Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

O Joab dovakerel le Davidoske

1 Oda hiros le David igen zaiľa, geľa andre upruno kher, so sas upral e brana, a rovelas. Le dromeha rovibnaha vakerelas: „Čhavo miro, Absolon! Čhavo miro! Čhavo miro, Absolon! Šaj muľom me, a na tu, Absolon, čhavo miro, čhavo miro!“
2 Le Joaboske phende, hoj o kraľis hino smutno a rovel pal o Absolon. 3 Andre oda džives pes o viťazstvo čerinďa pro smutkos savore slugaďenge, bo o slugaďa pes dodžanle, hoj le kraľiske hin igen pharo pal peskro čhavo. 4 Akor o slugaďa počoral avenas pale andro foros Machanajim, avke sar keren o slugaďa, save pes ladžan olestar, hoj denašen le maribnastar. 5 O kraľis peske zaučharďa o muj a chudňa zorales te rovel: „Čhavo miro, Absolon! Absolon, čhavo miro, čhavo miro!“ 6 Akor o Joab geľa ko David a phenďa: „Adadžives kerďal ladž savore tire služobňikenge, save adadžives zachraňinde o dživipen tuke, tire čhavenge, romňijenge, čhajenge the romňijenge-služobňičkenge. 7 Se tu kames olen, ko pre tu džan, a džas pre ola, ko tut kamen. Adadžives dikhľam, hoj tuke na džal pal o uradňika a aňi pal o služobňika. Dikhav, hoj tuke uľahas feder, te o Absolon ačhiľahas te dživel a amen savore uľamas adadžives mule. 8 Vašoda ušťi! Av avri a podhazde upre tire služobňiken. Bo lav vera pro RAJ, te na aveha avri, dži rači ňiko lendar na ačhela tuha. Oda ela prekal tu mek goreder sar savoro, so pes tuke terňipnastar dži adadžives ačhiľa.“ 9 Avke o kraľis ušťiľa a bešľa peske paš e brana. Sar phende savore slugaďenge, hoj o kraľis bešel paš e brana, avle angle leste savore. Ale o Izraeliti pes rozdenašle, sako andre peskro stanos.

E Judsko the o Izrael kamen pale le David

10 Savore kmeňi andral o Izrael pes vesekedinenas maškar peste a phenenas: „O kraľis amen cirdňa avri andral e zor amare ňeprijaťeľendar, andral e zor le Filišťincendar. Ale akana mušinďa te denašel andral kadi phuv le Absolonostar.
11 Ale o Absolon, saves pomazinďam amare kraľiske, muľa andro mariben. Soske mek užaren? So na keren vareso, hoj te avel pale o kraľis?“ 12 O kraľis o David diňa te phenel le rašajenge le Cadokoske the le Ebjataroske: „Phenen le vodcenge andre Judsko: ‚Soske tumen te aven posledna paš oda, sar anena le kraľis pale khere? Se o kraľis pes dodžanľa, so vakerenas o manuša andro Izrael. 13 Tumen san mire phrala, sam jekh rat. Soske tumen te aven posledna paš oda, sar anena le kraľis pale khere?‘ 14 Le Amasoske phenena: ‚Se amen sam phrala, jekh rat. Mi marel man zorales o Del, te tu na ačheha akanastar veľiťeľiske upral mire slugaďa vaš o Joab.‘ “ 15 Aleha sas savore manušenge andral e Judsko pre dzeka. On dine the phenel le kraľiske: „Av pale, tu the savore tire služobňika.“

O David džal pale andro Jeruzalem

16 Sar o David džalas pale khere, doavľa paš o Jordan. O manuša andral e Judsko imar avle andro Gilgal, hoj pes leha te zdžan a te preľigenen les prekal o paňi.
17 Andre oda časos siďarelas the o Benjaminčanos o Šimej, le Geraskro čhavo andral o Bachurim, a geľa le muršenca andral e Judsko anglo kraľis David. 18 Avle leha ezeros (1 000) murša andral o Benjamin. Avľa the o Ciba, savo sas služobňikos le Sauloskra famelijake, a leha leskre dešupandž (15) čhave the biš (20) sluhi. On sas sigeder paš o paňi Jordan sar o David. 19 Pregele prekal o paňi, hoj te preľidžan leskra famelija, a kerde savoro, so o David kamelas. O David presikavel o jileskeriben le Šimejoske Sar o David kamľa te predžal prekal o Jordan, peľa angle leste le Geraskro čhavo o Šimej 20 a phenďa leske: „Rajeja miro! Mangav tut, bister pre oda nalačhipen, so tuke kerďom oda džives, sar džahas het andral o Jeruzalem. Ma ľiker oda andre tiro jilo. 21 Se me, tiro služobňikos, džanav, hoj kerďom binos. Ale adadžives avav ešebno anglal tu la Jozefoskra famelijatar, rajeja miro the kraľina.“ 22 Androda o Abišaj, la Cerujakro čhavo, phenďa: „Či na majinel o Šimej te merel vaš oda, hoj košelas le RAJESKRE pomazimen kraľis?“ 23 Ale o David phenďa: „So te kerel tumenca, čhave la Cerujakre, hoj adadžives ačhen mange pre oda, so kamav te kerel? Adadžives majinel te el vareko murdardo andro Izrael? Či so, me na džanav, hoj som adadžives kraľis upral o Izrael?“ 24 Paľis phenďa le Šimejoske: „Na mereha!“ A kada leske phenďa o David la veraha.

