Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

O Pavol the o falošne apoštola

1 Šaj mek zľidžan man andre oda, hoj avava sikra nagoďaver? Mangav tumen, hoj te zľidžan!
2 Bo mange pal tumende igen džal, avke sar the le Devleske. Diňom lav hoj tumen mangavava jekhe muršeha, le Kristoha a dava tumen leske sar žuža, pačivaľa čha. 3 Ale darav man hoj pes tumaro gondoľišagos te na visarel het le čačipnastar the le žužipnastar ko Kristus, avke sar o beng cirdňa pro binos la Eva peskere budžaňišagoha. 4 Sar oda, hoj tumen šukares zľidžan te vareko avel ke tumende a zvestinel tumenge avre Ježiš sar tumenge amen kazinahas? Abo sar oda, hoj prilen avre duchos the aver evaňjelium sar oda so priiľan? 5 Me mange gondoľinav, hoj pal ola “bare” apoštola ňisoha na som palal. 6 Bo the te na som avrisikado andro vakeriben, ale andro prindžaripen som. Se tumen savore oda šaj dikhľan andre savoreste. 7 Abo či kerďom binos oleha, hoj man korkoro tele dikhavas a tumen upre hazdavas, hoj tumendar na lavas ňič sar tumenge vakeravas o evaňjelium le Devleskero? 8 Aver khangera občoravas, bo lavas lendar o počiňiben, hoj tumenge te služinav. 9 The akor sar somas ke tumende a chibaľinelas mange vareso, na somas ňikaske pre men. Se te mange vareso chibaľinelas, pomožinenas mange o phrala, so avenas andral e Macedonija. Avke keravas, hoj tumen te na avel manca ňisoha pharipen a avke kamav the dureder te kerel. 10 Avke sar hin o čačipen le Kristoskero andre mande, kada miro lašariben ňiko našči ačhavela andre Achajakere phuva! 11 Soske? Hoj tumen na kamav? O Del džanel, hoj tumen kamav. 12 No oda, so kerav, kerava the dureder, hoj te musarav o lašariben ole “apoštolenge” so pes kamen te sikavel, hoj hine ajse sar amen. 13 Bo on hine o falošne apoštola, budžandones keren buči a prekeren pes pro apoštola le Kristoskere. 14 A amen pes na čudaľinas, se korkoro o Satan pes prekerel pro aňjelos le svetloskero! 15 Vaš oda, nane oda bari veca, te pes the leskere služobňika prekeren sar te ulehas o služobňika le čačipnaskere. Ale lengero koňec ela avke sar keren.

Keci but precerpinďa o Pavol sar apoštolos

16 Pale phenav: ňiko peske pal ma te na gondoľinel, hoj som nagoďaver. Ale te the avke oda kerena, prilen man sar nagoďaverones, hoj man the me sikra te lašarav.
17 Oda, so phenav akana, so man lašarav, oda na phenav le Rajestar, ale sar oda nagoďaver. 18 Te pes but džene lašaren avke sar andro svetos, the me man avke lašarava, 19 bo te san ajse goďaver, ta radišagoha zľidžan le nagoďaveren! 20 Se tumen zľidžan, te tumendar vareko kerel otroken, te tumen vareko avrihasnaľinel, te tumenca vareko thovel avri, te pes vareko ľidžal upre pre tumende a mek the oda, sar tumen vareko pal o muj demel. 21 Pre miri ladž oda mušinav te phenel: amen samas igen slabe oda te kerel tumenca! Te pes vareko šaj lašarel - phenav oda sar nagoďaver - the me man šaj lašarav. 22 On hine Hebrejci? The me som. Hine Izraeliti? The me som. Hine o potomki le Abrahamoskere? The me som. 23 Hine o služobňika le Kristoskere? Phenav oda sar nagoďaver - me meksa buter! Buter keravas buči sar on, buter somas andro berteni, buterval man marde a buterval somas pašes paš o meriben. 24 Le Židendar chudňom pandžvar le bičoha po tranda the eňa (39), 25 trival man marde la pacaha, jekhvar andre mande čhivkerenas le barenca hoj man te murdaren. Trival predžiďiľom oda hoj e loďa rozpeľa a jekh džives the jekh rat somas andro paňi pro moros. 26 Vaš oda, hoj som furt pro droma, somas andre dar pro paňa, andre dar le zbuňikendar the mire manušendar - le Židendar - a the le nažidendar. Somas andre dar andro foros, pre pušťa, andro moros a the maškar o falošne phrala. 27 Keravas phares buči a trapinavas man, buterval aňi na sovavas, bi o chaben the bi o paňi, but man poscinavas a somas andro šila the bi o gada. 28 Mek paš oda savoro, aňi na phenav pal o starišagi, so man hin sako džives pal savore khangera. 29 Vareko phenel, hoj hino slabo a me te na avav? Abo te vareko perel andro binos, mange oda te na avel pharo? 30 Te man mušinav te lašarel, me man lašarava mire slabišagoha. 31 O Del the o Dad le Ježišoskero Kristoskero - mi el požehňimen leskero nav pro furt! - ov džanel, hoj na klaminav. 32 Sar somas andro foros Damaskus, o guverneris, so sas tel o kraľis Aretas, man kamňa te phandel andre a diňa te stražinel o brani le foroskere. 33 Ale varesave manuša man mukle le košariha prekal e oblaka tele le muroha a denašľom leske andral o vasta.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk