Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

O Šeba pes vzburinel

1 Akor sas ode the jekh nalačho murš o Šebas, le Bichriskro čhavo, savo sas Benjaminčanos. Ov zatrubinďa pro rohos a phenďa: „Amen nane ňič jekhetane le Davidoha, aňi ňisavo ďeďictvos le Izajoskre čhaha! Izraelitale, džan sako andre peskro stanos!“
2 Avke savore murša andral o Izrael odgele le Davidostar a džanas pal o Šebas. Ale o murša andral e Judsko pes ľikerenas peskre kraľistar le Jordanostar dži paš o Jeruzalem. 3 Sar o David avľa andre peskro kher andro Jeruzalem, iľa ole deše romňijen-služobňičken, saven mukľa, hoj pes te starinen pal o palacis, a thoďa len andro kher, kaj len stražinenas. Starinelas pes pal lende, ale na pašľolas lenca buter. On sas dži o meriben zaphandle andro kher a dživenas ode sar vdovi. 4 Avke o David phenďa le Amasoske: „Hin tut trin džives pre oda, hoj te vičines kade le muršen andral e Judsko a av the tu kade!“ 5 Paľis o Amasa geľa len te vičinel, ale na doľikerďa oda časos, so les diňa o David. 6 Akor o David phenďa le Abišajoske: „Akana amenge kerela o Šebas goreder sar angloda o Absolon. Vašoda le mire muršen a dža pal leste, hoj peske te na arakhel bare fori zorale murenca a te na denašel amenge.“

O Joab murdarel le Amasa

7 Le Joaboskre murša, o Kereťana, o Pileťana the savore zorale murša gele avri andral o Jeruzalem a džanas pal le Bichriskro čhavo Šebas.
8 Sar imar sas paš e bari skala paš o Gibeon, o Amasa avelas ke lende. Pro Joab sas urde o slugaďika gada le sirimoha a e šabľa leste sas priphandľi andro sirimos. Sar džalas ko Amasa, peľa leske e šabľa avri. 9 O Joab phučľa le Amasostar: „Sar sal, phrala miro?“ A chudňa les le čače vasteha la bradatar, avke sar te les kamľahas te čumidel. 10 Ale o Amasa na dikhľa, hoj le Joaboste hin andro vast e šabľa, a o Joab demaďa leske e šabľa andro per. Demaďa andre leste avke, hoj o goja leske pele avri pre phuv. O Amasa takoj muľa pro than a ov les na mušinďa pale te demel. Avke o Joab the leskro phral o Abišaj džanas dureder pal o Šebas. 11 Paľis vareko le Joaboskre terne muršendar ačhiľa paš o Amasoskro ťelos a zvičinďa: „Ko ľikerel paš o Joab the paš o David, mi džal pal o Joab!“ 12 O Amasa pašľolas andro rat pre phuv maškar o drom. Sar jekh le Joaboskre muršendar dikhľa, hoj o manuša zaačhen a dikhen pre leste, odcirdňa les pre maľa a čhiďa pre leste o plašťos, bo dikhľa, hoj dojekh zaačhelas paš leste. 13 Sar les ile pal o drom, savore murša dureder džanas le Joaboha pal o Šebas.

E goďaver džuvľi zachraňinel o foros Abel

14 O Šebas pregeľa prekal savore izraelika kmeňi dži paš o foros Abel-Bet-Maacha. Savore andral e Bichriskri famelija pes zgele a džanas pal leste andro foros.
15 Sar le Joaboskre murša šunde, hoj o Šebas hino ode, rozačhade pes pašal o foros a džanas pre leste. Vašoda, hoj pes te dochuden andro foros, hordinenas e čik the e poši pašal o avrune muri a kopaľinenas telal o muri, hoj te peren tele. 16 Androda varesavi goďaver džuvľi andral o foros phenďa: „Mištes šunen! Phenen le Joaboske, hoj te avel ke ma, bo kamav leha te vakerel!“ 17 Sar o Joab geľa ke odi džuvľi, oj lestar phučľa: „Tu sal o Joab?“ „He, me som,“ odphenďa. Oj leske phenďa: „Šun, so vakerela tiri služobňička.“ „Vaker! Šunav tut,“ odphenďa o Joab. 18 Avke oj phenďa: „Varekana pes kavke vakerelas: ‚Te kames tut vareso te dodžanel, dža a dophuč tut andro Abel,‘ a pal oda the ker. 19 Amen hin savorenca o smirom. Sam pačivale Izraeliti! Soske kamen te zňičinel o foros, so hino sar e daj andro Izrael? Soske kamen te zňičinel le RAJESKRO ďeďictvos?“ 20 „Na, šoha!“ odphenďa o Joab. „Pača mange, me na kamav te zalel aňi te zňičinel tumaro foros! 21 Nane oda avke. Ale le Bichriskro čhavo o Šebas, savo hino andral o verchi le Efrajimoskre, pes vzburinďa pro kraľis David. Den mange les a me džava het andral o foros.“ „Mištes, leskro šero tuke prečhivava prekal o muros,“ phenďa e džuvľi le Joaboske. 22 Paľis odi džuvľi prevakerďa peskra goďaha ke savore manuša andre oda foros. Avke on le Šebasoske odčhinde o šero a čhide prekal o muros le Joaboske. Akor o Joab zatrubinďa pro rohos a savore odgele pašal o foros, sako andre peskro stanos. A o Joab pes visarďa pale ko kraľis andro Jeruzalem.

Le Davidoskre služobňika

23 O Joab ľidžalas savore slugaďen andro Izrael a o Benajah, le Jehojadoskro čhavo, sas veľiťeľis le Kereťanenge the le Pileťanenge.
24 O Adoram ľidžalas o buča, andre save ispidenas le manušen te kerel, a o Jošafat, le Achiludoskro čhavo, sas uradňikos. 25 O Šejah sas pisaris a o Cadok the o Ebjatar sas rašaja. 26 The o Iras andral o Jair sas rašaj le Davidoskro.