Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

O Pavol len karminelas le thudeha

1 A me, phralale, našči tumenge vakerďom sar olenge kas hin o Duchos, ale sar olenge, so hine ťelesne a mek nane dospele andro Kristus.
2 Karminavas tumen thudeha a našči tumen diňom o zoralo chaben, bo mek našči zľigenďan, ale mek aňi akana našči zľidžan, 3 bo mek furt san ťelesne. Bo te hin maškar tumende e zavisť the o vesekedišagos, či mek na san ťelesne a či na keren avke, sar o nipi andro svetos? 4 Bo te vareko phenel: “Me som le Pavloskero!” a aver phenel: “Me le Apolloskero!” - či na keren avke, sar o nipi andro svetos? 5 Se, ko hin o Apollo? A ko hin o Pavol? On hine o služobňika, prekal save pačanďiľan. A oda sako avke, sar leske diňa o Raj. 6 Me sadzinavas, o Apollo čhivkerelas o paňi, ale o Del diňa, hoj te barol. 7 A vaš oda, oda manuš ko sadzinel nane ňič, aňi oda ko čhivkerel o paňi, ale o Del, so del hoj te barol. 8 No oda, ko sadzinel the ko čhivkerel o paňi, hine jekh. Ale sako chudela peskero počiňiben pal oda, sar kerelas peskeri buči. 9 Bo amen keras e buči jekhetane le Devleha a tumen san le Devleskeri maľa the le Devleskeri stavba.

O Ježiš Kristus hin o zaklados

10 Le Devleskere lačhipnastar so mange sas dino, sar goďaver staviťeľis thoďom o zaklados a aver dženo upre ačhavel. Ale sako mi dikhel, sar upre ačhavel.
11 Bo ňiko našči thovel aver zaklados, sar oda, so imar hin thodo - a oda hin o Ježiš Kristus. 12 Ale te vareko pre oda zaklados ačhavel o somnakaj, o rup, o dragane bara, o kašt, o phus, abo e šuki čhar: 13 sakoneskeri buči jekhvar dičhola. Bo andro Kristoskero džives dojekhe manušeskeri buči pes probaľinela avri andre jag a odi jag sikavela, savi odi buči hiňi. 14 Te odi buči, so varesavo manuš kerďa pre oda zaklados, ľikerela avri, chudela o počiňiben. 15 Ale te varesave manušeske e buči zlabola, našavela o počiňiben, ale ov korkoro ela zachraňimen, no avke, sar te uľahas avricirdlo andral e jag.

Amen sam le Devleskero chramos

16 So na džanen, hoj tumen san le Devleskero chramos a hoj o Duchos le Devleskero dživel andre tumende?
17 Te vareko musarel le Devleskero chramos, oles o Del musarela, bo o chramos le Devleskero hino sentno a oda san tumen. 18 Ňiko pes korkoro te na klaminel! Te peske maškar tumende vareko gondoľinel hoj hino goďaver pre kada svetos, mi el dilino, hoj te el goďaver. 19 Bo o goďaveripen kale svetoskero hin diliňipen anglo Del. Bo hin pisimen: “O Del zachudel le goďaveren andre lengero goďaveripen.” 20 A pale: “O Raj džanel, hoj o gondoľišagi le goďaverengere, nane pre ňisoste.” 21 Vaš oda pes ňiko te na lašarel le manušenca. Bo savoro hin tumaro: 22 či o Pavol, vaj o Apollo, abo o Kefas; vaj o svetos, či o dživipen, vaj o meriben; či ola veci, so hine akana, abo ola, so mekča ena - savoro hin tumaro, 23 ale tumen san le Kristoskere a o Kristus le Devleskero.