Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Pal o Židi pre pušťa

1 Kamav phralale, hoj te džanen, hoj savore amare dada sas tel e chmara a savore pregele prekal o moros;
2 savore sas bolde andro Mojžiš, andre chmara the andro moros 3 a savore chanas oda jekh duchovno chaben. 4 Savore pijenas oda jekh duchovno pijiben, bo pijenas andral e duchovno skala, so džalas pal lende - a odi skala sas o Kristus. 5 Ale buter džene lendar na sas pre dzeka le Devleske a mule pre pušťa. 6 Kada pes ačhiľa savoro prekal amende, hoj amen pre oda te dikhas, hoj amenge te na džal pal o nalačhipen avke sar lenge džalas. 7 Aňi ma aven modlara sar varesave lendar sas. Avke sar hin pisimen:“Bešle peske o nipi, hoj te chan the te pijen a paľis uščile, hoj pes te zabajinen.” 8 Aňi na keras o lubipen, sar varesave lendar kerenas a tel jekh džives lendar mule avri bišutrin ezera (23 000) manuša. 9 Aňi te na pokušinas le Kristus, avke sar varesave lendar pokušinenas a merenas le sapendar. 10 Aňi ma dudrinen, bo varesave džene lendar dudrinenas a paľis sas zňičimen le meribnaskere aňjelostar. 11 Kada savoro pes ačhiľa lenge a hin pisimen vaš oda, hoj amen pre oda te dikhas a te sikľuvas olestar - amen, so dživas andro ostatne časi. 12 A vaš oda, ko peske gondoľinel hoj ačhel, mi del pozora, hoj te na perel. 13 O pokušeňje so pre tumende avľa hin ča ajso, so avel pro manuša. Ale o Del hino verno. Ov na domukela hoj te aven skušimen buter sar birinen, ale andre skuška tumen dela the drom sar te avel andral avri, hoj oda te birinen te zľidžal. 14 Vaš oda, mire lačhe phralale, denašen het olestar, hoj te na lašaren o modli. 15 Phenav tumenge, sar le goďaverenge, hoj pes te zagondoľinen upral oda, so phenav. 16 Či nane amen kotor andro rat le Kristoskero sar pijas andral e kuči vaš savi paľikeras? A či nane amen kotor andro ťelos le Kristoskero sar chas o maro so phageras? 17 Bo hin ča jekh maro a amen but džene sam jekh ťelos, bo savore chas ole jekhe marestar. 18 Dikhen pro Izrael: či nane olen jekhetaňiben le oltariha, so chan o obetimen? 19 So oleha kamav te phenel? Hoj oda mas, so hin obetimen le modlenge, hin vareso? Abo, hoj e modla hin vareso? 20 Na! Ale so on obetinen, obetinen le demonenge a na le Devleske. A me na kamav, hoj tumen te avel o jekhetaňiben le demonenca. 21 Našči pijen andral e kuči le Rajeskeri the andral e kuči le demonengeri. Našči chan pal o skamind le Rajeskero the pal o skamind le demonengero. 22 Abo či kamas te choľarel le Rajes? Abo sam zoraleder sar Ov? 23 “Savoro šaj kerav,” - ale na savoro hin pro lačho. “Savoro šaj kerav,” - ale na savoro hin pre hasna. 24 Ňiko te na dikhel pre peskero, ale sako pre oda so hin avreskero.

Savoro te kerel pre slava le Devleskeri

25 Savoro so pes bikenel pro pľacos chan a ňič ma phučen vaš tumaro svedomje.
26 Bo hin pisimen: “Le Rajeskeri hiňi e phuv the savoro so upre hin.” 27 Te tumen vičhinela vareko olendar, so na pačan, te chal a tumen kamena te džal, chan ode savoro so tumen dena a ňič ma phučen vaš tumaro svedomje. 28 Ale te tumenge vareko phenďahas: “Kada sas obetimen le modlenge,” ta akor oda ma chan, vaš o svedomje the vaš oda manuš so tumenge oda phenďa. 29 Me na gondoľinav pre tumaro svedomje, ale pre okle dženeskero. Abo soske te domukav, hoj miri sloboda te sudzinel aver dženeskero svedomje? 30 Bo te me paľikerav le Devleske vaš o chaben, soske pre mande aver dženo te vakerel vaš oda chaben, vaš savo me paľikerďom? 31 Savoro so keren - či chan abo pijen - sa keren pre slava le Devleskeri. 32 Avke tumen ľikeren, hoj te na anen o pohoršeňje aňi le Židenge, aňi le Grekenge, aňi le Devleskera khangerake. 33 Avke sar me kerav sa prekal oda, hoj te avav pre dzeka savorenge andre savoreste a na rodav oda so hin mange pro lačho, ale so hin pre hasna but dženenge, hoj te aven zachraňimen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk