Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

E nevi zmluva maškar o Del the maškar o manuša

1 Či pes chudas korkore pale te lašarel? Abo či amenge kampel (sar varesave aver manušenge) o ľila prekal tumende - abo tumendar - so phenena hoj ko sam?
2 Se tumen san amaro ľil pisimen andre amare jile, savo prindžaren the genen savore manuša. 3 Se pre tumende dičhol hoj san le Kristoskero ľil, pripravimen amara službaha, so nane pisimen la tintaha, ale le džide Devleskere Duchoha a na pro barune tabli, ale pro masune tabli: pre tumare jile. 4 A kajso pačaben amen hin le Kristostar andro Del. 5 Amen našči kajso vareso gondoľinas avri korkore pestar, ale amari zor hin le Devlestar. 6 Ov amendar kerďa hoj šaj služinas la neva zmluvake, na le pismenenge andro zakonos, ale le Duchoske - bo o pismena murdaren, ale o Duchos obdžiďarel. 7 E služba le meribnaskeri - o zakonos avrirandlo le pismenenca pro bara - pes chudňa la slavaha, avke hoj o nipi andral o Izrael našči dikhenas le Mojžišoske pro muj, bo leskero muj švicinelas la slavaha. Ale odi slava našľiľa. 8 Akor sar te na elas e služba le Duchoskeri slavneder? 9 Te e služba so anel odsudeňje sas slavno, keci slavneder ela e služba so del e zachrana? 10 Odi služba, so sas slavno, imar nane slavno anglal odi služba so hin akana, bo la hin nekbareder slava. 11 Bo te oda so našľol sas slavno, ta akor keci slavneder hin oda so ačhel? 12 Vaš oda, hoj amen hin kajso užaripen ( nadej), keras sa phundrades bi e dar. 13 Na avke sar o Mojžiš, so thoďa o khosno pro muj, hoj te na dikhen le Izraeloskere nipi o agor la slavakero so našľiľa. 14 Ale lengere goďa sas zaphandle, bo mek dži adadžives lenge ačhel oda khosno sar genen o Purano zakonos a nane lenge otkerdo, bo ča andro Kristus pes šaj otkerel. 15 Ale mek dži adadžives, kecivar genen le Mojžiš, ačhel o khosno pre lengere jile. 16 No, takoj soča pes visarela kijo Raj, o khosno pes odlela. 17 O Raj hin o Duchos a kaj hin o Duchos le Rajeskero, ode hin e sloboda. 18 No amen savore pes dikhas andre slava le Rajeskeri odučarde mujeha, sar andro gendalos; a odi slava, so avel le Rajestar, savo hino o Duchos, amen čerinel pre leskero obrazis - jekha slavatar andre aver.