Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

O Pavol len karminelas le thudeha

1 A me, phralale, našči tumenge vakerďom sar olenge kas hin o Duchos, ale sar olenge, so hine ťelesne a mek nane dospele andro Kristus.
2 Karminavas tumen thudeha a našči tumen diňom o zoralo chaben, bo mek našči zľigenďan, ale mek aňi akana našči zľidžan, 3 bo mek furt san ťelesne. Bo te hin maškar tumende e zavisť the o vesekedišagos, či mek na san ťelesne a či na keren avke, sar o nipi andro svetos? 4 Bo te vareko phenel: “Me som le Pavloskero!” a aver phenel: “Me le Apolloskero!” - či na keren avke, sar o nipi andro svetos? 5 Se, ko hin o Apollo? A ko hin o Pavol? On hine o služobňika, prekal save pačanďiľan. A oda sako avke, sar leske diňa o Raj. 6 Me sadzinavas, o Apollo čhivkerelas o paňi, ale o Del diňa, hoj te barol. 7 A vaš oda, oda manuš ko sadzinel nane ňič, aňi oda ko čhivkerel o paňi, ale o Del, so del hoj te barol. 8 No oda, ko sadzinel the ko čhivkerel o paňi, hine jekh. Ale sako chudela peskero počiňiben pal oda, sar kerelas peskeri buči. 9 Bo amen keras e buči jekhetane le Devleha a tumen san le Devleskeri maľa the le Devleskeri stavba.

O Ježiš Kristus hin o zaklados

10 Le Devleskere lačhipnastar so mange sas dino, sar goďaver staviťeľis thoďom o zaklados a aver dženo upre ačhavel. Ale sako mi dikhel, sar upre ačhavel.
11 Bo ňiko našči thovel aver zaklados, sar oda, so imar hin thodo - a oda hin o Ježiš Kristus. 12 Ale te vareko pre oda zaklados ačhavel o somnakaj, o rup, o dragane bara, o kašt, o phus, abo e šuki čhar: 13 sakoneskeri buči jekhvar dičhola. Bo andro Kristoskero džives dojekhe manušeskeri buči pes probaľinela avri andre jag a odi jag sikavela, savi odi buči hiňi. 14 Te odi buči, so varesavo manuš kerďa pre oda zaklados, ľikerela avri, chudela o počiňiben. 15 Ale te varesave manušeske e buči zlabola, našavela o počiňiben, ale ov korkoro ela zachraňimen, no avke, sar te uľahas avricirdlo andral e jag.

Amen sam le Devleskero chramos

16 So na džanen, hoj tumen san le Devleskero chramos a hoj o Duchos le Devleskero dživel andre tumende?
17 Te vareko musarel le Devleskero chramos, oles o Del musarela, bo o chramos le Devleskero hino sentno a oda san tumen. 18 Ňiko pes korkoro te na klaminel! Te peske maškar tumende vareko gondoľinel hoj hino goďaver pre kada svetos, mi el dilino, hoj te el goďaver. 19 Bo o goďaveripen kale svetoskero hin diliňipen anglo Del. Bo hin pisimen: “O Del zachudel le goďaveren andre lengero goďaveripen.” 20 A pale: “O Raj džanel, hoj o gondoľišagi le goďaverengere, nane pre ňisoste.” 21 Vaš oda pes ňiko te na lašarel le manušenca. Bo savoro hin tumaro: 22 či o Pavol, vaj o Apollo, abo o Kefas; vaj o svetos, či o dživipen, vaj o meriben; či ola veci, so hine akana, abo ola, so mekča ena - savoro hin tumaro, 23 ale tumen san le Kristoskere a o Kristus le Devleskero.