Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Pal o apoštola le Kristoskere

1 O manuša pal amende mi gondoľinen avke sar pal o služobňika le Kristoskere the sar pal o spravci, so lende hin le Devleskere garude čačipena.
2 Le spravcendar pes užarel, hoj te aven pačivale peskere rajenge. 3 Mange na džal pal oda, či man sudzinen tumen, abo o manušeskero sudos. Ale aňi korkoro man na sudzinav, 4 bo hin man žužo svedomje, ale oleha na kamav te phenel, hoj som bi e chiba. No oda, ko man sudzinel, hin o Raj. 5 Vaš oda, ma sudzinen ňič anglal, medik na avela o Raj a anela pro svetlos oda so hin garudo andro kaľipen a sikavela so peske gondoľinenas o manuša andro jile. A paľis chudela sako le Devlestar peskero lašariben. 6 Ale kada, phralale, phenďom prekal tumende a sikaďom pre ma the pro Apollo, hoj amendar te sikľon hoj te na predžan dureder sar hin pisimen. Hoj pes ňiko te na lašarel varekaha a avres te na dikhel tele. 7 Bo ko tutar kerel barederes avrestar? A so tut hin, so na chudňal? A te oda chudňal, soske tut lašares, sar te oda na chudňalas? 8 Imar tumen hin sa so tumenge kampel? Imar barvaľiľan? Bi amende chudňan te vladňinel? No mangav mange, hoj čačes te vladňinen, hoj the amen jekhetane tumenca te vladňinas.

O apoštola hine sar o ďivadlos le svetoske

9 Bo avke pes mange dičhol, sar te amen le apoštolen diňahas o Del oda nekostatneder than: sar olen, so hine odsudzimen pro meriben. Bo sam sar o ďivadlos le svetoske, le aňjelenge the le manušenge.
10 Amen sam diline vaš o Kristus a tumen san goďaver andro Kristus; amen slabe, tumen zorale; amen tele dikhen a tumen lašaren. 11 Až dži akanake sam bokhale, smedne a lange; maren amen a phiras than thanestar. 12 Keras phares buči peskere vastenca; rakinen amenge, amen žehňinas; džan pre amende, amen zľidžas; 13 sar amen košen, amen lenge odphenas šukar lavenca. Ačhiľam sar o šmeci le svetoskere; sam odčhide savorendar, dži akanake. 14 Me na pisinav kada vaš oda, hoj tumen te anav andre ladž, ale hoj tumenge te dovakerav sar mire čhavenge, saven kamav. 15 The te tumen uľahas deš ezera (10 000) manuša so tumen sikadehas pal o pačaben andro Kristus, no našči tumen avel but dada, bo me tumen anďom pro svetos andro Ježiš Kristus prekal o evaňjelium. 16 Vaš oda tumen mangav: keren avke sar me. 17 Vaš oda tumenge bičhaďom le Timoteus mire čhas, saves kamav a savo hino pačivalo andro Raj. Ov tumenge leperela sar me dživav andro Ježiš Kristus - oda so sikavav všadzik andre dojekh zboros. 18 Varesave džene tumendar ačhile barikane, bo peske gondoľinen, hoj na avava ke tumende. 19 Te oda o Raj kamela, avava ke tumende sig a paľis sprindžarava na o lava ole barikane manušengere, ale lengeri zor. 20 Bo o kraľišagos le Devleskero nane andro lava, ale andre zor. 21 So kamen? Kamen, hoj te avav ke tumende la pacaha, vaj le kamibnaha a kovle duchoha?