Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Te vakerel andro čhiba, abo te prorokinel

1 Keren sa prekal oda, hoj tumen te el o kamiben a igen džan pal o dari le Duchoskere, ale buter pal oda, hoj te prorokinen.
2 Bo oda, ko vakerel andro aver čhiba, na vakerel le manušenge, ale le Devleske. Bo ňiko lenge na achaľol, bo vakeren o garuďipena prekal o Duchos. 3 No oda, ko prorokinel, vakerel le manušenge hoj len te zoraľarel, te podhazdel a te anel lenge o radišagos. 4 Oda, ko vakerel andro čhiba, zoraľarel pes korkores, ale oda ko prorokinel, zoraľarel e khangeri. 5 Me kamav hoj savoredžene te vakeren andro čhiba, no uľomas radeder te prorokinďanas. Bo bareder hin oda ko prorokinel, sar oda ko vakerel andro čhiba te na džanel o čhiba te prethovel, bo avke pes e khangeri na zoraľarel. 6 Phralale, te me avľomas ke tumende a vakerďomas andro čhiba, savi hasna tumen mandar uľahas, te na vakerďomas oda so mange sikaďa o Del, abo vareso so mange diňa te prindžarel, abo varesavo proroctvo, abo varesavo sikaviben? 7 Avke sar the o nadžide nastroji so den avri o zvukos - či e pišťaľka vaj e harfa: te na dinehas sako aver zvukos, sar pes džanľahas sar šunďol e pišťaľka a sar e harfa? 8 Abo ko pes pripravinela pro mariben, te e truba namište šunďola a na dela avri lačho hangos? 9 Avke the tumen, te na phenďan la čhibaha ajso lav so pes del te achaľol, sar pes džanela so pes vakerel? Bo vakerena andro luftos. 10 Andro svetos hin ajci but čhiba a ňisavi lendar nane bi o lava. 11 Ale te na prindžarav a na achaľuvav odi čhib so vareko vakerel, ov ela cudzincos mange a me leske. 12 Avke the tumen: vaš oda, hoj igen kamen o dari le Duchoskere, dikhen hoj te džan pal oda soha anena buter hasna a pomožinena te barol la khangerake. 13 Vaš oda, ko vakerel andro čhiba, pes mi modľinel hoj oda te džanel the te prethovel. 14 Bo sar man modľinav andro aver čhiba, modľinel pes miro duchos, ale mira goďa olestar nane ňič. 15 Akor so te kerel? Modľinava man mire duchoha, ale modľinava man the mira goďaha. Lašarava le Devles le giľavipnaha andre miro duchos, ale giľavava le Devleske the mira goďaha. 16 Bo sar lašares le Devles andro duchos a te elas ode običajno manuš, sar šaj phenela “Amen” pre oda sar tu paľikeres, te ov na achaľol, so vakeres? 17 Bo the te tu mište paľikeres, no okleske oda na pomožinel te barol. 18 Paľikerav le Devleske, hoj buter vakerav aver čhibenca sar tumen savore, 19 ale andre khangeri kamav radeder te phenel pandž ajse lava so pes achaľola, hoj te sikavav the avren, sar deš ezera (10 000) ajse lava andro čhiba so pes na achaľola. 20 Phralale, ma aven sar čhavore andre tumaro gondoľišagos. No sar džal pal o nalačhipen, aven sar čhavore, ale andro gondoľišagos aven sar duchovňe dospele. 21 Andro zakonos hin pisimen: “Aver čhibenca the aver vuštenca vakerava kije kala manuša, no the avke man na šunena, phenel o Raj.” 22 Vaš oda hin o čhiba pro znameňje, no na olenge so pačan, ale olenge so na pačan. Ale o proroctvo nane prekal ola so na pačan, ale prekal ola so pačan. 23 Te pes caľi khangeri zgeľahas jekhetane a savore vakerdehas andro čhiba a avlehas andre običajne manuša, abo napačabnaskere, či na phendehas pre tumende, hoj diliňaľon? 24 Ale te savore prorokindehas a avľahas andre varesavo napačabnaskero, abo običajno manuš, ta uľahas savorestar so šunďahas usvedčimen the sudzimen. 25 Avke ena otkerde o garude veci andral leskero jilo, perela pro muj, banďola anglo Del a viznavinela, hoj o Del hino čačes maškar tumende.

Pal o poradkos andro khangera

26 Akor so te kerel phralale? Sar tumen zdžan, varekas hin varesavi chvala, varekas hin vareso te sikavel, abo vareso, so leske o Del sikaďa, vareko vakerel andro čhiba, abo vareko prethovel o aver čhiba. Kada savoro pes mi kerel pre oda, hoj e khangeri te zoraľol.
27 Te vakerel vareko andre aver čhiba, ta mi vakeren duj, abo nekbuter trin džene, jekh pal aver a jekh dženo oda mi prethovel. 28 Ale te nane ko te prethovel, mi el čhit andre khangeri a mi vakerel korkoro peske the le Devleske. 29 O proroka mi vakeren duj, abo trin džene a okla oda mi rozsudzinen. 30 Ale te vareko aver ko ode bešel chudela vareso le Devlestar, oka ešebno mi čhitel. 31 Bo po jekh dženo šaj savore prorokinen, hoj savore te sikľon a savore te aven podhazdle. 32 A o duchi le prorokengere pes podden le prorokenge, 33 bo o Del hino Del so kamel o poradkos the o smirom. Avke sar hin andre savore sentne khangera. 34 O džuvľa andro khangera mi aven čhit, bo na domukel pes lenge te vakerel, ale mi podden pes avke sar oda phenel the le Mojžišoskero zakonos. 35 A te kamen vareso te sikľol, mi phučen oda khere peskere romendar. Bo la džuvľake nane šukares te vakerel andro zboros. 36 Abo so, tumendar avľa o lav le Devleskero? Abo ča ke tumende avľa? 37 Te peske vareko gondoľinel hoj hino prorokos, abo hoj les hin daros le Duchostar, mi džanel hoj oda so tumenge pisinav hin o prikazis le Rajeskero. 38 Ale te vareko olestar na ačhel, ta aňi tumen lestar ma ačhen. 39 Avke phralale mire, džan igen pal oda, hoj te prorokinen a ma zaačhaven le pačabnaskeren te vakerel andro čhiba. 40 Ale savoro pes mi kerel šukares the andro poradkos.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk