5. kapitola

18 A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.5,18 Prís 20,1; 23,31; Lk 21,34 19 Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte a oslavujte Pána,5,19 Kol 3,16-17 20 za všetko5,20 Var. za všetkých. ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.

Ženy a muži

21 Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom.