Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Pal o dari le Duchoskere

1 Kamav phralale, hoj te džanen pal ola dari so del o Duchos.
2 Se džanen, hoj mek sar sanas pohana, phirenas kijo ňeme modli, avke sar sanas ke oda ľigende. 3 Vaš oda kamav hoj te džanen, hoj ňiko, kas ľidžal o Duchos le Devleskero, našči košel le Ježiš. A ňiko našči phenel hoj o Ježiš hino Raj, ča oda ko hin andro Sentno Duchos. 4 Bo hin ajse the kajse dari, ale o Duchos hino jekh. 5 A hin ajse the kajse službi, ale o Raj hino jekh. 6 A hin ajse the kajse buča, ale savoro kerel oda jekh Del andre savorende. 7 Ale andre sakoneste pes o Duchos presikavel avres, pre hasna savorenge. 8 Bo jekheske hin dino le Duchostar te vakerel o goďaveripnaskero lav; avreske hin dino ole jekhe Duchostar o prindžaripnaskero lav; 9 avreske o pačaben ole jekhe Duchostar; avreske o dari te sasťarel ole jekhe Duchostar; 10 avreske te kerel o zazraki; avreske te prorokinel; avreske te rozprindžarel le duchen; avreske te vakerel andre aver čhiba; a avreske te prethovel o čhiba. 11 Ale savoro kerel oda jekh Duchos korkoro, ov rozdel sakoneske o dari avke, sar ov kamel.

Jekh ťelos, ale but kotora

12 Bo avke sar hin jekh ťelos a hin les but kotora a savore kotora le ťeloskere - the te hine but - hine jekh ťelos: avke hin the o Kristus.
13 Se amen savore samas bolde jekhe Duchoha andre jekh ťelos - či o Židi vaj o Greki, či o otroka abo o slobodne: savore priiľam ole jekhe Duchos. 14 Se aňi o ťelos nane kerdo jekhe kotorestar, ale but kotorendar. 15 Te avke phenďahas o pindro: “Me na som le ťelostar, bo me na som o vast!” Ta imar na ela o pindro le ťeloskero kotor? 16 A te phenďahas o kan: “Me na som le ťelostar, bo me na som e jakh!” Ta imar na ela o kan le ťeloskero kotor? 17 Te uľahas calo ťelos ča e jakh, sar paľis o ťelos šaj šunďahas? Te uľahas calo ťelos ča o kan, sar paľis šaj saginďahas? 18 Vaš oda sthoďa o Del savore kotora pro ťelos avke sar ov kamňa. 19 Te uľahas savore kotora ča jekhe kotorestar, kaj uľahas calo ťelos? 20 No akana hin but kotora, ale ča jekh ťelos. 21 Vaš oda e jakh našči phenel le vasteske: “Mange tut na kampel!” - aňi o šero le pindrenge: “Na kampel mange tumen!” 22 No ola kotora andro ťelos so pes dičhol, hoj hine slabeder: ipen len igen kampel. 23 A ole kotorenge so peske amen gondoľinas hoj hine frimeder pačivale, lenge presikavas bareder pačiv. A pal ola kotora so hine garude, pes buter starinas. 24 Ale amare pačivale kotorenge oda na kampel. O Del sthoďa o ťelos avke, hoj olen so hine slabeder diňa bareder pačiv 25 - hoj te na avel andro ťelos o vesekedišagi, ale hoj pes o kotora jekh pal aver te starinen. 26 A te cerpinel jekh kotor, jekhetane leha cerpinen the okla kotora; a te lašaren jekhe kotores, jekhetane leha radisaľon savore kotora. 27 Tumen san le Kristoskero ťelos a sako tumendar hin jekh kotor. 28 A andre khangeri o Del ačhaďa ešeb le apoštolen, paľis dujten le proroken, triten le učiťeľen, paľis olen so keren o zazraki, paľis olen so len hin daros te sasťarel, te pomožinel, te starinel pes, abo te vakerel andre aver čhiba. 29 Či hine savore apoštola? Či hine savore proroka? Či hine savore učiťeľa? Či hin sakoneske dino te kerel o zazraki? 30 Či hin savoren o dari te sasťarel? Či savore vakeren andro čhiba? Či savore džanen te prethovel o čhiba? 31 Mi džal tumenge igen pal o feder dari. A me tumenge sikavava oda nekbareder drom.