Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

O Pavol avricirdlo dži andro trito ňebos

1 Mušinav man te lašarel, the te oda nane pre ňisoste lačho. A phenava pal oda, so dikhľom the so mange o Raj sikaďa.
2 Prindžarav manušes andro Kristus, so sas anglo dešuštar berš avricirdlo dži andro trito ňebos - na džanav, či oda sas andro ťelos vaj avri le ťelostar, o Del džanel. 3 A džanav pal oda manuš - či oda sas andro ťelos, vaj avri le ťelostar, me na džanav, o Del džanel - 4 hoj sas avricirdlo andro rajos a šunďa ajse veci so pes na den te phenel avri le lavenca, save našči o manuš avriphenel. 5 Kaleha man lašarava, no korkoro man na lašarava, ča mire slabišagenca. 6 Se the te man kamňomas te lašarel, na uľomas nagoďaver, bo phenava ča o čačipen. Ale zľikerav man, hoj peske pal ma vareko te na gondoľinel buter sar so dikhel, abo šunel mandar. 7 Ale vaš oda, hoj man te na ľidžav upre ole bare vecenca so dikhľom, sas mange diňi e dukh andro ťelos - oda hin o poslos le satanoskero - hoj man te dukhavel, te na man igen ľidžav upre. 8 Trival man mangavas le Rajeske, hoj mandar oda te lel het. 9 Ale Ov mange odphenďa: “Dos tuke hin miro lačhipen, bo miri zor pes presikavel andro slabišagos.” Vaš oda man nekradeder lašarav mire slabišagenca, hoj te el andre mande e zor le Kristoskeri. 10 Vaš oda hin man smirom andre oda, sar som slabo, sar mange dophenen, sar som andro pharipen, sar pre mande džan the sar cerpinav vaš o Kristus. Bo sar som slabo, akor som zoralo.

Le Pavloskero starišagos pal o Korinťana

11 Ačhiľom nagoďaver, no tumen man ke oda ľigenďan. Se tumen kamňan te sikavel pre mande, no the te me na som ňič, ale andre ňisoste na som cikneder ole “bare apoštolendar”.
12 Se oda, hoj som apoštolos, dičholas maškar tumende akor sar dživavas andro baro avriľikeriben a keravas o zazraki, znameňja the o zorale veci. 13 So keravas goreder maškar tumende sar andre okla khangera? Ča ipen ajci, hoj tumenge na somas pre men. Mangav tumen, hoj mange te odmuken oda nalačhipen! 14 Akana som imar tritovar pripravimen te džal ke tumende a na avava tumenge pre men. Se me na rodav tumare veci, ale tumen. Bo na o čhave mušinen te skidel o barvaľipen le dajenge the le dadenge, ale o daja the o dada le čhavenge. 15 Ale me radišagoha dava savoro so man hin a the man korkores vaš tumare dživipena. So buter tumen me kamav, tumen man kamen frimeder? 16 Se dikhen, me na somas tumenge pre men, ale tumen pre ma phenen, hoj som goďaver a thoďom tumenca avri. 17 Či tumen viužinďom avri varekaha olendar so ke tumende bičhaďom? 18 Mangľom le Titus a bičhaďom leha le phrales. Či o Titus tumen viužinďa avri? Či na phirahas andre oda jekh duchos, ole jekhe dromeha? 19 Imar čirla tumenge gondoľinen, hoj amen anglal tumende rušas vaš peske. Anglo Del andro Kristus phenas: kada savoro so keras, mire lačhe phralale, hin pre oda, hoj tumen te baron. 20 Bo darav man, hoj sar avava, te na arakhav tumen ajsen sar na kamav a hoj aňi tumen man te na arakhen ajses, saves na kamen. Darav man, hoj tumen te na arakhav andre vika, andro hamišagos, abo andre choľi, andro vesekedišagi, abo andro pľetki, vaj andro nalačhe vakeribena, andro baripen vaj andro nasmirom. 21 Bo sar avava pale ke tumende, na kamav man te ladžal anglo Del a na kamav te rovel upral ola manuša so imar angle oda kerde o bini a mek pes na visarde het le nažuže vecendar, le lubipnastar the ole džungale vecendar so kerde. A hin but ajse.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk