Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

Pal o veradune

1 Akana, pal oda, so mange pisinďan. Mište uľahas, te le muršes na elas ňič la džuvľaha.
2 Ale vaš oda, hoj pes te na kerel o lubipen, mi el dojekhe muršes leskeri romňi a dojekha džuvľa lakero rom. 3 O murš mi kerel oda, so kampel peskera romňake a the e džuvľi mi kerel avke peskere romeske. 4 E džuvľi nane raňi peskere ťeloske, ale lakero rom - aňi o murš nane raj peskere ťeloske, ale leskeri romňi. 5 Ma odphenen pes jekh avreske, ča te sodujdžene oda kamena pre varesavo časos ( ideos), hoj tumen te modľinen. Paľis pes pale zdžan, hoj tumen te na pokušinel o Satan, bo našči bijal oda ľikeren avri. 6 Ale na phenav, hoj oda mušinen avke te kerel, no šaj oda avke keren. 7 Rado uľomas te enas savore manuša sar me, ale sakones hin le Devlestar peskero daros: jekhes kajso daros a avres aver. 8 Ale phenav olenge so nane veradune the le vdovenge, hoj feder prekal lende elas te ačhenas korkore, avke sar me. 9 Ale te pes na džanen te zľikerel, mi džan romeste, bo feder hin te džal romeste, sar pal oda te labol. 10 Prekal o veradune manuša dav prikazaňie, so nane mandar, ale le Rajestar: E džuvľi te na džal het peskere romestar. 11 Ale the te geľahas, mi ačhel bi o rom, abo pes mi sthovel pale peskere romeha. O murš te na omukel peskera romňa. 12 A oklenge phenav me, na o Raj: te hin varesave phrales romňi so na pačal a oj leha kamel te dživel, te na la omukel. 13 A te hin varesava džuvľa ajso rom so na pačal a ov laha kamel te dživel, te na les omukel. 14 Bo o napačabnaskero murš hino sentňardo prekal peskeri romňi a e napačabnaskeri džuvľi hiňi sentňarďi prekal peskero rom. Te oda na uľahas avke, ulehas tumare čhave nažuže, ale akana hine sentne. 15 Ale te o napačabnaskero kamel te džal het, ta mi džal. Andre kajse veci o pačabnaskero phral, abo pheň, nane phandle, se o Del amen vičhinďa kijo smirom. 16 Bo sar šaj džanes, džuvľije, či zachraňineha tire romes? Abo tu, muršeja, sar šaj džanes, či zachraňineha tira romňa? 17 Sako tumendar mi dživel avke, sar leske oda diňa o Raj - sako avke, sar les o Del vičhinďa. Kada hin so sikavav andre savore khangera. 18 Sas vareko vičhimen sar občhindo ( obrezimen)? Te na oda garuvel andre. Abo sas vareko vičhimen sar naobčhindo? Te na pes del te občhinel ( obrezinel). 19 Bo na džal pal oda či hino o manuš občhindo ( obrezimen) abo nane, ale džal pal oda, či doľikerel le Devleskere prikazaňia. 20 Sako mi ačhel andre oda, andre soste sas vičhimen. 21 Salas vičhimen sar otrokos? Ma trapin tut oleha! Ale te šaj kerďalas hoj te aves slobodno, ker oda. 22 Bo o otrokos, so sas vičhimen le Rajestar, hino slobodno andro Raj a avke the o slobodno manuš, so sas vičhimen, hino otrokos le Kristoskero. 23 Bares sas vaš tumenge počimen. Ma aven otroka le manušenge! 24 Sako mi ačhel andre oda, phralale, andre soste sas paš o Del vičhimen. 25 Prekal o manuša so nane veradune: man nane le Rajestar prikazaňia. No phenava sar oda ko hin pačivalo le Rajeskere lačhipnastar: 26 Gondoľinav mange, hoj mište hin prekal o manuš, vaš ola pharipena so hin akana, hoj te ačhel bi e romňi. 27 Sal veraduno? Ma kam tut laha te rozdžal. Na sal veraduno? Ma rode romňa. 28 Ale te iľalas romňa, na kerďal binos. A te džala e pačivaľi čhaj romeste, na kerďa binos. Ale kajsen ela pharipen andro ťelos a me tumen kamav olestar te chraňinel. 29 Ale kada tumenge phenav, phralale, hoj imar amen nane but časos. A akanastar ola, kas hin romňija, mi dživen avke, sar te len na elas romňija. 30 Ola so roven, mi dživen avke, sar te na rundehas; ola so radisaľon, sar te na radisaľilehas; ola, so cinkeren, sar te len ňič na elas; a ola 31 so hasnaľinen kada svetos, sar te les na hasnaľindehas. Bo kada svetos imar na ačhela but avke, sar hino akana. 32 Me kamňomas, hoj te aven bi o starišagi. Oda ko hino bi e romňi, starinel pes pal oda, so hin le Rajeskero: hoj te avel pre dzeka le Rajeske. 33 Ale oda, ko iľa romňa, starinel pes pal o veci le svetoskere, sar te avel pre dzeka la romňake. 34 Akor hin leskero jilo rozulado. E pačivaľi džuvľi, vaj odi džuvľi, sava nane rom, pes starinel pal o veci le Rajeskere, hoj te el sentno the le ťeloha the le duchoha. Ale odi, so geľa romeste, starinel pes pal o veci le svetoskere, sar te el pre dzeka le romeske. 35 Ale kada phenav na vaš oda, hoj tumenge te čhivav šparga andre men, ale pre tumaro lačho, hoj te dživen mište a šukares tumen te ľikeren le Rajestar, hoj te na gondoľinen pre aver. 36 Te varesavo manuš phirel pačivaľa čhaha a našči pes zľikerel a lake imar hin o berša, ta mi lel peske la romňake te šunel andro jilo, hoj mušinel avke te kerel. Oleha na kerela ňisavo binos. 37 Te peske o manuš andro jilo phenel, hoj la na kamel te lel romňake a hino zoralo pes te zľikerel a phenďa peske andro jilo, hoj la mukela te ačhel pačivaľi, mište kerel. 38 O manuš so peske lel romňa, mište kerel. Ko peske na lel romňa, kerel meksa feder. 39 E džuvľi hiňi phandľi dži akor, medik dživel lakero rom. Ale te lake muľahas o rom, hiňi slobodno a šaj džal romeste pal kaste kamel, ale ča pal oda, ko hino andro Raj. 40 No me oda dikhav avke, hoj ela bachtaleder, te ačhela slobodno. A gondoľinav mange, hoj the man hin le Devleskero Duchos.