Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Pal o večno kher andro ňebos

1 Bo amen džanas, hoj te kada ťeloskero stankos, andre savo akana dživas kade pre phuv, elas čhido tele, hin amen kher le Devlestar: kher so nane kerdo le vastenca, ale večno andro ňebos.
2 Vaš oda andre kada ťelos le pharipnastar vzdichinas a igen kamas peske te urel peskero kher andral o ňebos, 3 hoj te avas arakhle urde a na lange. 4 Bo medik sam andre kada ťeloskero stankos, vzdichinas le pharipnastar, se amen na kamas ča te čhivel tele o phuvakero ťelos, ale the te urel pre peste oda ňeboskero, hoj o meribnaskero te el zaučardo andre le dživipnaha. 5 No, o Del hin oda, ko amen pre oda pripravinďa a diňa amenge the le Duchos sar e zaloha. 6 Vaš oda furt pačas a džanas, hoj medik sam khere andro ťelos sam avri le kherestar a dur le Rajestar. 7 Bo amen dživas le pačabnastar a na olestar, so dikhas. 8 Amen zoraha pačas a nekradeder omukľamas peskero ťelos a geľamas te bešel khere ko Raj. 9 Vaš oda, či sam khere vaj avri le kherestar, keras sa hoj te avas leske pre dzeka. 10 Bo savore pes mušinas te ačhavel anglo sudno stolkos le Kristoskero, hoj peske sako te lel peskero počiňiben vaš oda, so kerďa medik sas andro ťelos - či lačho, abo nalačho.

Pal e služba so anel o smirom

11 Amen džanas so oda hin te daral pes le Devlestar a vaš oda prevakeras le manušen. O Del amen prindžarel a pačav hoj the tumen amen prindžaren andre tumaro jilo.
12 Bo amen pes na kamas pale kaleha te lašarel, ale das tumen vareso soha tumen šaj lašaren amenca. Hoj tumen te el so te phenel olenge so pes lašaren le avruneha, so dičhol a na oleha, so hin andro jilo. 13 Te samas bi e goďi, oda sas prekal o Del a te sam paš e sasťi goďi, oda hin prekal tumende. 14 Bo o kamiben le Kristoskero amen ispidel a amen achaľiľam oda, hoj te jekh dženo muľa vaš savore, ta akor savore mule. 15 A vaš oda muľa vaš savore, hoj ola so dživen te na dživen buter peske, ale oleske so vaš lenge muľa a sas uštado andral o meriben. 16 A akanastar amen imar ňikas na dikhas avke sar dikhen o manuša. Bo amen avke dikhahas le Kristus sar o manuša, ale akana les avke na dikhas. 17 Vaš oda, te hin vareko andro Kristus, hino nevo manuš. O purane veci našľile, dikh, savoro hin nevo! 18 Kada savoro hin le Devlestar, ov amen anďa korkoro pale ke peste prekal o Ježiš Kristus. A diňa amen e služba so anel o smirom maškar leste the maškar aver manuša. 19 O Del andro Kristus anďa o smirom maškar peste the maškar o svetos, na rachinelas le manušenge lengere bini a diňa amenge o lav so anel o smirom. 20 Vaš o Kristus vakeras, sar te o Del dovakerďahas prekal amende. Vaš o Kristus tumen mangas: lačhuven avri le Devleha! 21 Bo pre oda, ko na prindžarelas o binos, thoďa o Del savore amare bini, hoj amen te šaj ačhas anglo Del čačipnaskere prekal o Kristus.