Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Pal o kamiben

1 Te vakerďomas manušengere čhibenca abo le aňjelengere čhibenca, ale na uľahas man o kamiben, uľomas ča sar o zvonos so harangozinel, abo sar o trast so čerginel.
2 Te man uľahas o daros te prorokinel a achaľiľomas savore garuďipena, te man uľahas savoro prindžaripen, abo ajso pačaben hoj o verchi prethoďomas: no na uľahas man o kamiben, ňič na som. 3 A te rozdiňomas savoro miro barvaľipen, abo the te miro ťelos diňomas te labarel, ale na uľahas man o kamiben, nane mange oda pre ňisoste. 4 O kamiben ľikerel avri, o kamiben hino lačho. O kamiben na zavidzinel, na lašarel pes a na ľidžal pes upre. 5 O kamiben pes ľikerel rajikanes, na rodel peskero, na choľisaľol, na leperel o nalačho, 6 na radisaľol le načačipnaske, ale radisaľol le čačipnaske. 7 O kamiben savoro zľidžal, andre savoreste pačal the užarel a precerpinel savoro. 8 O kamiben šoha ( ňikda) na preačhel, ale o proroctva pes predžana, o čhiba preačhena a o prindžaripen našľola. 9 Bo ča varesavo kotor džanas a ča varesavo kotor prorokinas. 10 Ale sar avela oda so hin dokonalo, akor našľola oda kotor so akana prindžaras. 11 Sar somas čhavoro, vakeravas sar čhavoro, gondoľinavas sar čhavoro, achaľuvavas sar čhavoro. Ale sar ačhiľom murš, zamukľom o čhavorikane veci. 12 Akana dikhas sar andro gendalos, nažužes, sar prekal e molha, ale paľis pes leha dikhaha muj-mujeha. Akana prindžarav ča frima, ale paľis prindžarava savoro, avke sar som the me prindžardo. 13 Avke akana ačhel kala trin: o pačaben, o užaripen ( nadej) the o kamiben. Ale nekbareder lendar hin o kamiben.