Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Le Pavloskero radišagos

1 Mire lačhe phralale, te amen o Del diňa kajse lava, žužaras pes savorestar so meľarel andre o ťelos the o duchos. Vaš oda, hoj te avas andre savoreste sentne, bo amen pes daras le Devlestar.
2 Prilen amen jilestar! Ňikaske na kerďam ňič nalačho; ňikaske ňič na musarďam; ňikaha na thoďam avri. 3 Na phenav oda, hoj tumen te odsudzinav. Se imar kade anglal phenďom, hoj san andre amare jile, hoj jekhetane te meras a jekhetane the te dživas. 4 Andre savoreste tumenge pačav! Thovav andre tumende baro baripen! Andre savore amare pharipena som zoraľardo a pherardo le radišagoha. 5 Bo akorestar, sar avľam andre Macedonija, amare ťelos na sas ňisavo odpočinkos. Všadzik amen sas problemi: avral o maribena; andral amen sas e dar. 6 Ale o Del, so del o radišagos olen so na birinen, diňa o radišagos the amen oleha, hoj avľa o Titus. 7 No, na ča oleha hoj ov avľa, ale the ole radišagoha so les sas tumendar. Ov amenge vakerelas pal oda sar man kamen te dikhel; sar pal ma roven a sar igen pal mande džan. Olestar man sas meksa bareder radišagos. 8 The te tumenge le ľileha kerďom pharipen, imar mange oda nane pharo the te mange sas. Se dikhav, hoj tumenge oda ľil anďa sikra pharipen, 9 ale akana radisaľuvav. No na vaš oda, hoj tumen sas pharipen, ale vaš oda, hoj oda pharipen tumen visarďa le binendar. Oda pharipen sas le Devleske pre dzeka a oleha tumenge ňič na musarďam. 10 Se te hin varekaske pharo avke sar oda o Del kamel a visarel pes le binostar, zachraňinel les oda. Kajso pharipen na mušinas te bajinel. Ale te hin varekaske pharo pal o svetos, anel leske oda o meriben. 11 Dikh, keci kamenas te kerel ipen vaš oda, hoj tumenge sas pharo avke sar oda o Del kamel: keci tumen braňinenas; keci but džanas pal o Del; keci sentňi dar tumen sas; keci tumen pal oda cirdenas; sar tumen snažinenas a keci trestinenas o nalačhipen! Kale savoreha presikaďan, hoj san žuže andre kadi veca! 12 A the te tumenge pisinďom, oda na sas vaš oda manuš ko kerďa o nalačho, aňi na vaš oda, kaske sas kerdo o nalačhipen, ale vaš oda, hoj pes te sikavel anglo Del sar čačes amen kamen. 13 Olestar samas zoraľarde. A paš oda mek bareder radišagos amen sas le Titoskere radišagostar, hoj leskero duchos sas tumendar savorendar zoraľardo. 14 Bo the te man anglal leste tumenca lašarďom, na ladžavas man, ale avke sar tumenge savoro čačipnaha phenďam, avke pes the amaro lašariben anglo Titus sikaďa sar čačipen. 15 Leskero jilo hino meksa pašeder ke tumende sar peske leperel, sar les savore šunenas the sar les priiľan andre sentňi dar the andro izdraňipen. 16 Radisaľuvav hoj tumenge šaj pačas andre savoreste.