Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Pal o veradune

1 Akana, pal oda, so mange pisinďan. Mište uľahas, te le muršes na elas ňič la džuvľaha.
2 Ale vaš oda, hoj pes te na kerel o lubipen, mi el dojekhe muršes leskeri romňi a dojekha džuvľa lakero rom. 3 O murš mi kerel oda, so kampel peskera romňake a the e džuvľi mi kerel avke peskere romeske. 4 E džuvľi nane raňi peskere ťeloske, ale lakero rom - aňi o murš nane raj peskere ťeloske, ale leskeri romňi. 5 Ma odphenen pes jekh avreske, ča te sodujdžene oda kamena pre varesavo časos ( ideos), hoj tumen te modľinen. Paľis pes pale zdžan, hoj tumen te na pokušinel o Satan, bo našči bijal oda ľikeren avri. 6 Ale na phenav, hoj oda mušinen avke te kerel, no šaj oda avke keren. 7 Rado uľomas te enas savore manuša sar me, ale sakones hin le Devlestar peskero daros: jekhes kajso daros a avres aver. 8 Ale phenav olenge so nane veradune the le vdovenge, hoj feder prekal lende elas te ačhenas korkore, avke sar me. 9 Ale te pes na džanen te zľikerel, mi džan romeste, bo feder hin te džal romeste, sar pal oda te labol. 10 Prekal o veradune manuša dav prikazaňie, so nane mandar, ale le Rajestar: E džuvľi te na džal het peskere romestar. 11 Ale the te geľahas, mi ačhel bi o rom, abo pes mi sthovel pale peskere romeha. O murš te na omukel peskera romňa. 12 A oklenge phenav me, na o Raj: te hin varesave phrales romňi so na pačal a oj leha kamel te dživel, te na la omukel. 13 A te hin varesava džuvľa ajso rom so na pačal a ov laha kamel te dživel, te na les omukel. 14 Bo o napačabnaskero murš hino sentňardo prekal peskeri romňi a e napačabnaskeri džuvľi hiňi sentňarďi prekal peskero rom. Te oda na uľahas avke, ulehas tumare čhave nažuže, ale akana hine sentne. 15 Ale te o napačabnaskero kamel te džal het, ta mi džal. Andre kajse veci o pačabnaskero phral, abo pheň, nane phandle, se o Del amen vičhinďa kijo smirom. 16 Bo sar šaj džanes, džuvľije, či zachraňineha tire romes? Abo tu, muršeja, sar šaj džanes, či zachraňineha tira romňa? 17 Sako tumendar mi dživel avke, sar leske oda diňa o Raj - sako avke, sar les o Del vičhinďa. Kada hin so sikavav andre savore khangera. 18 Sas vareko vičhimen sar občhindo ( obrezimen)? Te na oda garuvel andre. Abo sas vareko vičhimen sar naobčhindo? Te na pes del te občhinel ( obrezinel). 19 Bo na džal pal oda či hino o manuš občhindo ( obrezimen) abo nane, ale džal pal oda, či doľikerel le Devleskere prikazaňia. 20 Sako mi ačhel andre oda, andre soste sas vičhimen. 21 Salas vičhimen sar otrokos? Ma trapin tut oleha! Ale te šaj kerďalas hoj te aves slobodno, ker oda. 22 Bo o otrokos, so sas vičhimen le Rajestar, hino slobodno andro Raj a avke the o slobodno manuš, so sas vičhimen, hino otrokos le Kristoskero. 23 Bares sas vaš tumenge počimen. Ma aven otroka le manušenge! 24 Sako mi ačhel andre oda, phralale, andre soste sas paš o Del vičhimen. 25 Prekal o manuša so nane veradune: man nane le Rajestar prikazaňia. No phenava sar oda ko hin pačivalo le Rajeskere lačhipnastar: 26 Gondoľinav mange, hoj mište hin prekal o manuš, vaš ola pharipena so hin akana, hoj te ačhel bi e romňi. 27 Sal veraduno? Ma kam tut laha te rozdžal. Na sal veraduno? Ma rode romňa. 28 Ale te iľalas romňa, na kerďal binos. A te džala e pačivaľi čhaj romeste, na kerďa binos. Ale kajsen ela pharipen andro ťelos a me tumen kamav olestar te chraňinel. 29 Ale kada tumenge phenav, phralale, hoj imar amen nane but časos. A akanastar ola, kas hin romňija, mi dživen avke, sar te len na elas romňija. 30 Ola so roven, mi dživen avke, sar te na rundehas; ola so radisaľon, sar te na radisaľilehas; ola, so cinkeren, sar te len ňič na elas; a ola 31 so hasnaľinen kada svetos, sar te les na hasnaľindehas. Bo kada svetos imar na ačhela but avke, sar hino akana. 32 Me kamňomas, hoj te aven bi o starišagi. Oda ko hino bi e romňi, starinel pes pal oda, so hin le Rajeskero: hoj te avel pre dzeka le Rajeske. 33 Ale oda, ko iľa romňa, starinel pes pal o veci le svetoskere, sar te avel pre dzeka la romňake. 34 Akor hin leskero jilo rozulado. E pačivaľi džuvľi, vaj odi džuvľi, sava nane rom, pes starinel pal o veci le Rajeskere, hoj te el sentno the le ťeloha the le duchoha. Ale odi, so geľa romeste, starinel pes pal o veci le svetoskere, sar te el pre dzeka le romeske. 35 Ale kada phenav na vaš oda, hoj tumenge te čhivav šparga andre men, ale pre tumaro lačho, hoj te dživen mište a šukares tumen te ľikeren le Rajestar, hoj te na gondoľinen pre aver. 36 Te varesavo manuš phirel pačivaľa čhaha a našči pes zľikerel a lake imar hin o berša, ta mi lel peske la romňake te šunel andro jilo, hoj mušinel avke te kerel. Oleha na kerela ňisavo binos. 37 Te peske o manuš andro jilo phenel, hoj la na kamel te lel romňake a hino zoralo pes te zľikerel a phenďa peske andro jilo, hoj la mukela te ačhel pačivaľi, mište kerel. 38 O manuš so peske lel romňa, mište kerel. Ko peske na lel romňa, kerel meksa feder. 39 E džuvľi hiňi phandľi dži akor, medik dživel lakero rom. Ale te lake muľahas o rom, hiňi slobodno a šaj džal romeste pal kaste kamel, ale ča pal oda, ko hino andro Raj. 40 No me oda dikhav avke, hoj ela bachtaleder, te ačhela slobodno. A gondoľinav mange, hoj the man hin le Devleskero Duchos.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk