Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Mardochejov sen

1a V druhom roku vlády veľkého kráľa Artaxerxa, v prvý deň mesiaca nisán, mal sen Mardochej, syn Jaira, Semeiovho syna, ktorý bol synom Kisaja z Benjamínovho kmeňa.1,1a Est 2,51,1a-1c 2Krľ 24,10-16
1b Bol to Žid, ktorý býval v meste Súzy, významný človek, čo konal službu na kráľovskom dvore. 1c Bol jedným zo zajatcov, ktorých spolu s judským kráľom Jechonjom1,1c Kniha Ester sa nepridŕža presnej chronológie opisovaných udalostí. odviedol z Jeruzalema do zajatia babylonský kráľ Nebukadnesar. 1d Jeho sen bol takýto: Bolo počuť zvuky, rachot, hromy a zemetrasenie a zmätok na celej zemi. 1e Vtom sa objavili dva obrovské draky pripravené na súboj a všade sa rozliehal ich hrozivý rev. 1f Na ich rev sa každý národ vychystal do vojny, aby bojovali proti národu spravodlivých. 1g Bol to deň tmy a čierňavy, súženie a úzkosť, pohroma a hrozný zmätok na zemi!1,1g Iz 5,30; 8,22 1h Celý spravodlivý národ sa vyľakal, lebo sa obávali nešťastí, čo im hrozili. Pripravovali sa na to, že zahynú. Volali k Bohu. 1i Na ich volanie sa malý prameň rozrástol na veľkú rieku, v ktorej prúdilo množstvo vody.1,1i Est 10,3c; Ez 47,2-5 1k Rozvidnelo sa a vyšlo slnko, pokorení boli povýšení a pohltili mocných. — 1l Mardochej sa po tomto sne, v ktorom videl, čo Boh zamýšľa urobiť, zobudil. Ustavične naň myslel a až do večera sa zo všetkých síl usiloval pochopiť ho.1,1l Est 10,3a-3k

Odhalenie sprisahania

1m Raz, keď Mardochej oddychoval na nádvorí, kde boli aj dvaja eunuchovia Gabata a Tarra, strážcovia dvora,
1n začul, ako sa dohovárajú. Začal skúmať, s čím si robia toľké starosti. Zistil, že sa chystajú vystrieť ruku na kráľa Artaxerxa, preto o tom podal kráľovi správu. 1o Kráľ podrobil oboch eunuchov výsluchu. Keď sa priznali, odsúdil ich na smrť. 1p Tieto skutočnosti dal kráľ zapísať do kroniky a zapísal ich aj Mardochej.1,1p Est 6,1; 10,1-2 1q Kráľ prikázal Mardochejovi, aby konal službu v paláci a za tieto služby ho obdaroval darmi.1,1q Est 6,3 1r Bol tam aj chvastúň1,1r Gr. bugaios môže označovať jeho pôvod alebo je dopletené meno Bagoasa, ktorý otrávil Artaxerxa III. (337 pred Kr.) Haman, Hamadatov syn, ktorého si kráľ veľmi vážil. Ten sa pre tých dvoch kráľovských komorníkov usiloval uškodiť Mardochejovi a jeho ľudu.1,1r Est 3,1

Hostina u kráľa

1s Po týchto udalostiach, keď kráľ Artaxerxes mocne vládol od Indie až po Etiópiu1,1s Hebr. text uvádza Kúš (porov. Est 1,1). nad stodvadsiatimi siedmimi krajinami,1,1s Ezd 4,6; Est 8,9; Dan 6,2
2 zaujal kráľ Artaxerxes trón v meste Súzy.1,2 Neh 1,1 3 V treťom roku svojho kraľovania usporiadal hostinu pre priateľov a pre príslušníkov ostatných národov, pre veľmožov Peržanov a Médov, ako aj pre vladárov provincií. 4 Potom im na celých stoosemdesiat dní vystavil na obdiv bohatstvo svojej ríše a nádheru a slávu svojej vznešenosti. 5 Keď sa tento čas zavŕšil, usporiadal kráľ na nádvorí kráľovského domu sedemdňovú hostinu pre ľud rozličných národností, ktoré sa zdržiavali v meste. 6 Nádvorie bolo vyzdobené jemnými ľanovými a bavlnenými závesmi natiahnutými pomocou ľanových purpurových šnúr na zlatých a strieborných kvádroch; tie boli na stĺpoch z mramoru a drahých kameňov. Na dlažbe zo smaragdových kameňov, perlete a mramoru boli zlaté a strieborné lôžka a na nich prikrývky z priesvitnej pestro vyšívanej látky. Dookola boli porozsýpané ruže, 7 zlaté a strieborné čaše, pohár vykladaný diamantmi1,7 Gr. antrakinos = karbunkulový., ohodnotený na tridsaťtisíc talentov. K tomu bolo množstvo lahodného vína, z ktorého pil aj sám kráľ. 8 Táto hostina bola bez obmedzení: tak si to želal kráľ a svojim správcom prikázal, aby vyhoveli jeho želaniu i želaniam ostatných. 9 Podobne ako Artaxerxes aj kráľovná Astin usporiadala pohostenie pre ženy v kráľovských komnatách.1,9 Dan 5,2 10 Na siedmy deň, keď bol kráľ v dobrej nálade, povedal siedmim komorníkom, osobným služobníkom kráľa Artaxerxa: Hamanovi, Bazanovi, Tarrovi, Bórazovi, Zatoltovi, Abatazovi a Tarabovi,1,10 Prís 20,1; Koh 7,2-4 11 aby k nemu priviedli kráľovnú, nech zasadne na kráľovský trón, nech jej založia čelenku a všetkým vladárom i národom ukážu jej krásu, lebo bola krásna. 12 Kráľovná Astin však odmietla ísť s komorníkmi. Kráľa sa to dotklo a nahneval sa. 13 Vtedy povedal svojim priateľom: „Nuž takto sa vyjadrila Astin? Rozsúďte a rozhodnite tento prípad!“ 14 Prišli k nemu Arkesaios, Sarsataios, Malésear, vladári Peržanov a Médov, kráľovi najbližší, ktorí sedeli na prvých miestach pri kráľovi, 15 a oznámili mu, ako podľa zákonov treba postupovať voči kráľovnej Astin, pretože nesplnila príkaz, ktorý jej dal kráľ prostredníctvom komorníkov. 16 Vtedy povedal Muchaios kráľovi a vladárom: „Kráľovná Astin urazila nielen kráľa, ale aj všetkých kráľových vladárov a náčelníkov.“ 17 Kráľ im totiž zopakoval slová kráľovnej i to, ako mu odpovedala. „Veď ako ona odvrávala kráľovi Artaxerxovi, 18 tak sa oddnes podobne opovážia znevažovať svojich mužov ostatné manželky perzských a médskych vladárov, keďže počuli, čo povedala kráľovi. 19 Ak s tým kráľ súhlasí, nech vydá kráľovské nariadenie a zapíšu ho do médskych a perzských zákonov. Nemožno postupovať inak! Kráľovná už nesmie vojsť ku kráľovi a jej kráľovskú hodnosť nech kráľ dá lepšej žene.1,19 1Sam 15,28; 1Krľ 3,28; Est 3,9; 8,5; Dan 6,8-10.16 20 Nech sa rozšíri tento zákon kráľa a platí v celom jeho kráľovstve. Potom budú všetky ženy úctou zahŕňať svojich manželov, od chudobného po bohatého.“ 21 Táto reč sa páčila kráľovi i vladárom a kráľ urobil, ako navrhoval Muchaios. 22 Poslal posolstvá do celého kráľovstva, do každej krajiny v jej reči, aby sa mužom prejavovala úcta v ich domácnostiach.1,22 Est 3,12; 8,9