veci. Ov murdarďa duje nekzoraleder muršen andral o Moab. Jekhvar, sar delas o jiv, geľa andre chev, kaj sas o ľevos, a murdarďa les. 21 Murdarďa the jekhe igen bare muršes andral o Egipt. Kajte le Egipťanoste sas andro vast e kopija a le Benajoste sas ča e paca, cirdňa le Egipťanoske avri andral o vast e kopija a murdarďa les laha. 22 Kada kerďa o Benajah, o čhavo le Jehojadoskro, a kaleha peske kerďa baro nav, avke sar ola Trin. 23 Sas les buter pačiv sar ole Tranda, kajte na sas jekh le Trinendar. O David les ačhaďa upral peskre stražci. 24 Maškar ola Tranda murša sas the kala: o Asahel, le Joaboskro phral; o Elchanan, le Dodoskro čhavo, andral o Betlehem; 25 o Šamah andral o Charod; o Elikas andral o Charod; 26 o Chelec andral o Palet; o Iras, le Ikešoskro čhavo, andral e Tekoa; 27 o Abiezer andral o Anatot; o Mebunaj andral e Chuša; 28 o Calmon le Achoachendar; o Mahraj andral e Netofa; 29 o Cheleb, le Baanoskro čhavo, andral e Netofa; o Itaj, le Ribajoskro čhavo, andral e Gibea; 30 o Benajah andral o Piraton; o Hidaj andral o Gaašiskre dolini; 31 o Abi-Albon andral e Araba; o Azmavet andral o Bachurim; 32 o Eljachbas andral o Šaalbon; le Jašenoskre čhave o Jonatan 33 the o Šamah andral o Harar; o Achijam, le Šararoskro čhavo, andral o Harar; 34 o Elifelet, le Achasbajoskro čhavo, andral e Maacha; o Achitofel, le Eliamoskro čhavo, andral o Gilon; 35 o Checraj andral o Karmel; o Paaraj andral e Arbi; 36 o Jigal, le Natanoskro čhavo, andral e Coba; o Bani andral o Gad; 37 o Celek andral o Amon; o Nachraj andral o Beerot, o zbrojnošis le Joaboskro, la Cerujakro čhavo; 38 o Ira andral o Jitri; o Gareb andral o Jitri 39 the o Chetitos o Urijaš; On savore sas jekhetane tranda the efta (37) murša.