O David presikavel o jileskeriben le Mefibošetoske

25 The le Sauloskro čhavo o Mefibošet avľa anglo David. Akorestar, sar o David geľa het, ov peske na thovelas (na morelas) o pindre, aňi na rajbinelas pal peste o gada a na strihinelas e brada dži akor, medik na avľa pale o David.
26 Sar avľa andral o Jeruzalem anglo David, ov leske phenďa: „Mefibošet, soske na avľal manca?“ 27 Ov odphenďa: „Se tu džanes, hoj me na phirav pro pindre. Phenďom mire sluhaske, hoj te thovel o sedlos pro somaris, bo kamľom te džal le kraľiha, ale ov man oklaminďa. 28 A ov tuke pre mande namištes vakerelas, rajeja the kraľina miro. Ale tu, rajeja miro the kraľina, sal sar le Devleskro aňjelos. Ker avke, sar tu kames. 29 Se caľi miri dadeskri famelija peske tutar na zaslužinel ňič, ča te merel. Ale tu domukľal tire služobňikoske te bešel pašal tiro skamind. So mek šaj buter kamav tutar?“ 30 O David leske phenďa: „Pre soste buter lava? Prikazinav tuke the le Cibaske te rozďelinel peske o maľi.“ 31 O Mefibošet odphenďa le Davidoske: „Mi lel peske kajte savoro, prekal mande hin oda dos, hoj miro raj the kraľis avľa khere bachtales.“

O David presikavel o jileskeriben le Barzilajoske

32 O Gileadčanos Barzilaj sas andral o gav Rogelim, so hin paš o Machanajim. Ov sas igen phuro, sas leske ochtovardeš (80) berš. Sas barvalo murš, savo dodelas o chaben prekal o kraľis, medik sas andro Machanajim. The o Barzilaj avľa le kraľiha tele dži paš o Jordan, hoj les odarik te preľidžal.
34 O David phenďa leske: „Av manca khere andro Jeruzalem a ode man pal tute postarinava.“ 35 O Barzilaj leske odphenďa: „Keci berš mek dživava, hoj te džav tuha, kraľina, andro Jeruzalem? 36 Adadžives mange hin ochtovardeš (80) berš. Andre ňisoste man imar nane radišagos. Imar na džanav, so hin chutno a so na, aňi na došunav o giľavipen le muršengro the le džuvľengro. Soske tuha džava? Se tiro služobňikos tuke ela ča pro pharipen. 37 Džava tuha, kraľina, mek sikra pal o Jordan, ale soske tu, kraľina, man kames te del ajsi odmena? 38 Domuk mange, hoj man te visarav pale andre miro foros a ode te merav paš o hrobos mire dadeskro the mira dakro. Ale hin kade jekh tiro služobňikos o Kimham, savo dureder džala tuha, rajeja the kraľina miro. Ker leske avke, sar tuke hin pre dzeka.“ 39 O David phenďa: „Akor mi avel manca o Kimham a me leske kerava avke, sar tuke hin pre dzeka. Savoro, so kames, kerava prekal tu.“ 40 Paľis savore manuša the o David pregele prekal o Jordan. Avke ov čumidľa le Barzilaj, požehňinďa les a ov pes visarďa khere.

O Izrael the e Judsko pes vesekedinen pal o David

41 O kraľis o David džalas dureder andro Gilgal a o Kimham leha. Le kraľis preľigende savore manuša andral e Judsko the jepaš Izrael.
42 Savore murša andral o Izrael avle ko kraľis a phučle lestar: „Soske tut čorde amare phrala andral e Judsko a preľigende tut, tira famelija the savore tire muršen prekal o Jordan?“ 43 Androda savore murša andral e Judsko phende le muršenge andral o Izrael: „Oda vašoda, bo hino amenge famelija. Soske san choľamen? Odchaľam vareso le kraľistar, abo diňa amen ov varesave dari?“ 44 O Izraeliti lenge odphende: „Amen hin dešvar buter pro kraľis pravos sar tumen. Soske amen dikhľan tele? Se amen ešebna phenďam, hoj anaha pale amare kraľis!“ Ale o manuša andral e Judsko sas zoraleder andro lava sar o murša andral o Izrael.