Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

Le Davidoskri giľi

1 O lava kala giľakre giľavelas o David pre pačiv le RAJESKE andre oda džives, sar les cirdňa avri andral e zor savore leskre ňeprijaťeľendar the le Saulostar:
2 „O RAJ hino miri skala, miro zoralo kher the miro zachrancas. 3 Miro Del hin miro zoralo bar, ke savo denašav, miro šťitos, miro hrados the miri zor, savi man zachraňinel. Miro zachrancas, tu man zachraňinďal le maribnaskre muršendar. 4 Vičinav ko RAJ, savo hino hodno te lel e chvala, a som zachraňimen mire ňeprijaťeľendar. 5 Začhide man o vlni le meribnaskre, zaučharde man o zorale paňa. 6 Phandle man o lani le hroboskre, obkľučinde man o pasci le meribnaskre. 7 Sar somas andro pharipen, vičinavas pro RAJ, pre miro Del. Andral peskro Chramos šunďa miro hangos, miro viskišagos avľa dži andre leskre kana. 8 E phuv pes čhalaďa a razisaľiľa, čhalade pes o zakladi le ňeboskre, bo ov sas choľamen. 9 O thuv leske džalas andral o nakh, andral o muj e jag, so savoro zlabarel, o jagale angara labonas lestar. 10 Otkerďa o ňebos a avľa tele, e kaľi chmara sas tel leskre pindre. 11 Bešľa pro cherubos a ľecinelas, sikaďa pes pro kridli la balvajakre 12 a le kaľipnaha pes učharďa, le kale chmarendar peske kerďa stanos. 13 Leskre švetlostar labonas angle leste o jagale angara. 14 Paľis o RAJ herminďa andral o ňebos a o hangos le Nekbaredere Devleskro šunďiľa. 15 Ľivinďa peskre šipi a roztradňa le ňeprijaťeľen, bičhaďa o bleski a denašenas. 16 O hlbini le moroskre pes sikade, o zakladi la phuvakre sas odučharde, bo o RAJ pokarhinďa a phurdľa peskre dichoha andral o nakh. 17 O RAJ upral nacirdňa o vast, chudňa man a cirdňa man avri andral o bare paňa. 18 Zachraňinďa man le zorale ňeprijaťeľendar, save man našťi avri ačhenas, bo sas zoraleder sar me. 19 Avle pre mande, sar somas andro pharipen, ale o RAJ man chraňinelas. 20 Anďa man avri pro baro than, zachraňinďa man, bo som leske pre dzeka. 21 Vaš miro spravodľišagos man o RAJ diňa odmena, visarďa mange pale vaš o žužipen mire vastengro. 22 Bo ľikeravas man pal o droma le RAJESKRE a na odvisarďom man mire Devlestar. 23 Se savore leskre zakoni hine angle mire jakha a leskre lavendar man na visarďom. 24 Somas žužo angle leste a zľikeravas man le binostar. 25 O RAJ man diňa odmena vaš miro spravodľišagos the vaš oda, hoj som žužo andre leskre jakha. 26 Ko žužejileskro sal the tu žužejileskro, ko pačivalo sal the tu pačivalo; 27 ko žužo sal the tu žužo, ale oles, ko hino previsardo andre peskro jilo, zachudeha tire goďaveripnaha. 28 Bo tu zachraňines le pokornen, a tire jakhenca dikhes pro barikane, hoj len te pokorines. 29 RAJEJA, tu sal miri momeľi; o RAJ mange švicinel andro kaľipen. 30 Tuha šaj džav the pre armada, mire Devleha prechučava the o muros. 31 Le Devleskro drom hino dokonalo, le RAJESKRO vakeriben hino bi e mel, ov hin o šťitos olenge, ko ke leste denašen. 32 Bo ko hin o Del, te na o RAJ? Ko hin e Skala, te na amaro Del? 33 O Del hino miro zoralo hrados a chraňinel man pre mire droma. 34 Diňa man pindre sar le jeleňis a ačhaďa man pro uče thana. 35 Sikavel mire vasten te marel pes, del man zor te nacirdel o brondzuno lukos. 36 Diňal man šťitos, so man ochraňinďa, a tiro lačhipen mandar kerďa bares. 37 Kerďal mire pindrenge lačho drom, hoj te na perav. 38 Džava pal mire ňeprijaťeľa a na avava pale, medik len na zňičinava. 39 Domarďom len avke, hoj našťi ušťenas, pele mange tel o pindre. 40 Urďal man andre zor le maribnaskri a kerďal, hoj mire ňeprijaťeľa anglal mande te banďon; 41 Tu keres, hoj mire ňeprijaťeľa te denašen mandar, a me zňičinďom olen, ko man našťi avri ačhenas. 42 Mangenas, ale ňiko len na zachraňinďa; vičinenas pro RAJ, ale ov lenge na odphenďa. 43 Rozpučinďom len sar o prachos pre phuv. Uštaravas a phiravas pal lende sar pal e čik pre uľica. 44 Zachraňineha man olendar, ko pes pre ma vzburinde, ačhaveha man šereske upral o narodi. O manuša, saven na prindžaravas, mange akana služinen. 45 O manuša andral aver narodi daratar banďon anglal ma a šunen man pre dojekh lav. 46 Našade e zor a daraha aven avri andral peskre zorale thana. 47 O RAJ dživel! Mi džal e chvala mira Skalake! Av barardo, Devla miro, Skalo miri, Spasiťeľina miro! 48 Ó, Devla, tu vaš ma zaačhes a čhives tele le naroden angle mande. 49 Tu sal miro zachrancas a cirdes man avri mire ňeprijaťeľendar. Tu man hazdes upral ola, ko pre ma džan, a cirdes man avri andral o vasta le maribnaskre muršengre. 50 Vašoda tut, RAJEJA, lašarava maškar o narodi a giľavava o žalmi pal tiro nav. 51 Tu des tire kraľiske o bare viťazstva; presikaves o verno kamiben tire pomazimen kraľiske, le Davidoske the leskre čhavenge pro furt.“