Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Andre savoreste pes te sikavas, sar le Devleskere služobňika

1 Mangas tumen, sar ola, so keren jekhetane buči le Devleha, hoj o lačhipen le Devleskero te na prilen hijaba.
2 Bo phenel: “Sar avľa oda časos ( ideos), šunďom tut a sar tuke kampelas pomoca, avľom tut te zachraňinel.” Dikh, akana hin o džives te avel zachraňimen! 3 Amen na keras ňič pre soste vareko šaj rušľahas, hoj te na el len so te phenel pre amari služba. 4 Ale andre savoreste pes sikavas sar le Devleskere služobňika so but ľikeren avri andro pharipen, andro čoripen the andro cerpišagi. 5 Samas marde, samas andro berteni a but nipi pre amende igen džanas. Phares kerahas buča, aňi soviben amen na sas a but pes poscinahas. 6 Ľikerahas pes hoj te avas žuže, te avel amen prindžaripen te ľikeras avri a te avas lačhe a oda savoro prekal e zor le Sentne Duchoskeri le čače kamibnastar, 7 andro čačipnaskero lav the andre zor le Devleskeri. O čačipnaskeriben amenge hin andre jekh vast sar zbraň pro utokos a andre aver pre obrana. 8 Sar le Devleskere služobňika predživas the o baripen the e ladž; vakeren pal amende the šukares the džungales. Phenen hoj sam klamara, ale amen vakeras o čačipen. 9 Sam sar ola, kas na prindžaren a the avke amen mište prindžaren; sam sar ola, so imar meren a dikh, the avke dživas; sam marde a the avke na sam murdarde. 10 Sam sar smutne, ale furt radisaľuvas; sam sar čore a the avke but dženen barvaľaras; sar te amen ňič na uľahas a the avke amen hin savoro. 11 Ó, Korinťanale, andral o jilo tumenca vakerahas a ňič tumenge na garuďam andre. 12 Amen na phandľam andre prekal tumende amare jile, ale tumen prekal amende. 13 Ale phenav tumenge, sar le čhavenge: phundraven the tumen tumare jile ke amende!

Te na chal tumen ňič le modlenca

14 Te na chal tumen ňič olenca, so na pačan! Sar šaj avel o lačhipen jekhetane le nalačhipnaha? Abo sar šaj avel o svetlos jekhetane le kaľipnaha?
15 Sar pes šaj zdžal o Kristus le bengeha? So hin jekhetane oles ko pačal, oleha ko na pačal? 16 So hin jekhetane le Devleskere chramos le modlenca? Se amen sam o chramos le džide Devleskero, avke sar phenďa o Del: “Bešava andre lende a dživava maškar lende, avava lengero Del a on ena mire manuša. 17 Vaš oda, aven lendar avri a odcirden tumen het, phenel o Raj, ma chuden tumen le nažužestar a me tumen prilava. 18 Me avava tumaro Dad a tumen avena mire čhave the čhaja, phenel o Raj saves hin savori zor.”