Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

Le Pavloskero pravos sar apoštolos

1 Či na som slobodno manuš? Či na som apoštolos? Či na dikhľom le Ježiš, amare Rajes? Či na san tumen o ovocje mira bučakero andro Raj?
2 Te na som apoštolos avrenge, no tumenge som. Se tumen san oda so sikavel pre ma hoj som apoštolos andro Raj. 3 Sar man o manuša sudzinen, me lenge phenav kada: 4 Či našči amen den te chal the te pijel? 5 Či našči peha las pačabnaskera džuvľa, avke sar keren the okla apoštola the o phrala le Rajeskere a the o Peter? 6 Abo so, ča me the o Barnabaš mušinas te kerel buči a on na? 7 Savo slugaďis peske korkoro počinel sa peskere lovendar? Ko sadzinel e viňica a na chal olestar so upre barol? Abo ko pes starinel pal o bakre a na lel ole thudestar so den o bakre? 8 Či oda phenav sar manuš, či na phenel oda the o zakonos? 9 Bo andro zakonos le Mojžišoskero hin pisimen: “Na phandeha la bučakera gurumňake andre o piskos hoj te na chal.” Či pes o Del starinel ča pal o gurumňa? 10 Či oda na vakerel amenge? Se prekal amende sas pisimen: “Oda, ko orinel e phuv a the oda, ko marel avri o žužoďiv ( o zrnos), mi kerel peskeri buči andro užaripen ( nadej), hoj olestar chudela peskero kotor.” 11 Te amen maškar tumende sadzinahas oda duchovno, ta akor oda uľahas ajso baro vecos te tumendar amen iľamas oda ťelesno? 12 Te aver džene tumendar oda šaj len, ta akor amen na? Ale amen na použinďam oda pravos, no savoro zľidžas vaš oda, hoj te na zaačhavas o evaňjelium le Kristoskero. 13 So na džanen, hoj ola so keren pašal o sentne veci chan le sentnestar a ola, so keren buči paš o oltaris, len peske kotor le oltaristar? 14 Avke diňa the o Raj olenge, so kazinen o evaňjelium, hoj te dživen le evaňjeliostar. 15 Ale me na kerďom ňič olestar. Aňi kada na pisinďom vaš oda, hoj pes paš mande oda avke te kerel. Bo feder mange uľahas te merel, sar te mange vareko te musarel kada miro lašariben. 16 Bo sar vakerav o evaňjelium nane man soha pes te lašarel, bo mušinav oda te kerel, ale vigos mange uľahas, te les na vakerďomas. 17 Te oda kerav, vaš oda hoj kamav, hin mange vaš oda počimen. No kerav oda, bo mušinav, bo o Del man andre oda vičhinďa. 18 So hin miro počiňiben? Me na lav ňisave love vaš oda, hoj vakerav o evaňjelium le Kristoskero. The te mange oda patrinel ola bučatar, no me oda na lav the te šaj iľomas. 19 Me som slobodno manuš a na som ňikaske otrokos, ale me mandar kerďom sakoneskero otrokos, hoj te dochudav so mek buter manušen. 20 Prekal o Židi ačhiľom sar Židos, hoj te dochudav le Židen. Prekal ola so hine tel o zakonos, ačhiľom sar te uľomas the me tel o zakonos - the te na som tel o zakonos - hoj te dochudav olen, so hine tel o zakonos. 21 Prekal ola so hine bi o zakonos, ačhiľom sar te bi o zakonos - the te na som bi o zakonos le Devleskero, ale som tel o zakonos le Kristoskero - hoj te dochudav olen so hine bi o zakonos. 22 Prekal o slabe ačhiľom slabo, hoj te dochudav le slaben. Prekal savorende ačhiľom savoro, hoj te zachraňinav hojča varesaven. 23 Savoro kerav prekal o evaňjelium, hoj man andro evaňjelium te avel miro kotor.

Pal o denašiben

24 Se džanen, hoj but džene denašen pro preťeki, ale ča jekh lendar chudela e cena. Vaš oda denašen avke, hoj la te dochuden.
25 Dojekh preťekaris pes mušinel te zľikerel savorestar. On oda keren vaš oda, bo kamen te chudel ajsi koruna so našľola, ale amen ajsi so ačhela pro furt. 26 Vaš oda, me denašav rovnones, hoj te dodžav andro cieľos a demavav avke, hoj te trafinav a na ča avke andro luftos. 27 Marav man mire ťeloha avke hoj man te šunel, bo nasči avrenge pal oda kazinav a me korkoro nadochudav e cena.